Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přímé platby, základní principy a požadavky na žadatele u jednotlivých přímých plateb, způsoby podání žádosti, vyhledat program a pravidla na internetu Písemné a ústní ověření
b Popsat Program rozvoje venkova (PRV), jeho jednotlivé části, základní principy a požadavky na žadatele, způsoby podání žádosti o dotaci v rámci PRV, popsat zpracování žádosti a souvisejících dokumentů, vyhledat program a pravidla na internetu Písemné a ústní ověření
c Popsat další typy dotačních podpor souvisejících se zemědělstvím, zejména národní podpory; vyhledat program a pravidla na internetu Písemné a ústní ověření
d Zjistit u konkrétního žadatele možnost čerpání dotací, určit dotační tituly, stanovit výši a určit závazky pro žadatele, které z toho vyplynou Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování podmínek kontrol podmíněnosti s důrazem na welfare zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a základní princip kontrol podmíněnosti v živočišné výrobě, vyjmenovat kontrolní instituce, vysvětlit základní principy vlastních kontrolních úkonů Písemné a ústní ověření
b Popsat přehled aktuálně platných požadavků kontroly podmíněnosti ve vztahu k welfare zvířat a jednotlivým povinným požadavků na hospodaření (SMR) souvisejících s živočišnou výrobou Písemné a ústní ověření
c Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení legislativy v živočišné výrobě z hlediska standardů welfare zvířat, zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení s ústním ověřením
d Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení legislativy v živočišné výrobě z hlediska povinných požadavků na hospodaření (SMR), zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Popis omezujících podmínek hospodaření v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nitrátovou směrnici a aktuální národní akční plán a jeho opatření na konkrétním zadaném modelovém případu Písemné a ústní ověření
b Popsat zásady směrnic EU a národní legislativy v platných zněních týkající se minimálních standardů pro ochranu jednotlivých druhů hospodářských zvířat Písemné a ústní ověření
c Popsat nařízení týkající se opatření pro omezení a oznamování chorob Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti evidence zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam dostupných databází a informačních systémů s důrazem na evidenci zvířat a další součásti na portálu farmáře Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat povinné údaje v záznamech vedených v živočišné výrobě, uvést zásady a význam evidence u jednotlivých druhů hospodářských zvířat Písemné a ústní ověření
c Uvést povinnosti zemědělského podnikatele v oblasti evidence a archivace chovu hospodářských zvířat Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování projektu v živočišné výrobě a jeho prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt na téma zadané autorizovanou osobou, který je založen na řešení praktického poradenského úkolu v živočišné výrobě Praktické předvedení s ústním ověřením
b Obhájit řešení navržená v projektu Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Posuzování techniky a technologie krmení a ustájení a navrhování opatření v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé systémy ustájení a technologie krmení pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat, charakterizovat způsoby odklizení, uskladnění, likvidace či využití exkrementů zvířat Písemné a ústní ověření
b Popsat podmínky vyhlášky „Technické požadavky na stavby pro hospodářská zvířata“ Písemné a ústní ověření
c Zhodnotit současný systém ustájení a navrhnout vhodné technologie pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat v zemědělském podniku Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vypočítat a zhodnotit obrat stáda zadaného chovu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vysvětlit působení mikroklimatu na užitkovost a zdravotní stav zvířat Písemné a ústní ověření
f Popsat situaci daného podniku v prognózování tepelných a chladových stresů u chovaných zvířat, navrhnout perspektivní opatření proti těmto stresům, vysvětlit hlavní zootechnická a manažerská opatření s ohledem na aktuální počasí Praktické předvedení s ústním ověřením
g Vysvětlit působení jednotlivých systémů ustájení na produkční ukazatele, ekonomiku chovu a welfare v konkrétním chovu Písemné a ústní ověření
h Posoudit zdravotní stav zvířat v konkrétním chovu, charakterizovat významné choroby pro zadaný druh zvířat, navrhnout vhodná preventivní opatření Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování plemenářské práce v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit aktuální situaci plemenářské práce podle předložených dat z kontroly užitkovosti v konkrétním stádu, popsat a charakterizovat vyskytující se chyby, omyly a problémy, stanovit vhodné způsoby nápravy zjištěných nedostatků a rezerv Praktické předvedení s ústním ověřením
b Posoudit ceny plemenného materiálu (inseminace, transfer apod.) Písemné a ústní ověření
c Analyzovat celkovou plemennou hodnotu a provést výběr vhodných plemeníků pro zadané stádo Praktické předvedení s ústním ověřením
d Sestavit připařovací plán pro zadané stádo Praktické předvedení s ústním ověřením
e Posoudit výběr plemeníků z hlediska kvality a ekonomické efektivnosti Písemné a ústní ověření
f Popsat hybridizační program v chovu prasat a metody plemenitby využívané při tvorbě finálního hybrida prasat Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení výživy a krmení v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé živiny a vysvětlit jejich význam pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat chovaných v zemědělském podniku Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat předložená krmiva a popsat zásady pro jejich aplikaci, skladování a zkrmování Písemné a ústní ověření
c Zhodnotit úroveň výživy a techniky krmení, popsat základní nedostatky a chyby v konkrétním chovu a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení s ústním ověřením
d Posoudit výživu v konkrétním chovu s ohledem na nové poznatky Praktické předvedení s ústním ověřením
e Navrhnout krmnou dávku pro zadaný druh a kategorii zvířat Praktické předvedení s ústním ověřením
f Zhodnotit složení používaných krmných směsí u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat, navrhnout receptury krmných směsí Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace ve zhodnocování produkce v chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současný vývoj a stavy jednotlivých druhů hospodářských zvířat Ústní ověření
b Realizovat kalkulaci produkce, orientovat se v nákupních a realizačních cenách mléka, masa a dalších produktů Praktické předvedení s ústním ověřením
c Charakterizovat způsoby zpeněžování jatečných zvířat a vyjmenovat faktory ovlivňující optimální realizaci, popsat zásady systému SEUROP s ohledem na druh zvířat Písemné a ústní ověření
d Zhodnotit úroveň naplnění požadavků na technologii, techniku a welfare chovu z pohledu dosahovaných užitkových vlastností Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat možnosti uplatnění jatečné produkce, možnosti odbytu živočišných produktů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč musí mít minimálně středoškolské zemědělské vzdělání a 7 let praxe v oblasti živočišné výroby nebo vysokoškolské bakalářské nebo vyšší odborné zemědělské vzdělání a 5 let praxe v oblasti živočišné výroby nebo vysokoškolské magisterské zemědělské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti živočišné výroby.

Pro ověření schopnosti uchazeče provozovat poradenskou činnost budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na živočišnou výrobu.

Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

Součástí zkoušky je prezentace projektu zadaného autorizovanou osobou v rozsahu

do 20 minut a jeho obhajoba. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky. Pro zpracování projektu se doporučuje tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Zemědělský svaz ČR

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Česká zemědělská univerzita v Praze