Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Vedoucí velkoobchodní provozovny
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést a kontrolovat evidenci o pohybu zásob či materiálů ve skladu (provozovně) podle kategorizace zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vést evidenci o příjmu výrobků či materiálu (dodací listy) směřujícího do skladu a výdej zboží ze skladu konečnému zákazníkovi (výdejky) Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vést evidenci jednotlivých objednávek (např. e-shop, telefonické a e-mailové objednávky) a realizovaných zakázek či prodejů (expedic) za využití informačního systému firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
d Kontrolovat a vést evidenci reklamací vzhledem k daným objednávkám Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vést databázi uskladněných výrobků či materiálu za využití skladového informačního systému Praktické předvedení s ústním ověřením
f Vést evidenci o charakteru uskladněného zboží (velikost, objem, váha, popis výrobku, minimální trvanlivost, šarže, aj.) za využití informačního skladového systému Praktické předvedení s ústním ověřením
g Vést evidenci reklamací s pravidelným měsíčním vyhodnocením Praktické předvedení s ústním ověřením
h Evidovat rozmístění paletizačních pozičních míst ve skladu a regálového způsobu uložení zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vést a kontrolovat evidenci pokladen velkoobchodu při prodeji zboží za hotové (Cash&Carry) Praktické předvedení s ústním ověřením
j Vést evidenci seznamu zaměstnanců s každodenním zápisem a kontrolou pracovních výkazů a náplní práce Praktické předvedení s ústním ověřením
k Vést evidenci mechanizačních prostředků sloužících k manipulaci s výrobky a evidenci používaných obalových či ochranných materiálů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracovníky a stanovit průběh inventury podle inventarizační směrnice firmy Praktické předvedení
b Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
c Zjistit fyzický (skutečný) stav zásob podle typologie zboží a materiálu ve skladu (převážením, přepočítáním, přeměřením) Praktické předvedení
d Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly (přebytek či manko) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Zjistit skutečný stav manipulačních prostředků a nástrojů určených k manipulaci se zbožím Praktické předvedení
f Zjistit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a stanovit návrhy na vypořádání s nimi Praktické předvedení s ústním ověřením
g Zjistit a zapsat fyzický (skutečný) stav zálohovaných obalů, obalovaných materiálů a ostatních materiálů na skladě Praktické předvedení
h Zapsat zjištěné stavy do inventurních listů a popsat jejich identifikační znaky a obsah formuláře podle daného firemního tiskopisu Praktické předvedení
i Sestavit inventarizační zápis za využití firemního formuláře Praktické předvedení
j Zkontrolovat soupisy vyplněné zaměstnanci a odsouhlasit je svým podpisem Praktické předvedení
k Seřadit všechny inventurní soupisy podle číselné řady a rozdělit originály a kopie Praktické předvedení
l Provést opětovné propočítání stavu zásob z kopií inventurních soupisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit za pomoci skladového objednávkového softwaru firmy základní specifikaci požadované zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky, včetně vystavení průvodních dokladů v elektronické či tištěné verzi (výdejky, přepravní doklady pro tuzemský a zahraniční trhy na základě využití dopravních prostředků, rodné listy, návody, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému (elektronická čtečka čárových kódů) Praktické předvedení
d Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
e Zkontrolovat uložení zboží při dodržení principu paletizace vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
f Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace a principu FIFO Praktické předvedení s ústním ověřením
g Popsat význam základní zásady skladovací strategie: ,,all out, all in‘‘ Ústní ověření
h Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
i Popsat základní princip skladovacích cest při vychystávání zboží na základě vychystávacího listu Ústní ověření
j Provést nakládku za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
k Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
l Vložit realizované zakázky do informačního skladového systému Praktické předvedení
m Vyplnit a popsat evidenční list neshod podle firemního formuláře při sestavování objednávky Praktické předvedení
n Stanovit postup při řešení reklamací dodávek a zajistit nápravu skutečného stavu Ústní ověření
o Vystavit běžný daňový doklad a jednoduchý daňový doklad pro prodej zboží na fakturu či prodej zboží za hotové (např. Cash & Carry) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zadané části v sanitačním řádu firmy v rámci systému HACCP (Systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů) Ústní ověření
b Stanovit hygienická minima pro manipulaci se zbožím a vzhledem k uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Stanovit obsah a šíři sanitace při denním úklidu, týdenním úklidu a měsíčním úklidu (tzv. sanitační den) Ústní ověření
d Určit prostory či jednotlivé části skladu spadající do infekčních oblastí Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat možné dezinfekční prostředky při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostoru ve skladu Ústní ověření
f Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků na použití v daných prostorách skladu Ústní ověření
g Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci dezinfekčních prostředků v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
h Aplikovat vhodný dezinfekční prostředek správným technologickým postupem na předem určené místo ve skladu a stanovit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
i Popsat pomůcky a stanovit postup při sterilizaci pracovních pomůcek sloužících k manipulaci se zbožím Ústní ověření
j Vyjmenovat hygienická pravidla pracovníka při manipulaci se zbožím Ústní ověření
k Vysvětlit a okomentovat rizika dezinfekčních prostředků spojených s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímání, kontrolování zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost údajů uvedených v dodacím listu zásilky a popsat uvedené údaje Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyplnit reklamační list podle firemního formuláře při příjmu zboží Praktické předvedení
c Zkontrolovat průvodní dokumentaci k danému zboží (např. popisky, přepravní dokumentace, doporučení, návody, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh, kvalitu zboží, množství, váhu, objem, nepoškozenost obalů, značku výrobce a datum minimální trvanlivosti při příjmu na základě dodacího listu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
f Uskladnit přijaté zboží za využití manipulační techniky (ruční vozík) na místo určení podle specifikace výrobku a podle metody FIFO Praktické předvedení s ústním ověřením
g Při skladování a manipulaci se zbožím dodržovat principy systému kritických bodů (HACCP) podle daného sortimentu a zásad logistiky Praktické předvedení s ústním ověřením
h Umístit zboží na odpovídající místo podle skladovací karty na regále a popsat všechny údaje na této kartě Praktické předvedení s ústním ověřením
i Vytvořit novou firemní skladovací kartu pro nově zalistovaný výrobek, který byl přijat na sklad Praktické předvedení s ústním ověřením
j Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústním ověřením
k Zavést změnu stavu zásob do skladového informačního systému firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí podporovaných zákazníků (odběratelů) se zaměřením na jednotlivé realizované či probíhající objednávky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést databázi či adresář podporovaných odběratelů podle vybraných aspektů (objem odběrů, četnost, velikost objednávek, splatnost faktur, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vést databázi objednávek v elektronické i tištěné verzi Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vést evidenci dlouhodobých objednávek na zakázku Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vést evidenci velikosti odběrů podporovaných odběratelů pro vyčíslení množstevních nabídek či slevových bonusů Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vést evidenci časového harmonogramu závozů podle velikosti dodávky vzhledem ke vzdálenosti závozů jednotlivým odběratelům Praktické předvedení s ústním ověřením
f Archivovat ověřené dodací listy o realizaci dodávek s možností zpětné kontroly dané dodávky Praktické předvedení s ústním ověřením
g Evidovat dokumenty znázorňující úspěšně realizované objednávky, storno objednávky či reklamace při dodání zboží spotřebiteli Praktické předvedení s ústním ověřením
h Vést databázi odběratelů používajících elektronický objednávkový systém, e-mailovou či telefonickou formu objednávání zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování odborných konzultací, rad a informací v rámci expertní podpory pro interní a externí zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat na základě zbožíznalectví jednotlivá specifika nabízených výrobků v rámci skladu (popis výrobku, charakteristika, způsob a podmínky skladování, dostupnost zboží na skladě, certifikace, rodné listy, šarže, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Popsat základní certifikační normu jakosti výrobků na skladě, vysvětlit požadavky uložení výrobku na skladě či hygienické minimum pro uskladnění výrobku za dodržení principu HACCP Praktické předvedení s ústním ověřením
c Popsat nabízené poradenské činnosti, spolu s poprodejními službami vůči zákazníkovi Ústní ověření
d Informovat konečného zákazníka o způsobu zajištění logistiky a stanovit časové rozmezí závozu v rámci distribučních cest Ústní ověření
e Stanovit množstevní či paletové akce pro odběratele, nabídky akčních výrobků z letákových akcí či akční nabídky v rámci private label Praktické předvedení s ústním ověřením
f Kontrolovat dodržování smluvních podmínek při dodávkách a předat dodavateli nebo výrobci požadavky zákazníka Praktické předvedení s ústním ověřením
g Evidovat poskytovaný zákaznický servis podle jednotlivých odběratelů Praktické předvedení s ústním ověřením
h Řešit situace výpadku nabízeného sortimentu, opoždění dodávek či reklamací ze strany zákazníka Praktické předvedení s ústním ověřením
i Řešit reklamační řízení na nevyhovující zboží ze strany zákazníka vůči výrobci či dodavateli zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení provozu velkoobchodní provozní jednotky a lidských zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz ve skladu podle využívaného způsobu skladování Praktické předvedení s ústním ověřením
b Stanovit termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků Ústní ověření
c Určit provozní a neprovozní plochy skladu Praktické předvedení s ústním ověřením
d Organizovat kontroly, školení a přezkušování zaměstnanců Praktické předvedení s ústním ověřením
e Sestavit schématický plán skladu s vyznačením využitelných ploch, pohybu osob a dopravních prostředků na základě firemních podkladů Praktické předvedení s ústním ověřením
f Popsat a vysvětlit mapu jednotlivých procesů ve skladu Praktické předvedení s ústním ověřením
g Stanovit účinné motivační prvky pro zaměstnance ke zvýšení efektivity práce Ústní ověření
h Stanovit a dodržovat kontrolní systém sloužící ke zpětnému zjišťování odpovědnosti pracovníka zhotovujícího danou objednávku (minimalizovat chybovost dodávek) Ústní ověření
i Popsat postup při neobvyklých situacích ve skladě (požár, krádež) Praktické předvedení s ústním ověřením
j Uvést základní pravidla komunikace na pracovišti a popsat podstatu delegování úkolů na podřízené pracovníky Ústní ověření
k Uvést základní pravidla při nákupu zboží (naskladnění), při vychystávání zboží a při expedici zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
l Charakterizovat příslušné kontrolní orgány a stanovit postup při jednání s nimi Ústní ověření
m Vyjmenovat a definovat potřebné obchodní legislativy v rámci velkoobchodu Ústní ověření
n Popsat základní strukturu a specifika místního řádu skladu firmy Ústní ověření
o Měřit a vyhodnocovat objem odběrů za dané časové období a konzultovat zjištěné údaje s vedením firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102030&kod_sm1=17)

Při zkoušce je nutno předložit zdravotní potravinářský průkaz, pokud to vyžaduje charakteristika skladu.

 

Při praktickém ověřování se autorizovaná osoba zaměří na činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky. Je nutné zajistit patřičné vybavení skladovací technikou a možných dopravních prostředků, které jsou vzhledem k charakteristice velkoobchodního skladu využívány a které zajistí efektivnější manipulaci při práci se zbožím. Skladovací technika, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, bude vybrána autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby, která tuto skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Základním aspektem a požadavkem zkoušky je technické vybavení daného velkoskladu.

 

Podstatou zkoušky bude vyhodnocování činností na všech pracovních úrovních, které jsou nedílnou součástí a podmínkou fungování celého velkoskladu, včetně zjišťování stavu zásob ve skladu v rámci konečných inventur. Průběh zkoušky bude zaměřen hlavně na efektivní řízení lidských zdrojů v prostorách skladu a znalost jednotlivých pracovních postupů, spolu s efektivní organizací podřízených pracovníků. Pro efektivní vedení s názornou ukázkou činností je proto nutné zajistit i gramotnost vedoucího provozovny při manipulaci se skladovací technikou, která musí být zajištěna v místě zkoušky. Pracovní znalost a zdatnost musí být také zajištěna při práci s IT technikou a softwarovým vybavením skladu s možností přijmout zadané objednávky, zpracovávat jednotlivá data či zajistit elektronické řízení skladu a skladovací techniky.

 

Další součástí zkoušky je povinné vedení dokumentace a znalost interních směrnic či dokumentů firmy (např. HACCP, PO a BOZP, sanitační řád, aj), která musí být zajištěna ve velkoobchodním skladu. Soupis včetně názorných tiskopisů dané dokumentace uchazeč dostane nejpozději 14 dní před realizací samotné zkoušky od autorizované osoby nebo od zástupce autorizované osoby k prostudování.

Požadavkem k získání certifikace je i znalost logistických cest, které musí být využívány v rámci velkoskladu. Proto za pomoci praktického předvedení s ústním ověřením budou prozkoušeny i základní znalosti a principy, podle kterých se logistické cesty stanovují a čeho mají docílit.

 

Z pohledu autorizované osoby je nutné se zaměřit u uchazeče na kontrolu příjmu a vychystávání zboží podle metody FIFO (First In, First Out) a dodržování skladovacího principu: ,,all out, all in“, způsob ukládání zboží na palety či jiné přepravní prostředky včetně přepravní a jiné dokumentace doprovázející dané zboží. Veškerá typologie uskladnění potravinářského zboží či manipulace s ním je stanovena v dokumentu HACCP (Systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů), který je povinnou součástí každého velkoobchodního skladu, a proto je nutná jeho znalost na vedoucích i nižších pozicích ve skladu. K zajištění zpětné vazby a hodnocení ekonomiky podniku je důležité zajištění informací, které jsou získány v rámci komunikací s konečnými zákazníky, vyhodnocováním údajů o odběrech za dané časové období. Součástí je i základní poskytování služeb v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.