Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad montážním výkresem
b Pracovat s normami a technickými tabulkami pro stavebně montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření nad technickou dokumentací
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volba mechanizačních prostředků Ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a připravit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro zadanou montáž prefabrikovaného schodišťového ramene, stropních prvků, prefabrikátů, velkoplošných stropních panelů, železobetonových konstrukcí Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy a zdůvodnit jejich výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit a vytyčit polohu montované konstrukce za použití vhodného nářadí a měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Smontovat prefabrikované schodišťové rameno za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Smontovat prefabrikované stropní prvky a velkoplošné stropní panely za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Osadit fasádní prvky na bázi betonu za použití vhodného technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit vhodný technologický postup montáže železobetonových montovaných skeletových konstrukcí Ústní ověření nad technickou dokumentací
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napínání ocelových strun a lan předpjatých dílců na tlakových hydraulických napínacích zařízení při provádění montáží objektů průmyslové výstavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvod použití a princip tlakových hydraulických napínacích zařízení Ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit pracovní postup a způsoby obsluhy tlakových hydraulických napínacích zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s betonovými, železobetonovými a prefabrikovanými konstrukcemi a jejich částmi za použití mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí Písemné s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Písemné s ústním zdůvodněním
c Osadit určený prefabrikovaný prvek do stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky pro montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=158&kod_sm1=41).

 

Rozsah zkoušky v rámci odborných způsobilostí nezahrnuje montáž dílců pro mostní konstrukce.

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o školení pro práci ve výškách a vazačský průkaz.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma