Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Samostatný skalník
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě lokality definované v topografické a geologické mapě a s využitím veřejně dostupných geologických zdrojů připravit rešerši inženýrsko-geologických a geomorfologických poměrů jako podklad pro následné terénní šetření rizikových nebo nebezpečných skalních objektů Praktické předvedení a ústní ověření
b S využitím připravené rešerše provést terénní pochůzku, na ní identifikovat nebezpečné skalní objekty a provést jejich lokalizaci v mapě, situační nákres a fotodokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě zpracované rešerše a terénní pochůzky vypracovat zprávu o možných rizicích skalního řícení a identifikovat místa největšího ohrožení v definované oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat typy svahových pohybů a vysvětlit princip jejich vzniku Ústní ověření
e Popsat možné důsledky katastrofických svahových pohybů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení dokumentace a monitoringu nebezpečných skalních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit graf závislosti deformace skalního objektu v čase (zobrazení tzv. časové řady) dle obdržených dat z výsledků měření s pomocí běžně dostupných office aplikací a zhodnotit jej i ve vazbě na průběh teploty v daném období Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit digitální inventarizační mapu nestabilních skalních objektů vybrané lokality s využitím aplikací GIS se všemi náležitostmi dle dostupné mapy pro vybranou lokalitu, ideálně 1:2 000 (legenda, větrná růžice, měřítko) a podle zadaných a poskytnutých vrstev (digitální model terénu; topografická mapa 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000; síť zájmových bodů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v legislativě a příslušných právních předpisech v oblasti ochrany přírody a geologických prací Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení průběžné údržby a zabezpečování skalních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě fotodokumentace popsat možné způsoby sanace nebezpečného skalního bloku o objemu do 10 m3 Písemné ověření
b Na základě fotodokumentace popsat způsob likvidace spadlých horninových hmot Písemné ověření
c Na základě vytvořené zprávy o možných rizicích skalního řícení vytvořit plán prací pro síť ručních monitorovacích bodů nad konkrétní lokalitou s výskytem nebezpečných skalních objektů Praktické předvedení
d Zřídit monitorovací místo v terénu pro ruční měření pomocí příložného měřidla Praktické předvedení
e Zřídit monitorovací místo v terénu pro ruční měření pomocí příložného tiltmetru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Používání a provádění údržby techniky pro monitorování a zabezpečování skalních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést délková měřidla obvykle používaná při monitoringu skalních masivů a uvést jejich přesnosti měření Ústní ověření
b Předvést měření monitorovacího místa pomocí délkových měřidel Praktické předvedení
c Popsat a předvést způsoby údržby délkových měřidel obvykle používaných při monitoringu skalních masivů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při odstraňování náletu dřevin nebo stromů do průměru kmene 15 cm horolezeckým způsobem na exponovaném místě Ústní ověření
b Uvést hlavní zásady bezpečnosti a práce s motorovou pilou při odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce a prevence úrazů při monitorování a zabezpečování skalních objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit právní normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a prací ve výškách vč. rozsahu revizí a zkoušek používaných pomůcek a technického vybavení pro práci ve výškách Písemné ověření
b Předvést horolezecké techniky a techniky používané při pracích ve výškách Praktické předvedení
c Předvést obecnou vizuální kontrolu horolezeckého vybavení, rozpoznat nebezpečné poškození materiálu a jednoduše zdůvodnit případné vyřazení jednotlivých kusů vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
d Poskytnout improvizovanou první pomoc v terénu se standardně vybavenou lékárničkou Praktické předvedení a ústní ověření
e Bezpečně dopravit zraněného zachyceného v záchranném horolezeckém postroji z výšky na místo, kde bude možno přivolat záchrannou službu a poskytnout první pomoc Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč se před zahájením zkoušky prokáže:

osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách dle NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ES

absolvováním akreditovaného kurzu první pomoci v délce minimálně 12 hodin v posledních 2 letech (počítáno ke dni konání zkoušky k této PK) zajištěný akreditovaným lektorem (doloží osvědčením/certifikátem)

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní fotoaparát.

Kompetence Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních masivů, kritéria a/, b/, c/

-Uchazeč splní v rámci jednoho úkolu. Zpráva o možných rizicích skalního řícení bude obsahovat: rešerši, dokumentační část – situační nákres, odpovídající fotodokumentace s měřítkem a popisem, popis rizika; doporučení následných možných sanačních opatření.

Tuto zprávu uchazeč u zkoušky vypracuje a obhájí.

příklady geologických dat na serverech: České geologické služby, CENIA, Institutu geologického inženýrství VŠ báňské

 

Kompetence Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních masivů, kritéria d/, e/

Uchazeč zodpoví během obhajoby zprávy o možných rizicích skalního řícení.

 

Kompetence Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních masivů, kritérium d/

Uchazeč odpovídá na kritérium ve smyslu klasifikace svahových pohybů dle: Nemčok, A., Pašek, J., Rybář, J.: Dělení svahových pohybů. In. Sborník geologických věd. Praha, 1974. Řada Hydrogeologie a inženýrská geologie. č. 11, s. 77 – 93.

 

Kompetence Vedení dokumentace a monitoringu nebezpečných skalních objektů, kritérium b)

Uchazeč vytvoří inventarizační mapu nestabilních skalních objektů vybrané lokality do topografické mapy nejpodrobnějším měřítkem (ideálně 1:2000), jednotlivé objekty posoudí v terénu a orientačně určí jejich míru nestability dle klasifikace Nemčok, Pašek, Rybář: Dělení svahových pohybů. Praha, 1974.

 

Kompetence Vedení dokumentace a monitoringu nebezpečných skalních objektů, kritérium c)

Je požadována orientace a znalost těchto právních předpisů:

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznámení rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob náhradních ložisek ve znění pozdějších předpisů

 

Kompetence Řízení průběžné údržby a zabezpečování skalních objektů, kritérium c/

Vztahuje se k vytvořené zprávě o možných rizicích skalního řícení z kompetence Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních masivů

Kompetence Dodržování bezpečnosti práce a prevence úrazů při monitorování a zabezpečování skalních masivů, osvojení kritérií b/, c/, d/ - viz vstupní požadavky na uchazeče.

Kompetence Bezpečnost práce a prevence úrazů při monitorování a zabezpečování skalních masivů, kritérium e/

záchranu modelového uvízlého lezce na laně lze předvést modelově z výšky 3 m

modelový uvízlý lezec může být zavěšen na stromě nebo na zábradlí v budově, ze kterého jej uchazeč sejme

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost AK ČR, HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras

AZ Consult, spol. s r. o., Ústí nad Labem