Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik pro těžbu ropy a plynu
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích vrtby a podzemní opravy sondy Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků na pracovištích vrtby, podzemní opravy sondy a v laboratoři Ústní ověření
c Popsat zásady bezpečného nakládání s chemikáliemi a základní části laboratorního řádu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést ovládání laboratorních přístrojů a zařízení potřebných pro rozbor cementové směsi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané chemikálie a jejich funkce Ústní ověření
b Popsat technologii výplachového hospodářství Ústní ověření
c Definovat požadavky na suroviny pro vrtný výplach a pracovní kapaliny dle technického projektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit důvod a popsat způsob regenerace a skladování výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola funkcí vrtného výplachu a pracovních kapalin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a význam vrtného výplachu a pracovních kapalin Písemné a ústní ověření
b Popsat parametry výplachu a chemikálie, které ovlivňují kvalitu jednotlivých funkcí vrtného výplachu a pracovních kapalin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Očišťování výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip očišťování výplachu Ústní ověření
b Popsat funkce jednotlivých částí očišťovacího zařízení (centrifugy, flokulační stanice, čerpadla, síta, D-silter, D-sander) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor výplachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy jednotlivých měření a analýz Ústní ověření
c Navrhnout úpravu výplachu včetně laboratorního provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba typu výplachů a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace ke stanovení typu výplachu (výplachů) a spotřebě chemikálií ze zadávací dokumentace pro vrt Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat typ opravy sondy a získat informace ke stanovení typu výplachu, pracovních kapalin a spotřebě chemikálií ze zadávací dokumentace pro opravu sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Rozbory cementových směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní typy cementací Ústní ověření
b Navrhnout recepturu cementové směsi dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rozbor cementové směsi ke konkrétnímu zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit výsledky rozboru cementové směsi Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat protokol o rozboru cementové směsi dle šablony s určením cementační přestávky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při vrtné činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup prací při zajišťování výplachového hospodářství v návaznosti na určenou operaci při podzemní opravě sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Práce s technickou a provozní dokumentací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle technické dokumentace činnost flokulační stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Specifikovat náhradní díl čerpadla na základě technické dokumentace a vzorku vadného náhradního dílu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyspecifikovat druh závady vadného pH metru a určit způsob opravy podle návodu k použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat závěrečnou zprávu výplachového hospodářství vrtu nebo sondy na základě údajů z provozní dokumentace (denní hlášení) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vrtné činnosti a podzemních opravách sond

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zásady při každém způsobu hloubení vrtu Ústní ověření
b Vyjmenovat používaná strojní zařízení při hloubení vrtů se zaměřením na výplachové hospodářství vrtné soupravy Ústní ověření
c Stručně popsat důvody pro podzemní opravy sond Ústní ověření
d Popsat proces frézování pažnic s ohledem na kontrolu frézovací kapaliny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a kontrola práce na externích pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní povinnosti pracovníků výplachového servisu a pracovníků vrtby/podzemní opravy sondy v souvislosti s výplachovým hospodářstvím Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102353

 

Zadání pro kritérium hodnocení 8. Rozbory cementových směsí b), c):

Požadavek na cementovou směs pro cementaci 1. technické kolony vrtu:

Hustota kaše: 1,80 - 1,90 kg/dm3

Typ cementu: dle aktuální nabídky

Filtrace: max. 250 ml/30 min

Odstoj (volná voda): max. 1%

Doplňující informace:

Ø pažnic: 9 5/8“ (obsah 39,59 l/m)

Hloubka kolony: 1850 m

Statická teplota (ST): 67°C

Cirkulační teplota (CT): 54°C

Množství cementové směsi: cca 69 m3

Pozn. Typ cementu a speciální chemikálie budou stanoveny pro zkoušku dle aktuální nabídky cementu (z důvodu neustálého vývoje).

Předpokládá se, že praktická zkouška (rozbor cementové směsi) může zahrnovat více pokusů ke správnému stanovení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.