Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Mistr plavčí
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a koordinace záchrany tonoucího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 8 minut 30s Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí vybraných částí osobního zásahu Praktické předvedení
c Předvést ovládání 2 házecích pomůcek a 2 pomůcek využívaných při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace Praktické předvedení
d Předvést použití páteřní desky při podezření na poranění páteře a koordinace záchranného týmu Praktické předvedení
e Předvést na modelové situaci záchranu tonoucího Praktické předvedení
f Předvést ovládání plavidla poháněného pádly a záchranného plováku Praktické předvedení
g Předvést na modelové situaci záchranu potápěče z hloubky 2,5‒5 m v bazéně se základním potápěčským vybavením Praktické předvedení
h Zřídit stanoviště pro slanění včetně zajištění (tobogány, divoká řeka) Praktické předvedení
i Zřídit stanoviště zajištěného zachránce (přírodní koupaliště) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při úrazu (ošetření závažnějších ran, zástava atypického krvácení, šokový stav, mozkolebeční poranění, pneumothorax, rozsáhlá břišní poranění, tepelná poranění, poranění pohybového aparátu) Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Předvést 5 stabilizačních poloh při podezření na poranění páteře – podložení ramen a pánve, 2 způsoby dlaha hlavy pažemi, 2 způsoby záhlaví brada) Praktické předvedení
c Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování rozšířené první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička ošetřovny, samorozpínací resuscitační vak, krční límce, vzduchovody, dlahy, páteřní deska, nosítka) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést použití kardiopulmonální resuscitace v týmové spolupráci, a to i za ztížených podmínek i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní legislativu ČR v oblasti provozování umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků a orientovat se v ní Písemné ověření
b Sestavit plán pro normální provoz podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení Praktické předvedení a ústní obhajoba
c Vysvětlit specifika a rizika pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě a navrhnout preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán pro nebezpečí podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=192).

Podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce k získání profesní kvalifikace mistr plavčí je být držitelem profesní kvalifikace plavčík.

Ověřování musí být spojeno s činnostmi, které bude uchazeč vykonávat. Zkouška se skládá ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické.

Při ověřování obou částí, praktické i teoretické, musí být zajištěna rovnost podmínek pro všechny zkoušené a bezpečnost provádění všech ověřovaných úkonů.

 

Ke zkoušce si každý uchazeč přinese vlastní základní potápěčskou výstroj (maska, šnorchl, ploutve).

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího

 • všechna kritéria kompetence se prokazují v plaveckém bazéně

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium a/

 • celých 400 m uchazeč plave jedním plaveckým způsobem

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium b/

 • uchazeč z každé části osobního zásahu předvede 2 techniky: techniky tažení tonoucího na znaku a techniky tažení tonoucího na boku (celková vzdálenost tažení 200 m, techniky může uchazeč střídat), techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, techniky obrany záchranáře, techniky vynášení a transportu tonoucího z bazénu, na břeh a na pláži

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium c/

 • uchazeč předvede hod jedné z házecích pomůcek postiženému při vědomí v bazéně na min. vzdálenost 10 m

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium e/

 • záchranná modelová situace bude obsahovat: 50 m plavání volným způsobem, 20 m plavání pod vodou s vyzvednutím modelu, 30 m tažení modelu, 30 m běh, kročný způsob vstupu do vody s voláním o pomoc, 25 m plavání s hlavou nad vodou, akce s pásem s modifikovanou resuscitací v čase do 3 min 10 s
 • čas je měřen v okamžiku uchopení tonoucího při záchraně s pásem

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium g/

 • postižený je oblečen v mokrém potápěčském obleku a v úplné potápěčské výstroji

 

Kompetence Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení, kritérium b/

 • uchazeč u zkoušky odevzdá písemně vypracovaný plán pro normální provoz zařízení podle klíčových oblastí; zařízení si zvolí sám
 • u zkoušky tuto práci obhájí

 

Kompetence Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků

 • uchazeč u zkoušky odevzdá písemně vypracovaný plán pro nebezpečí podle klíčových oblastí pro vybrané zařízení; zařízení si zvolí sám
 • u zkoušky tuto práci obhájí

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.
 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Medicon, a. s.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR