Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Vinohradník a vinař
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posouzení vzhledu, vůně a chuti roztoku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat barvu Praktické předvedení
b Identifikovat čirost a perlení Praktické předvedení
c Identifikovat vůně Praktické předvedení
d Rozlišit intenzitu vůně Praktické předvedení
e Identifikovat chuť a ověřit prahovou citlivost Praktické předvedení
f Rozpoznat stejné vzorky Praktické předvedení
g Prokázat chuťovou paměť Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Senzorické posuzování vín

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dlouhodobou paměť pro víno Praktické předvedení
b Seřadit série vín podle intenzity cukru a kyselin Praktické předvedení
c Určit rozdíl v po sobě předložených vzorcích Praktické předvedení
d Určit odpovídající deklaraci předkládaného vzorku vína Praktické předvedení
e Rozpoznat a určit chorobu nebo vadu ve víně Praktické předvedení
f Ohodnotit víno body a slovně popsat Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí ze základů chemie a mikrobiologie vína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní oxidanty a antioxidanty ve víně Písemné ověření
b Uvést rozdíl mezi celkovým obsahem oxidu siřičitého a obsahem volného oxidu siřičitého ve víně Písemné ověření
c Vyjmenovat základní kyseliny ve víně Písemné ověření
d Vyjmenovat příklady kvasinek a bakterií ve víně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí z vinařské technologie a legislativy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technologických postupů u bílých, růžových a červených vín; perlivých a šumivých vín Písemný test
b Prokázat znalost vinařské legislativy ve vztahu k třídění vín a omezení při jejich produkci Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pěstování révy vinné

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní způsoby vedení révy Písemný test
b Uvést základní charakteristiku odrůd révy vinné pěstovaných v ČR Písemný test
c Uvést způsoby péče o půdu a způsoby pěstování révy (otevřená půda, pokryvy půdy, integrovaná produkce, bioprodukce) Písemný test
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 85% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz vinařů České republiky

Národní vinařské centrum, o. p. s., Valtice

Vinselekt Michlovský, a. s.