Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro drak
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění pravidelných prohlídek, kontrol, údržby a oprav draku letadla podle provozních předpisů Praktické předvedení
b Diagnostikovat závady draku letadla a jeho částí v součinnosti na veškerá oprávnění organizace Praktické předvedení
c Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky, materiál a díly pro zhotovení zadané části draku letadla, její montáž a opravu dle technické dokumentace Písemné ověření
d Stanovit způsob (postup) kontroly části draku letadla po provedené opravě, údržbě či prohlídce podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opravy poškozených částí draků letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat poškozenou část draku letadla dle technologických postupů Praktické předvedení
b Nahradit poškozenou část draku letadla novým dílem Praktické předvedení
c Opravit poškozené místo draku letadla dle postupů uvedených v technické dokumentaci letadla. Praktické předvedení
d Namontovat opravenou část draku letadla a přezkoušení funkčnosti, pokud jde o mechanické díly Praktické předvedení
e Spojit závitový spoj s následným zajištěním spoje pojišťovacím drátem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přizpůsobit rozměry a tvar spojovaných částí Praktické předvedení
b Spojit nýtováním vzorky tvarových plechových dílců s použitím alespoň tří druhů nýtů Praktické předvedení
c Spojit vzorky plechových dílců lepením dvousložkovým lepidlem Praktické předvedení
d Začistit spojené dílce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výroba potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit díl potrubí hydraulického a pneumatického systému ohýbáním trubek Praktické předvedení
b Provést ukončení vyrobeného dílu potrubí lemováním Praktické předvedení
c Namontovat vyrobenou část potrubí Praktické předvedení
d Propláchnout potrubí hydraulického a pneumatického systému Praktické předvedení
e Přezkoušet těsnost hydraulického a pneumatického systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat před realizací zamýšlené operace (kontrola, seřízení, oprava) předchozí dokumentační záznamy a posoudit jejich případný dopad na provedení zamýšlené operace Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Zaznamenat údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky, kontroly, opravy podle platných provozních předpisů a pokynů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zkoušení a seřizování celků částí draku letadel podle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit v návaznosti na diagnostikovaný výsledek potřebu seřízení části draku Ústní ověření (vysvětlení)
b Seřídit část draku letadla, seřízením dosáhnout hodnot, předepsaných příslušnou technickou dokumentací Praktické předvedení
c Přezkoušet bezchybnou funkci části draku letadla a soulad s hodnotami, předepsanými příslušnou technickou dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=111&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát, aby zkouška probíhala dle tohoto hodnoticího standardu a zadání úkolů ověřujících jednotlivé způsobilosti se co možno nejvíce blížilo potřebám praxe.

Mezi typické opravy draku patří:

Oprava pevné části konstrukce letadla (trup, nosné plochy (křídlo), ocasní plochy (SOP, VOP), podvozek a soustava řízení)

Nýtování – odvrtání nýtů, náhrada nýtů, nýtování klasické nebo trnovými nýty

Vyrovnání poškozeného místa potahu

Výměna pohyblivých částí draku – řídicí plochy

Oprava, výměna přistávacího zařízení

Oprava, výměna hydraulických a pneumatických systémů a mechanizací letadel

Výměna oken, části interiéru

Pokud oprava poškozeného dílu draku letounu přesahuje oprávnění organizace, je nutné jejich předání k opravě specializovanému pracovišti.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

LATECOERE Czech Republic, s. r. o.

Asociace leteckých výrobců ČR

Ariete-group

Střední škola letecká, Kunovice