Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení technologického postupu nasazení těžebně - dopravních strojů v lesních porostech při těžbě a dopravě dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat parametry pracoviště pro nasazení těžebně-dopravních strojů (středně velkého harvestoru) diferencovaně podle výkonů stroje a jeho svahové dostupnosti Ústní ověření
b Vypracovat technologický návrh těžby dříví obsahující směr postupu kácení, využití přibližovacích linek v lesních porostech a výroby sortimentů dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Načíst mapové podklady porostních map do počítače těžebně-dopravního stroje podle jednotlivých standardizovaných formátů Praktické předvedení
d Seznámit obsluhu těžebně-dopravního stroje s lokalitou určenou k těžbě, s množstvím dříví určeného k těžbě, s průměrnou hmotností těženého porostu a s místy určenými ke skládkování dříví Praktické předvedení
e Před započetím těžby popsat kalibraci měřicího zařízení těžebního stroje Ústní ověření
f Předvést měření dříví v hráních a stanovit skutečný objem těženého porostu v metrech kubických bez kůry Praktické předvedení
g Popsat postup uvedení pracoviště do původního stavu po ukončení těžby a dopravy dříví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Materiálně technické zabezpečení provozu těžebně - dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit zajišťování základního servisu a opravárenství těžebně-dopravních strojů (harvestoru a vyvážecí soupravy) při jejich provozu v lesních porostech Ústní ověření
b Popsat zabezpečení a skladování spotřebního materiálu využívaného při provozu těžebně-dopravních strojů Ústní ověření
c Navrhnout optimální postup v distribuci pohonných hmot (PHM) v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se dopravy a skladování PHM Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kontrolu kalibrace měřicího zařízení harvestoru Praktické předvedení
b Provést kontrolu parametrů vyráběných sortimentů kulatinového dříví Praktické předvedení
c Popsat preventivní činnost provozovatele těžebně-dopravních strojů vůči poškození lesního porostu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti platných předpisů z oblasti BOZP týkajících se provozu těžebně-dopravních strojů Ústní ověření
b Předvést poučení obsluhy těžebně-dopravních strojů na zvláštnosti konkrétního pracoviště z pohledu BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení evidence související s provozem těžebně dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat evidenci vedenou při provozu těžebně-dopravních strojů Ústní ověření
b Vytisknout evidenční výstupy z měřicího zařízení harvestoru Praktické předvedení
c Vypracovat podklad pro fakturaci za provedenou těžební činnost a dopravu dříví na skládky dříví Praktické předvedení
d Vypracovat mzdový podklad pro pracovníky za jednotlivě provedené činnosti při těžbě a dopravě dříví Praktické předvedení
e Předvést čtení výstupu kalibrace měřicího zařízení a stanovit objem vytěžené hmoty z počítače těžebně-dopravního stroje Praktické předvedení
f Zpracovat časově (měsíční, čtvrtletní, roční) pohyb dříví, zásoby dříví dle jednotlivých lokalit Praktické předvedení
g Vypracovat přehledný soupis vyrobeného dříví podle jednotlivých druhů dřevin a sortimentů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kalkulace cenových nabídek za činnosti při těžbě a dopravě dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat položky, které jsou součástí kalkulace cenových nabídek za činnosti prováděné těžebně - dopravními stroji Ústní ověření
b Popsat podmínky, které mají vliv na stanovení přirážek za náročnost prováděných činností Ústní ověření
c Vypracovat jednoduchou kalkulaci předloženého modelového příkladu těžby a dopravy dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování výroby sortimentace dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit sortimentaci dříví dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR Ústní ověření
b Předvést modelový postup výroby dříví podle sortimentů dříví zejména s ohledem na kvalitu těženého porostu a délek jednotlivých sortimentů Praktické předvedení
c Popsat odvození nadměrků k jednotlivým délkám sortimentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování provozu těžebně-dopravních strojů pomocí telematického systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip fungování telematického monitorovacího systému těžebně-dopravního stroje Ústní ověření
b Číst a exportovat z počítače těžebně-dopravního stroje výstupy telematického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška proběhne ve dvou hlavních částech. Praktická část zkoušky proběhne na pracovišti v lesním porostu, ve kterém probíhá těžba těžebně-dopravními stroji. Teoretická část zkoušky proběhne v učebně vybavené počítačem.

Zkouška je zaměřena na ověření řídicích a organizačních schopností nezbytných pro zajišťování provozu těžebně-dopravních strojů (harvestorů a vyvážecích souprav). Uchazeč bude v průběhu zkoušky využívat zařízení harvestoru za dozoru autorizované osoby.

U kompetence "Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů" budou při zkoušce uvedeny parametry pracoviště, které nepřekročí limity určené výrobcem těžebně-dopravních strojů při jejich nasazení v porostech.

Pro ověření kompetence "Kalkulace cenových nabídek za činnosti při těžbě a dopravě dříví" bude uchazeči zadán jednoduchý modelový příklad k posouzení efektivity předložené nabídky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

SOŠ Nové Město na Moravě