Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník nákupu velkoobchodu
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vytvoření návrhů poptávky při obchodním jednání v rámci podporované psychologie nákupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést veškeré specifické údaje, které musí obsahovat přesně definovaná poptávka na zboží Ústní ověření
b Stanovit na základě dat a komunikace s pracovištěm odbytu základní strukturu požadovaného zboží a sortimentu v rámci stálých či nových dodavatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
c Definovat základní aspekty správné aplikované psychologie nákupu a stanovit optimální formu způsobu komunikace s dodavateli Ústní ověření
d Stanovit postup prací při zadávání poptávky dodavatelům na tuzemském trhu či při zadávání požadovaných specifik poptávky na elektronických burzách Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyhodnotit cenovou nabídku pravidelných bulletinů dodavatelů včetně akčního či letákového zboží, které je zasíláno na úsek odbytu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Komunikovat s dodavateli (telefonicky, e-mailem, faxem) na realizaci dodávek (závozů) a sjednávat podmínky pro realizaci dodavatelských soutěží či věrnostních programů v rámci nákupu zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání technik a postupů obchodního vyjednávání v rámci nákupu zboží a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit cenovou nabídku konkurenčních výrobků, vytvořit a předat podklady cenových průzkumů pro manažera nákupu velkoobchodu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Stanovit zdroje pro možné vyhledávání a doporučování alternativ nabídky výrobků za stávající dodavatele Ústní ověření
c Popsat a definovat význam využívání systému EDI při komunikaci s dodavateli (EDI - Electronic Data Interchanges) Ústní ověření
d Vystavit objednávku na nákup vybraného zboží od dodavatele Praktické předvedení
e Vystavit elektronický doklad a zajistit přenos objednávky za využití systému EDI podporovanému dodavateli Praktické předvedení s ústním ověřením
f Zkontrolovat dodržování obchodních podmínek v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení s ústním ověřením
g Zajistit realizaci reklamačního řízení na danou dodávku včetně vyplnění reklamačního listu Praktické předvedení s ústním ověřením
h Stanovit postup hodnocení jednotlivých dodavatelů v rámci objemu odběrů a navrhovat optimalizaci databáze podporovaných dodavatelů Ústní ověření
i Zajistit aktualizaci obchodních podmínek v rámci smluv ve spolupráci s dodavateli zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
j Navrhovat možné (potencionální) objednávky druhu a množství zboží manažeru prodeje velkoobchodu na základě stavu zboží na skladě Praktické předvedení s ústním ověřením
k Definovat základní obchodní podmínky, které jsou obsaženy v obchodní smlouvě mezi velkoskladem a dodavatelem (výrobcem) zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a příprava pravidelných podkladů hodnotících kritérií v rámci jednotlivých dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat data o objemech nákupů od jednotlivých dodavatelů za dané časové období (kvartálně) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zpracovat získaná data do prezenční formy za využití softwarového kancelářského balíčku pro manažera nákupu velkoobchodu a vedení firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provézt jednoduchý firemní (interní) průzkum zjišťující zpětnou odezvu od zaměstnanců firmy v rámci hodnocení dodávek od dodavatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vyhodnotit data spokojenosti s dodávkami zboží v rámci velkoskladu (hodnocení vedoucím velkoskladu a řadovými zaměstnanci) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyhodnotit aktuální nabídky podporovaných a potencionálních dodavatelů dle stanovených hodnoticích kritérií (způsobilost dodavatele, jakost zboží, termín dodání, úplnost objednaného zboží, platební podmínky, pružnost a rychlost dodávek, komunikace) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení administrativní agendy v obchodně provozní jednotce úseku nákupu zboží a materiálu na sklad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zalistovat nové výrobky do elektronického skladového systému a vytvořit kartu zboží (elektronická a tištěná verze) včetně veškerých specifických údajů – tzv. listing Praktické předvedení s ústním ověřením
b Aktualizovat databázi zboží v objednávkovém systému firmy při dodání zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vést evidenci vystavených objednávek podle časového hlediska a charakteristiky dodavatele Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vést evidenci obchodních smluv s podporovanými dodavateli Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vést evidenci reklamací a neúplných dodávek od dodavatelů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení s ústním ověřením
f Třídit, ukládat a zařazovat písemnosti nákupů do složek desek, pořadačů apod., dle pokynu manažera odbytu velkoobchodu v příslušných kancelářských prostorách a archivech Praktické předvedení s ústním ověřením
g Vést evidenci skladovaného zboží, včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách Praktické předvedení s ústním ověřením
h Zpracovat a vyhodnotit evidenci závazků vůči dodavatelům a stanovit časový harmonogram jejich plnění Praktické předvedení s ústním ověřením
i Stanovit základní náležitosti obsažené v úřední a obchodní korespondenci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat nabídku zboží jednotlivých dodavatelů v souvislosti s uzavíráním či prodlužováním obchodních smluv v rámci budoucí obchodní spolupráce Praktické předvedení s ústním ověřením
b Kontrolovat plnění plánů a dosažených výsledků a definovat základní hodnoticí kritéria zaměřená na dodavatele z pohledu velkoobchodu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zpracovat pravidelný měsíční přehled nákupů zboží v rámci podporovaných dodavatelů (optimalizace), včetně logistiky a nákladů na skladování v rámci doby uskladnění zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vést evidenci množství naskladněného zboží podle jednotlivých značek a druhů sortimentu, včetně zhodnocení obrátkovosti daného typu zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat a zajistit pravidelný průzkum potencionálních dodavatelů v rámci firmy na trhu nebo v rámci nákupní aliance (pokud je velkoobchod jejím členem) Praktické předvedení s ústním ověřením
f Vyhodnotit přidané hodnoty nákupů u jednotlivých dodavatelů (např. množstevní slevy, původ zboží - regionalita, logistika, reklamační podmínky dodávky, certifikace výrobků, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
g Zpracovat a vyhodnotit (čtvrtletně) podklady pro kalkulace skladových nákladů příchozího zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při praktickém ověřování se autorizovaná osoba zaměří na činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky.

 

K samotné realizaci zkoušky je nutné zajistit techniku v rámci hardwarového (dataprojektor, flipchart, tabule a PC k možné prezentaci) a softwarového vybavení (operační systém, podnikový systém firmy, elektronický systém EDI pro sdílení dat s dodavateli, softwarový kancelářský balíček s textovým editorem, tabulkovým procesorem, programem na tvorbu prezentací s připojením k internetu a k elektronickému skladovému systému firmy). Potřebná technika se softwarovým vybavením, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, bude vybrána autorizovanou osobou, která skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Veškeré činnosti a ověřování znalostí uchazeče budou probíhat v prostorách, kde bude vyhovující zázemí k vykonání zkoušky.

 

Pro splnění dalších úkolů je nutné zajistit i podklady ze strany firmy (např. objednávkové listy, přijaté faktury, příjemka a dodací listy, vzor obchodní smlouvy, reklamační listy, letáky a bulletiny dodavatelů aj.), které budou vybrány autorizovanou osobou a předloženy uchazeči při samotné zkoušce v místě konání. Obecná specifika, s čím bude uchazeč pracovat a na co se v dané věci zaměřit, jsou uchazeči sdělena v hodnoticích kritériích.

 

V den zkoušky (přípravný čas na zkoušku) autorizovaná osoba zadá uchazeči samostatný úkol zaměřený na zpracování dat vycházejících ze statistických údajů firmy (objemy nákupů) za dané časové období (maximální rozsah dat je dle náročnosti stanoven v délce do 1 měsíce). Úkolem uchazeče bude vyjádřit vývoj nákupu daného sortimentu dle kategorizace zboží a stanovit nákupní chování velkoskladu. Všechny výstupy budou zpracovány elektronicky na PC, který je součástí technického vybavení firmy, obsahující zadané údaje a data potřebná ke zpracování. Následně jednotlivé výstupy ve formě tabulek, grafů a slovních výstupů budou v průběhu realizace zkoušky (ve stanoveném hodnoticím kritériu) prezentovány za využití dataprojektoru autorizované osobě. Délka prezentace se bude odvíjet od náročnosti a velikosti poskytnutých dat ze strany autorizované osoby.

 

Před realizací zkoušky bude uchazeči zadán autorizovanou osobou úkol zpracovat data velkoskladu v rámci tří předcházejících účetních období. Autorizovaná osoba vybere 2 až 5 položek, které budou sledovány, vyhodnocovány a sdělí potřebné informace uchazeči 5 dní po přihlášení uchazeče ke zkoušce. Úkolem uchazeče bude stanovit četnost dodávek vybraného zboží, hodnoticí kritéria výběru dodavatele, obchodní podmínky a stanovení skladových nákladů v rámci uskladnění zboží v závislosti na fyzických rozměrech (velikost, hmotnost, objem, způsob skladování, aj) a dalších požadavcích. Zpracované výstupy musí být autorizované osobě zaslány nejpozději 14 dní před realizací zkoušky.

 

Dalším samostatným úkolem pro uchazeče před realizací zkoušky je stanovit návrh marketingového průzkumu podporovaných, tak i potencionálních dodavatelů na trhu a stanovit návrhy a zdroje pro možnou analýzu současné situace na trhu v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů (dodavatelé a velkoobchod). Druhou částí je vytvoření návrhu marketingového průzkumu zaměřeného na zaměstnance firmy, sloužícího ke zjištění spokojenosti pracovníků s jednotlivými dodávkami, zhodnocení náročnosti při manipulaci se zbožím, skladováním či vychystáváním zboží (včetně hodnocení administrativní náročnosti ve skladu). Potřebné informace sdělí autorizovaná osoba uchazeči do 7 dnů od přihlášení uchazeče ke zkoušce.

 

Zpracované výstupy obou průzkumů musí uchazeč o zkoušku zaslat autorizované osobě nejpozději 14 dní před realizací samotné zkoušky. Musí být zpracovány v elektronické prezentační formě za využití kancelářských balíčků a následně prezentovány na dataprojektoru autorizované osobě formou obhajoby v průběhu konání zkoušky.

 

V průběhu zkoušky budou také hodnoceny měkké kompetence uchazeče ze strany autorizované osoby s cílem zjistit formy komunikace a asertivního jednání při komunikaci s dodavateli zboží. Jedná se o ústní formu a hodnocení výstupů z předem zpracovaných vstupních informací.

 

Ostatní hodnoticí kritéria budou autorizovanou osobou hodnocena přímo při vykonávání zkoušky v místě konání (např. administrativní práce, zkoušky zaměřené na obchodní korespondenci, smlouvy či firemní dokumentace spojená s nákupem zbožím, aj).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.