Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Pracovník obsluhy bioplynových stanic
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Praktické předvedení s ústním ověřením
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení s ústním ověřením
d Pracovat se servisními příručkami apod. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce Ústní ověření
b Volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné při výrobě, sestavení, opravě, renovaci a údržbě, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Ústní ověření
c Správně vyčíst údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem, skladování a zpracování surovin pro bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení skladové evidence při příjmu surovin a provést stanovený záznam Ústní ověření s praktickým předvedením
b Vysvětlit princip výroby bioplynu a stručně popsat faktory, která mají vliv na efektivitu výroby Ústní a písemné ověření
c Popsat možnosti zhodnocení přijatých surovin Ústní ověření
d Předvést proces úpravy surovin; mísení a příprava naskladnění Praktické předvedení
e Odebrat vzorek a stanovit jeho sušiny Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní princip fungování bioplynové stanice Ústní ověření
b Předvést obsluhu dopravního a naskladňovacího zařízení a naskladnění do fermentoru Praktické předvedení
c Předvést odečet a interpretaci měřicích a kontrolních prvků na bioplynové stanici, uvést důvod a princip sledování ukazatelů kvality výroby Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést záznam sledovaných ukazatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
e Popsat průběh obsluhy během provozního dne Ústní ověření
f Provést kontrolu funkčnosti zadaného zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních požadavků a zamezení vzniku škod v podmínkách bioplynových stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nestandardní situace, které je možné na bioplynové stanici očekávat Ústní ověření
b Popsat akutní opatření v případě havarijních stavů ohrožujících zdraví osob nebo při hrozících velkých škodách na majetku či životním prostředí Písemné ověření
c Popsat další průběh řešení havarijních stavů a nestandardních stavů, které nevyžadují akutní řešení Písemné ověření
d Vyhotovit návrh zprávy o ukončení řešení havarijního stavu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Předvést standardní kontroly bezpečnostních prvků v provozu bioplynové stanice Praktické předvedení s ústním ověřením
f Dodržovat během zkoušky všechny zásady BOZP Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Zkouška se skládá z teoretického ověření znalostí formou ústní zkoušky nebo písemně, případně kombinací těchto dvou způsobů. Dále jsou prověřeny praktické dovednosti uchazeče přímo na zařízení bioplynové stanice, které uchazeč komentuje a doplňuje teoretickými znalostmi. Vyžadována je i práce s písemnými podklady (servisní knížky, evidence).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Společnost mladých agrárníků České republiky

Farma Stonava – bioplynová stanice