Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálu k výrobě ohýbaného vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit dýhy podle druhu dřeviny a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný druh dýhy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést druhy a vlastnosti lepidel a podmínky jejich skladování Písemné a ústní ověření
d Uvést význam klimatizace po lisování Písemné a ústní ověření
e Připravit odpovídající lepicí směs podle zadání při dodržení zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vady vzniklé při nesprávné přípravě lepicí směsi, vady vzniklé na výrobcích a souvislost používané teploty a lisovacího tlaku při vzniku vad Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdíl mezi překližkou a vrstveným dřevem a tyto materiály rozlišit Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést parametry lisování Písemné a ústní ověření
c Uvést způsoby lisování Písemné a ústní ověření
d Zdůvodnit používání konkrétních materiálů na vnější plochy vrstveného dřeva Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce pro výrobu vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit množství dýh a lepicí směsi pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit stroj a strojní zařízení pro opracování materiálů dle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nastavení strojů a zařízení dle daného technologického postupu a jejich bezpečnostních prvků v souladu s BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu a údržbu dřevoobráběcích strojů a zařízení v souladu s BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování vrstveného dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit sesazenku Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést lepicí směs Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit dýhové soubory Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést lisování souborů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech prováděných operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu hotového dílu a jeho případnou opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné a ústní ověření
b Určit způsob dalšího použití nebo likvidace odpadu při dýhování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování splnění kritérií je rozhodující výsledná kvalita výrobku s přihlédnutím na jeho funkčnost, užitnou hodnotu a ekonomičnost výroby. Uchazeč při zkoušce vyrobí jeden nábytkový dílec z ohýbaného vrstveného dřeva s použitím sesazenky. Autorizovaná osoba zvolí lub pro oválný stůl, nebo loketník (područku) křesla, nebo konzole pro polici.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborných předmětů nebo odborného výcviku v oboru vzdělání truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Profesní kvalifikace 33-067-H Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou truhlářskými stroji a zařízením potřebným k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Materiál pro zadanou výrobu (různé druhy dýh, materiály pro přípravu lepicí směsi)

Příjemky a výdejky zboží a surovin

Technologické a technické vybavení pro výrobu ohýbaného vrstveného dřeva tj.:

1)zařízení pro nanášení lepidla (ruční nanášečka)

2)zařízení pro lisování (ruční přípravky, lisovací šablony aj.)

3)hoblovka

4)truhlářská kotoučová pila

5)srovnávací frézka

6)tloušťkovací frézka

7)spodní frézka

8)pásová bruska

Dále je nutné mít následující vybavení: svinovací metr, nůž, pilka na dýhy, pracovní stůl, psací potřeby, papírová lepicí páska na sesazenky dýh, štětec, smirkový papír, špachtli a tmel pro drobné opravy, truhlářská ztužidla a svěrky

Prostor pro zpracování odpovědí při písemném ověřování kritérií.

 

Žadatel si přinese vlastní pracovní oděv.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TON, a. s.

Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377