Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu k výrobě ohýbaného vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit dýhy podle druhu dřeviny a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný druh dýhy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést druhy a vlastnosti lepidel a podmínky jejich skladování Písemné a ústní ověření
d Uvést význam klimatizace po lisování Písemné a ústní ověření
e Připravit odpovídající lepicí směs podle zadání při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vady vzniklé při nesprávné přípravě lepicí směsi, vady vzniklé na výrobcích a souvislost používané teploty a lisovacího tlaku při vzniku vad Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdíl mezi překližkou a vrstveným dřevem a tyto materiály rozlišit Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést parametry lisování Písemné a ústní ověření
c Uvést způsoby lisování Písemné a ústní ověření
d Zdůvodnit používání konkrétních materiálů na vnější plochy vrstveného dřeva Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce pro výrobu vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit množství dýh a lepicí směsi pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nastavení strojů a zařízení dle daného technologického postupu a jejich bezpečnostních prvků v souladu s BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu s BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit sesazenku Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést lepicí směs Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit dýhové soubory Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést lisování souborů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech prováděných operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu hotového dílu a jeho případnou opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné a ústní ověření
b Určit způsob dalšího použití nebo likvidace odpadu při dýhování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií je rozhodující výsledná kvalita výrobku s přihlédnutím na jeho funkčnost, užitnou hodnotu a ekonomičnost výroby. Uchazeč při zkoušce vyrobí jeden nábytkový dílec z ohýbaného vrstveného dřeva s použitím sesazenky. Autorizovaná osoba zvolí lub pro oválný stůl, nebo loketník (područku) křesla, nebo konzole pro polici.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TON, a. s.

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377