Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha třídírny uranu
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se obsluhy třídírny a drtírny uranu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technických, bezpečnostních, provozních předpisech a dokumentaci relevantní informace týkající se povinností pracovníků při procesu třídění a drcení uranové rudy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat podle technologického předpisu technologie zpracování uranové rudy (způsob provedení jednotlivých činností při třídění a drcení uranové rudy) Ústní ověření
c Popsat proces měření bilančních hodnot uranové rudy a způsob oddělení uranové rudy a hlušiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení technologického procesu (linky) drcení a třídění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídicí linku a vysvětlit její funkci a povinnosti při její obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat nástroje, nářadí, osobní ochranné pracovní prostředky a ostatní potřebné náležitosti k provádění třídění a drcení uranové rudy Ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při procesu třídění a drcení uranové rudy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování drtičů a třídičů v sestavě technologické linky úpravny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a činnosti při ošetřování a údržbě třídicí linky Ústní ověření
b Provést úkony denního ošetření a běžné údržby třídicí linky Praktické předvedení
c Předvést provádění běžné kontroly technického stavu třídicí linky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Monitoring ionizujícího záření na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení ovzduší pracovního prostředí, veličiny a parametry a jejich nebezpečí Ústní ověření
b Popsat způsob měření a monitorování prostředí s ionizujícím zářením Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsob osobního monitorování ionizujícího záření Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených činnostech na pracovišti a výsledcích předepsaných kontrol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o zjištěných závadách při provozu pracoviště, poruchách a opravách zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Odkaz na NSP: (http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102776).

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

DIAMO, s. p.