Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Mistr plavčí
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a koordinace záchrany tonoucího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 8 minut 30s Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí vybraných částí osobního zásahu Praktické předvedení
c Předvést ovládání 2 házecích pomůcek a 2 pomůcek využívaných při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace Praktické předvedení
d Předvést použití páteřní desky při podezření na poranění páteře a koordinace záchranného týmu Praktické předvedení
e Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího Praktické předvedení
f Předvést ovládání plavidla poháněného pádly a záchranného plováku Praktické předvedení
g Předvést na modelové situaci záchranu potápěče z hloubky 2,5‒5 m v bazéně se základním potápěčským vybavením Praktické předvedení
h Zřídit stanoviště pro slanění včetně zajištění (tobogány, divoká řeka) Praktické předvedení
i Zřídit stanoviště zajištěného zachránce (přírodní koupaliště) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při úrazu (ošetření závažnějších ran, zástava atypického krvácení, šokový stav, mozkolebeční poranění, pneumothorax, rozsáhlá břišní poranění, tepelná poranění, poranění pohybového aparátu) Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Předvést 5 stabilizačních poloh při podezření na poranění páteře – podložení ramen a pánve, 2 způsoby dlaha hlavy pažemi, 2 způsoby záhlaví brada) Praktické předvedení
c Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování rozšířené první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička ošetřovny, samorozpínací resuscitační vak, krční límce, vzduchovody, dlahy, páteřní deska, nosítka) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést použití kardiopulmonální resuscitace v týmové spolupráci, a to i za ztížených podmínek i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní legislativu ČR v oblasti provozování umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků a orientovat se v ní Písemné ověření
b Sestavit plán pro normální provoz podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení Praktické předvedení a ústní obhajoba
c Vysvětlit specifika a rizika pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě a navrhnout preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán pro nebezpečí podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=192).

Podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce k získání profesní kvalifikace mistr plavčí je být držitelem profesní kvalifikace plavčík.

Ověřování musí být spojeno s činnostmi, které bude uchazeč vykonávat. Zkouška se skládá ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické.

Při ověřování obou částí, praktické i teoretické, musí být zajištěna rovnost podmínek pro všechny zkoušené a bezpečnost provádění všech ověřovaných úkonů.

 

Ke zkoušce si každý uchazeč přinese vlastní základní potápěčskou výstroj (maska, šnorchl, ploutve).

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího

všechna kritéria kompetence se prokazují v plaveckém bazéně

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium a/

celých 400 m uchazeč plave jedním plaveckým způsobem

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium b/

uchazeč z každé části osobního zásahu předvede 2 techniky: techniky tažení tonoucího na znaku a techniky tažení tonoucího na boku (celková vzdálenost tažení 200 m, techniky může uchazeč střídat), techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, techniky obrany záchranáře, techniky vynášení a transportu tonoucího z bazénu, na břeh a na pláži

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium c/

uchazeč předvede hod jedné z házecích pomůcek postiženému při vědomí v bazéně na min. vzdálenost 10 m

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium e/

záchranná modelová situace bude obsahovat: 50 m plavání volným způsobem, 20 m plavání pod vodou s vyzvednutím modelu, 30 m tažení modelu, 30 m běh, kročný způsob vstupu do vody s voláním o pomoc, 25 m plavání s hlavou nad vodou, akce s pásem s modifikovanou resuscitací v čase do 3 min 10 s

čas je měřen v okamžiku uchopení tonoucího při záchraně s pásem

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium g/

postižený je oblečen v mokrém potápěčském obleku a v úplné potápěčské výstroji

 

Kompetence Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení, kritérium b/

uchazeč u zkoušky odevzdá písemně vypracovaný plán pro normální provoz zařízení podle klíčových oblastí; zařízení si zvolí sám

u zkoušky tuto práci obhájí

 

Kompetence Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků

uchazeč u zkoušky odevzdá písemně vypracovaný plán pro nebezpečí podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení; zařízení si zvolí sám

u zkoušky tuto práci obhájí

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání zaměřených na oblast zdravotnictví nebo na přípravu pracovníků integrovaného záchranného systému ČR a minimálně 10 let odborné lektorské praxe v oblasti vodní záchrany. Musí být držitelem platné kvalifikace mistr plavčí. Požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Vyšší odborné vzdělání v oblastech tělesná výchova a sport nebo zdravotnictví nebo příprava pracovníků integrovaného záchranného systému ČR a minimálně 10 let odborné lektorské praxe v oblasti vodní záchrany. Musí být držitelem platné kvalifikace mistr plavčí. Požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na tělesnou výchovu a sport nebo na přípravu pracovníků integrovaného záchranného systému ČR nebo lékařství (s dosaženou specializovanou způsobilostí) nebo nelékařské zdravotnické obory a minimálně 10 let odborné lektorské praxe v oblasti vodní záchrany. Musí být držitelem platné kvalifikace mistr plavčí. Požadavky na odbornou způsobilost musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

plavecký bazén (minimální délka 25 m, minimální hloubka 2,5 m)

vhodná místnost pro ústní a písemné ověření se základním vybavením učebny (notebook, dataprojektor, 1 přenosná tabule)

4 x plavecká dráha = vhodné překážky pro disciplínu 100 m se základní výstrojí

záchranné pomůcky (záchranná tyč, 2 házecí pomůcky – podkova, míč, 2 pomůcky využívané při osobním zásahu ve vodě – záchranný pás a záchranná bój) model pro záchranu tonoucích

kompletní potápěčská výstroj, včetně mokrého obleku

plavidlo ovládané vesly

plavidlo ovládané pádly

surfový plovák pro záchranu

1 sada lanové techniky (lano 25 m dlouhé, 4 prusíkové smyčky, 1 karabina se zámkem, 1 karabina bez zámku, 1 karabina HMS nebo slaňovací osma)

resuscitační model pro nácvik kardiopulmonální resuscitace s pohyblivou čelistí

resuscitační model dítěte pro nácvik kardiopulmonální resuscitace s pohyblivou čelistí

resuscitační masky několika typů

samorozpínací resuscitační vak pro dospělé a děti

sada nosních a ústních vzduchovodů

intubační trenažér k nácviku zavádění vzduchovodů

AED trainer pro dospělé a děti

sada krčních límců a universální krční límec

standardizovaná páteřní deska

lékárnička vybavená podle TNV 94 0920-1

vakuová matrace

sada fixačních vakuových dlah

nosítka

stopky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Medicon, a. s.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR