Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 14.10.2015 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.01.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve složení a základních vlastnostech tvarovek z polyuretanové pěny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlastnosti chemikálií pro výrobu tvarovek z měkkých polyuretanových (dále jen PUR) pěn a jejich význam v tvarovce Písemné a ústní ověření
b Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami Písemné a ústní ověření
c Popsat vlastnosti a rozdíly tvarovek podle určení v čalouněném výrobku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v průvodní dokumentaci výroby tvarovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické podobě, pracovat s technickým popisem zařízení a s popisem ovládacího panelu, číst nastavení parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Čištění, temperování a separace forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit formy od nečistot, PUR pěny a zbytků chemikálií Praktické předvedení a ústní ověření
b Temperovat formu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vystříkat formy předepsaným separačním roztokem Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vkládání polotovarů do forem před plněním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace
s materiálem
Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit pomůcky a materiály pro konkrétní výrobek
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vhodně nastavit pro konkrétní výrobek parametry na ovládacím panelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vložit do forem v souladu s technologickým postupem daného výrobku konstrukční prvky, kostry, zpevňující nebo upevňovací prvky a výztuhy, pružicí prvky kovové i nekovové, pomocné matreriály
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstřikování a zpěňování tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní směšovací vstřikovací zařízení, zvolit směs chemikálií dle parametrů výrobku a podmínek vypěňování Praktické předvedení a ústní ověření
b Dávkovat směs chemikálií na výrobu PUR pěny do forem dle parametrů výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Po technologické době vyjmout hotové výrobky z formy Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vakuové nebo mechanické otevírání buněk tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat zařízení vakuového či mechanického zařízení k otevírání buněk PUR pěny tvarovky za dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu otevření buněk PUR pěny tvarovky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a kontrola hmotnosti tvarovky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu vypěnění, oříznout přetoky, začistit okraje tvarovky při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hmotnost tvarovky zvážením na váze Praktické předvedení a ústní ověření
c Uložit tvarovku k zrání na určené místo Praktické předvedení a ústní ověření
d Tvarovku s vadou vypěnění vyřadit nebo opravit po době zrání lepením a očištěním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
e Zabalit výrobek schváleným způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Popsat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:

zhotovení tvarovky sedadla křesla se záliskem

zhotovení tvarovky opěradla křesla se záliskem

zhotovení tvarovky sedadla židle bez zálisku

opravy libovolné tvarovky lepením

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na přesnost, bezpečnost, kvalitu procesu, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotovované tvarovky, zejména vzhled a funkčnost. V kritériích hodnocení odborné kompetence Orientace ve složení a základních vlastnostech tvarovek z polyuretanové pěny je třeba se zaměřit na znalost chemikálií a jejich vlastností majících vliv na kvalitu a požadované vlastnosti tvarovky, včetně možnosti dosažení samozhášenlivosti, na znalost rizika zpracovávaných chemikálií, na znalost vlivu atmosférických podmínek na proces vypěňování.

 

Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.

 

Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

GUMOTEX, a. s.

MEDIA MIX, s. r. o.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy