Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s technickými normami, předpisy a výkresy pro chemické povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout druh a způsob provedení povrchové úpravy podle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit blokové schéma procesu povrchových úprav Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit technologické parametry povrchových úprav dle operací blokového schématu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování chemických povrchových úprav ke zvýšení užitných vlastností materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip a technologii nanášení povlaků na materiály Písemné a ústní ověření
b Popsat princip a technologii vytváření kovových povlaků na materiály Písemné a ústní ověření
c Popsat princip a technologii vylučování kovů a slitin chemickým způsobem na materiály Písemné a ústní ověření
d Popsat princip a technologii vytváření kovových povlaků a slitin elektrochemickým způsobem na materiály Písemné a ústní ověření
e Určit a popsat jeden předložený materiál a navrhnout vhodnou povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsob provedení povrchové úpravy a očekávanou změnu vlastnosti materiálu Písemné a ústní ověření
g Určit vhodné zařízení k provedení technologie povrchové úpravy materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout základní parametry technologie pro povrchové úpravy materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava povrchu před provedením jeho chemické úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na kvalitu vstupní vody, popsat princip působení a způsob použití přípravků na odmaštění povrchů materiálů Písemné a ústní ověření
b Popsat princip působení přípravků na moření povrchů materiálů a způsob jejich použití Písemné a ústní ověření
c Provést předúpravu povrchu u stanoveného materiálu Praktické předvedení
d Navrhnout a demonstrovat postup ověření kvality provedené úpravy Praktické předvedení
e Zjistit kvalitu provedené předúpravy u stanoveného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění analytické a kvalitativní kontroly vyloučeného povlaku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zkontrolovat laboratorní složení předloženého vzorku lázně, určeného k povrchové úpravě materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit a provést kontrolu kvality provedené povrchové úpravy materiálu Praktické předvedení
c Identifikovat předloženou vadu povlaku a navrhnout opatření k zamezení vzniku vady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření tloušťky nanesené vrstvy po provedené chemické úpravě materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob měření tlouštěk vyloučených vrstev na třech předložených vzorcích Písemné a ústní ověření
b Provést seřízení předloženého měřidla a zdůvodnit jeho vhodnost pro měření tloušťky povlaků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné měřidlo a změřit tloušťku předloženého povlaku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování příčin vzniku defektů při chemické úpravě materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejčastější defekty úprav na třech předložených vzorcích materiálu a popsat příčiny jejich vzniku Písemné a ústní ověření
b Stanovit postup při identifikaci příčin vzniku defektů na třech předložených vzorcích materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické úpravě povrchů materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečné práce a požární prevence s chemickými látkami a při obsluze zařízení na povrchové úpravy materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat interní a obecně závazné předpisy a normy ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na praktickém příkladu uchazeč provede činnosti podle požadavků hodnoticího standardu a vysvětlí základní fáze průběhu technologického procesu, podle aktuální provozní situace ve firmě, kde zkouška probíhá. Při zkoušce se ověřuje jeden druh materiálu (na třech předložených vzorcích), který odpovídá provozním možnostem firmy. Zkouška probíhá na materiálech z plastů, keramiky a kovů pro technologie:

 

a)nanášení tekutých a práškových nátěrových hmot, nebo

b)vytváření kovových povlaků tepelným a mechanickým způsobem, nebo

c)vylučování kovů a slitin chemickým způsobem, nebo

d)vytváření kovových povlaků a slitin elektrochemickým způsobem

Uchazeč zároveň provede posouzení výsledných hodnot a parametrů, případně objasní defekty, které vzniknou při povrchové úpravě daného výrobku.

 

Písemné ověřování probíhá formou vypracování odpovědí na zadané otázky (připravené autorizovanou osobou) a provedení základních výpočtů (výpočet receptury, přepočty mezi recepturou základní, provozní a laboratorní).

 

Na základě výkresů či schémat uchazeč vysvětlí funkci stroje, případně výrobní linky a výrobního procesu. Uchazeč nakreslí, popíše a zdůvodní funkci jednotlivých částí blokového schématu procesu povrchových úprav.

Při hodnocení výsledků technologického procesu uchazeč použije PC s vyhodnocovacím softwarem.

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde se realizuje zkouška) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Písemné a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední obchodně technická škola Zlín

Česká společnost pro povrchové úpravy

Synpo, akciová společnost