Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Památkář
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat stavební sloh, typologii a dispoziční řešení na základě předložené fotografické dokumentace Praktické předvedení
b Identifikovat stavební sloh, typologii a dispoziční řešení na základě předložené plánové dokumentace Praktické předvedení
c Popsat charakteristické znaky vylosovaného stavebního slohu včetně typologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v historických stavebních konstrukcích, technologiích a materiálech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat historické stavební konstrukce na základě předložené plánové dokumentace a jejich časové zařazení Praktické předvedení
b Identifikovat historické stavební konstrukce na základě předložené fotografické dokumentace a jejich časové zařazení Praktické předvedení
c Identifikovat materiály na základě ukázaného vzorku včetně slovního popisu technologie zpracování a použití včetně časového zařazení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v právních předpisech a metodikách platných pro oblast stavebně historických průzkumů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat typy památkové ochrany dle právních předpisů Ústní ověření
b Popsat práva a povinnosti vlastníků a státních orgánů při péči o kulturní památky Ústní ověření
c Vyjmenovat metody průzkumů dle platných metodik pro oblast stavebně historických průzkumů a jednu stručně charakterizovat Ústní ověření
d Vyjmenovat způsoby a formy péče, ochrany a obnovy konstrukcí a materiálů dle platných metodik a jednu stručně shrnout Ústní ověření
e Popsat základní obsah metodiky standardního stavebně historického průzkumu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analýza dostupných podkladů před započetím stavebně historického průzkumu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy zdrojů vhodných pro získání podkladů k stavebně historickému průzkumu včetně možností jejich získání Ústní ověření
b Kriticky zhodnotit předloženou dokumentaci z hlediska její interpretace v rámci stavebně historického průzkumu Praktické předvedení
c Vyjmenovat potřebné podklady a průzkumy nutné pro vyhotovení stavebně historického průzkumu modelového příkladu určeného komisí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Práce s dokumentací nemovitostí dle platných metodik stavebně historických průzkumů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné dokumentační metody dle platných metodik stavebně historických průzkumů na základě předložených podkladů Ústní ověření
b Prakticky ukázat zvolenou dokumentační metodu na určeném objektu Praktické předvedení
c Popsat konstrukční řešení objektu dle předložené plánové dokumentace Praktické předvedení
d Lokalizovat fotografickou dokumentaci objektu na předložené plánové dokumentaci Praktické předvedení
e Popsat konstrukční řešení určeného stavebního prvku a jeho možné poruchy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení míst odběru stavebních vzorků pro specializované expertízy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodnou metodu specializovaného průzkumu na určené konstrukci v exteriéru Praktické předvedení
b Určit a zdůvodnit vhodné místo pro odběr vzorků pro určenou specializovanou expertízu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Provádění šetrných sond v rámci destruktivního stavebně historického průzkumu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Separovat jednotlivé vrstvy materiálů na předloženém vzorku omítky Praktické předvedení
b Separovat jednotlivé vrstvy materiálů na předloženém vzorku dřeva Praktické předvedení
c Popsat postup šetrného provedení sondy a limitů jejího provedení na určené konstrukci v exteriéru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení dokladu o dosaženém vzdělání. Uchazeč musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v oboru stavitelství, architektury, památkové péče, historie nebo dějin umění. Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doručí uchazeč autorizované osobě nejpozději před zahájením zkoušky.

 

Během zkoušky je rovněž prověřována uchazečova schopnost správně a přesně používat terminologii památkové péče.

 

Zkouška se provádí v první části ve zkušební místnosti a ve druhé části v exteriéru na komisí určeném objektu. Druhá část in situ začíná od odborné způsobilosti: Práce s dokumentací nemovitostí dle platných metodik stavebně historických průzkumů, kritéria hodnocení písmene b).

 

Pokyny k ověřování a hodnocení jednotlivých odborných dovedností, resp. kritérií hodnocení:

 

ORIENTACE VE SPECIFIKÁCH JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SLOHŮ VČETNĚ TYPOLOGIE A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ HISTORICKÝCH STAVEB

Uchazeč prokazuje schopnost identifikace následujících stavebních slohů: románský, gotický, renesanční, barokní, klasicistní, pseudoslohy a secesní.

a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči současnou fotografickou dokumentaci jedné kulturní nemovité památky postavené ve stavebním slohu určeném pro tuto odbornou dovednost. Fotografická dokumentace je předložena v rozsahu tří fotografií interiéru a 3 fotografií exteriéru. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).

b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovou dokumentaci jedné kulturní nemovité památky postavené ve stavebním slohu určeném pro tuto odbornou dovednost. Plánová dokumentace je předložena v rozsahu jeden pohled zepředu, jeden půdorys, jeden řez objektem, který je vyznačen v předloženém půdorysu. Autorizující osoba musí předložit plánovou dokumentaci jiné kulturní nemovité památky, než pro která byla využita v rámci kritéria hodnocení: Identifikovat stavební sloh, typologii a dispoziční řešení na základě předložené fotografické dokumentace.

c) Uchazeč si vylosuje jeden ze stavebních slohů určených pro tuto odbornou dovednost.

 

ORIENTACE V HISTORICKÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH, TECHNOLOGIÍCH A MATERIÁLECH

a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovou dokumentaci jedné kulturní nemovité památky v rozsahu: jeden půdorys a jeden řez objektu vyznačen na půdorysu objektu. Plánová dokumentace nesmí zachycovat stejnou kulturní nemovitou památku, která byla užita v rámci odborné kompetence: Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb.

b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči fotografickou dokumentaci stavební konstrukce v rozsahu: jeden celkový náhled a jeden detail. Z fotografické dokumentace musí být zřejmé použité konstrukční řešení. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).

c) Autorizovaná osoba ukáže uchazeči vzorek stavební konstrukce z památkového objektu. Lze realizovat přímo na památkovém objektu.

 

ORIENTACE V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A METODIKÁCH PLATNÝCH PRO OBLAST STAVEBNĚ HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ

c) Autorizovaná osoba určí uchazeči jednu metodu stavebně-historických průzkumů, kterou následně uchazeč charakterizuje.

d) Autorizovaná osoba určí uchazeči jeden způsob nebo formu péče ochrany a obnovy konstrukcí a materiálů, který uchazeč objasní.

e) Uchazeč popíše autorizované osobě základní obsah a zaměření jednotlivých částí platné metodiky standardního stavebně-historického průzkumu.

 

ANALÝZA DOSTUPNÝCH PODKLADŮ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

a) Uchazeč vyjmenuje základní typy textové, obrazové a plánové dokumentace včetně možností, kde mohou být tyto podklady zpravidla získány.

b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči jeden soubor historické textové nebo plánové dokumentace stavby. Uchazeč provede kritické zhodnocení tohoto pramene z hlediska zpracování stavebně-historického průzkumu.

c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči zaměření současného stavu skutečného objektu.

 

PRÁCE S DOKUMENTACÍ NEMOVITOSTÍ DLE PLATNÝCH METODIK STAVEBNĚ HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ

a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči podklady objektu v rozsahu dvě fotografie exteriéru a nákres celkové situace objektu. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).

b) Autorizovaná osoba určí uchazeči jednu z dokumentačních metod dle platných metodik stavebně historických průzkumů.

c) Autorizovaná osoba předloží uchazeči plánovou dokumentaci památkového objektu v rozsahu: půdorys všech podlaží, jeden řez vyznačený na půdorysu a jeden pohled zepředu.

d) Autorizovaná osoba předloží uchazeči tři fotografie interiéru, tři fotografie exteriéru a plánovou dokumentaci v rozsahu: jeden půdorys, jeden řez vyznačený na půdorysu a jeden pohled zepředu. Uchazeč řádně dle platné metodiky stavebně-historického průzkumu ukáže místa pro zanesení značky vyznačující pohled fotografické dokumentace. Barevné fotografie jsou o velikosti alespoň 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitálními fotografiemi na PC).

e) Autorizovaná osoba určí uchazeči stavební prvek na jedné předložené fotografii. Uchazeč popíše konstrukční řešení daného prvku a jeho možné poruchy.

 

STANOVENÍ MÍST ODBĚRU STAVEBNÍCH VZORKŮ PRO SPECIALIZOVANÉ EXPERTÍZY

a) Autorizovaná osoba určí uchazeči stavební konstrukci. Uchazeč určí vhodnou metodu specializovaného průzkumu vzhledem ke stavu a charakteru stavební konstrukce.

b) Autorizovaná osoba určí uchazeči specializovanou expertízu a objekt, na kterém má být použita. Uchazeč určí a zdůvodní vhodné místo pro odběr vzorků.

 

PROVÁDĚNÍ ŠETRNÝCH SOND V RÁMCI DESTRUKTIVNÍHO STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

a) Autorizovaná osoba předloží uchazeči na vhodném podkladu vzorek nejméně tří vrstev omítek s malbami či nátěry. Uchazeč postupně separuje jednotlivé vrstvy materiálů.

b) Autorizovaná osoba předloží uchazeči na vhodném dřevěném podkladu vzorek nejméně tří vrstev nátěrů či maleb. Uchazeč postupně separuje jednotlivé vrstvy nátěrů.

c) Autorizovaná osoba určí uchazeči stavební konstrukci vhodnou k provedení šetrné sondy.

 

Uchazeč během zkoušky může používat vlastní nářadí pro výkon praktické zkoušky.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

Ing. arch. Ladislav Svoboda, OSVČ

Ostravská univerzita

Nadace Kutná hora - památka UNESCO