Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Obchodní cestující
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních principech marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
b Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Písemné ověření
c Rozčlenit trh podle základních hledisek segmentace trhu Písemné ověření
d Charakterizovat podstatu distribuce zboží a popsat typy maloobchodních a velkoobchodních jednotek Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pravidlech nákupu zboží a jeho skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy velkoobchodních jednotek Ústní nebo písemné ověření
b Charakterizovat jednotlivé funkce velkoobchodu Ústní nebo písemné ověření
c Objasnit význam a principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Ústní nebo písemné ověření
d Popsat zásady skladování zboží podle sortimentních skupin Ústní nebo písemné ověření
e Senzoricky zkontrolovat kvalitu zboží při přejímce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést kontrolu úplnosti dodávky zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování. Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prodej zboží koncovému zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy maloobchodních jednotek Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit rozdíly v prodeji zboží maloobchodu a přímému spotřebiteli Ústní nebo písemné ověření
c Vyhotovit objednávku zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vypočítat prodejní cenu zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Přijmout hotovost od zákazníka a ověřit platnost bankovek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Vyúčtovat platbu od zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování daňové evidence a obchodní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit prodejní dokumentaci Písemné ověření
b Popsat evidenci dokladů týkajících se nákupu a prodeje zboží Ústní ověření
c Orientovat se v platných právních normách pro obchodní podnikání Písemné ověření
d Orientovat se v platných právních normách pro vedení daňové evidence Písemné ověření
e Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodu a vysvětlit jejich kompetence Písemné ověření
f Vysvětlit na konkrétním příkladu vedení daňové evidence Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit všeobecné podmínky a postupy reklamace zboží Ústní nebo písemné ověření
c Řešit konkrétní případy reklamace zboží Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat způsoby komunikace se zákazníky a uvést na příkladech Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči zadání pro praktické předvedení nabídky zboží. Obsah praktického předvedení vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu.

 

Praktickou ukázku nabídky zboží předvede uchazeč u zkoušky. Na přípravu musí mít uchazeč alespoň 1 týden. Specifikaci praktické ukázky sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 2 týdny před termínem konání zkoušky.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce stanoví uchazeči harmonogram, specifikaci a místo konání zkoušky a zadání praktického předvedení nabídky zboží.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce po dohodě s uchazečem stanoví druh prezentovaného zboží. Doba prezentace zboží je v délce 15 minut a musí obsahovat praktické předvedení produktu.

 

Součástí zkoušky je písemný test v délce 45 minut, písemné vyplnění předložených obchodních tiskopisů ‒ objednávka, paragon, záruční list ‒ v délce 30 minut a praktický propočet ceny zboží v délce 15 minut.

 

Specifikaci doporučené literatury ke zkoušce sdělí autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Z této literatury pak autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce vychází při tvorbě písemného testu.

 

Pravidla pro aplikaci písemného ověřování formou testu:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce podle požadavků hodnoticího standardu. Otázky vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborných způsobilostí:

  • Orientace v základních principech marketingu ‒ kritéria hodnocení a) – d)
  • Orientace v pravidlech nákupu zboží a jeho skladování ‒ kritéria hodnocení a) – d)
  • Zpracování účetní a obchodní dokumentace ‒ kritéria hodnocení c) – e)

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Pravidla pro aplikaci písemného vyplnění předložených obchodních tiskopisů:

Tiskopisy vycházejí z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - odborné způsobilosti:

  • Zpracování účetní a obchodní dokumentace - kritérium hodnocení a)
  • Orientace v základních požadavcích na prodej zboží - kritérium hodnocení c)

Za úspěšné splnění se považuje správné vyplnění základních náležitostí tiskopisů.

 

Pravidla pro praktické předvedení kalkulace ceny:

  • Orientace v základních požadavcích na prodej zboží - kritéria hodnocení d) – e)

Za úspěšné splnění se považuje správný výpočet ceny s ústním komentářem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Doma Morava holding, a. s.

HANYCH – REAL, spol. s r. o.

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov