Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Kontrolor přepravy cestujících
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
d Podat informaci o rezervaci místa Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v právních a dalších předpisech pro řízení provozu osobní silniční, železniční a městské hromadné dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se veřejné dopravy Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
c Prokázat základní znalost nejdůležitějších právních předpisů týkajících se přepravy osob Ústní ověření
d Prokázat znalost dopravní terminologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kontrol cestovních dokladů cestujících v hromadných dopravních prostředcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat obecně používané technologie odbavovacích systémů Písemné ověření
b Prokázat znalost jízdních dokladů podle použité technologie odbavovacího systému Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit postup při provádění kontroly cestovních dokladů cestujících Ústní ověření
d Předvést komunikaci s cestujícím při kontrole Praktické předvedení
e Provést kontrolu cestovních dokladů cestujících Praktické předvedení
f Reagovat v nepředvídatelných situacích při provádění kontroly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vystavování dokladů souvisejících s vyměřením pokut, s jejich úhradou apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat doklady související s vyměřením pokut Písemné ověření
b Vystavit doklad na vyměření pokuty a její úhradu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace v oblasti přepravy cestujících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci související s kontrolou přepravy cestujících Písemné ověření
b Zapsat výsledek provedené kontroly do dokumentace řidiče Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zpracovat dokumentaci z kontroly přepravy cestujících Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dokumentech potřebných pro řízení autobusů, trolejbusů a tramvají

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumenty potřebné k řízení autobusů, trolejbusů a tramvají Písemné ověření
b Vyjmenovat dokumenty pro provoz, které musí mít řidič autobusů, trolejbusů a tramvají během provozu u sebe Písemné ověření
c Popsat obsah dokumentů potřebných pro řízení a provoz autobusu, trolejbusu a tramvaje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování přepravních podmínek v hromadné dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravních podmínek na železnici, v autobusové dopravě, v městské hromadné dopravě a v integrovaných dopravách Písemné ověření
b Vysvětlit, co jsou smluvní přepravní podmínky včetně jejich užití Ústní ověření
c Prokázat znalost přepravního řádu a cenového výměru Ministerstva financí pro veřejnou drážní a silniční dopravu Ústní ověření
d Zkontrolovat dodržování přepravních podmínek v hromadné dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků a přirážek podle platných tarifů v hromadné dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít jízdní řád Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost tarifních a přepravních podmínek Ústní a písemné ověření
c Vypočítat jízdné a dovozné pro zadanou trasu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit následující doklad:

-doklad o znalosti anglického nebo německého nebo ruského jazyka v minimální úrovni jazykových znalostí A2.

 

Metodické pokyny

Kritéria by měla být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti osobní železniční a autobusové dopravy včetně doprav integrovaných.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládnutí operací.

Při ověřování znalostí z provádění kontrol cestovních dokladů cestujících, vystavování dokladů souvisejících s vyměřováním pokut a vedení příslušné dokumentace se zkoušející zaměří na správný postup při provádění kontroly přepravy cestujících. Uchazeč musí správně provést kontrolu, která se liší dle použité technologie odbavovacích systémů a vyřešit modelovou situaci zaměřenou na porušení přepravních a tarifních podmínek stanovených vyhláškou č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu, Cenovým věstníkem MF ČR a dalšími právními předpisy.

Ověřování znalostí z orientace v právních a dalších předpisech týkajících se přepravy osob v silniční, železniční a městské hromadné dopravě se zaměřuje na zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v dopravě, přepravní řády, smluvní přepravní podmínky, tarify apod.

Ověřování kompetencí

Pro ověřování znalostí z poskytování informací o autobusových a vlakových spojích dostane uchazeč 1 úkol vyhledávání spojení mezi různými místy s použitím různých druhů dopravy.

Pro ověřování znalostí z vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů hromadné dopravy dostane uchazeč 1 úkol doplnění dokumentace (záznam o provozu vozidla) a záznam z provedené kontroly přepravy cestujících.

Pro ověřování znalostí z provádění kontrol cestovních dokladů cestujících v hromadných dopravních prostředcích a vystavování dokladů souvisejících s vyměřováním pokut a jejich úhradou a kontroly dodržování přepravních podmínek dostane uchazeč 2 úkoly spočívající v prokázání znalostí dvou odlišných technologií odbavovacích systémů a 3 úkoly spočívající v řešení situace, z toho jeden, kdy je cestující bez platného jízdního dokladu a nedodržel přepravní podmínky, dále když odmítne uhradit pokutu, dále když nemá potřebné finanční prostředky.

Pro ověřování znalostí z vedení dokumentace v oblasti přepravy cestujících dostane uchazeč

2 úkoly zpracování výsledků 2 kontrol přepravy cestujících v různých druzích dopravy.

Pro ověřování znalostí z vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční a autobusové dopravě dostane uchazeč 1 úkol vypočítání jízdného v osobní železniční dopravě a 1 úkol v autobusové dopravě.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na železniční osobní dopravu nebo autobusovou dopravu nebo MHD s praxí v délce minimálně 5 let v oblasti železniční nebo autobusové dopravy nebo MHD nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti železniční osobní dopravy nebo autobusové dopravy nebo MHD, z toho minimálně dva roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na železniční osobní dopravu nebo autobusovou dopravu nebo MHD s praxí v délce minimálně 5 let v oblasti železniční osobní nebo autobusové dopravy nebo MHD nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti železniční osobní dopravy nebo autobusové dopravy nebo MHD, z toho minimálně jeden rok v posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, jízdní řády pro železniční a silniční dopravu v tištěné nebo elektronické podobě, přepravní podmínky, tarif a dokumenty uvedené v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace v aktuálním znění v tištěné anebo elektronické podobě. Různé typy jízdních dokladů na železniční, autobusovou dopravu, MHD a Integrovanou dopravu. Formuláře pro praktické vyplnění.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro dopravu, logistiku a poštovní a doručovací služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

PROBO BUS, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.