Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Platnost standardu: od 1.12.2015 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.01.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s technickou dokumentací (manuálem, návodem k obsluze a údržbě, servisní příručkou k obsluze a seřizování) pro konkrétní šicí stroje (popsat podle technického nákresu části stroje, rozlišit vyměnitelné součásti, určit dle technických podkladů a pokynů pracovní postup údržby nebo seřízení stroje, stanovit předepsané ochranné a bezpečnostní prvky, stanovit správnou polohu stehotvorných orgánů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést systémy, jemnosti a hroty jehel, uvést požadavky na správnou tvorbu (strukturu) stehů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění prohlídek technického stavu šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit technický stav šicích strojů (zda jsou stroje funkční a čisté) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda šicí stroje odpovídají předpisům BOZP a požární prevence (zda jsou používány předepsané ochranné pracovní prvky šicího stroje, nejsou porušeny izolace, je udržován pořádek na pracovišti) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nebo navrhnout opatření k nápravě, pokud jsou zjištěny nedostatky funkčnosti nebo bezpečnosti stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést záznam o pravidelné preventivní prohlídce stroje, vysvětlit důvody zaevidování záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu šicího stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic (vyčistit jednotlivé části stroje, doplnit mazací olej) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnost práce při údržbě stroje (respektovat návody k údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), uklidit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit, zda parametry a seřízení šicího stroje odpovídají zpracovávanému materiálu (textilii nebo kůži nebo jinému šitému materiálu) a požadavkům na kvalitu vykonávané technologické operace šití Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality šití Praktické předvedení a ústní ověření
c Seřídit šicí stroj podle zpracovávaného materiálu a požadavků na kvalitu vykonávané technologické operace šití (provést správný návlek nití, seřídit napětí nití, délku stehu, přítlak patky, podavač textilie, navíjení nití), seřídit polohu stehotvorných orgánů šicího stroje (výšku a zacházku jehly, vzdálenost hrotu chapače od jehly, časovou synchronizaci pohybu ústrojí pro zachycení kličky, pohybu podavače), seřízení provést včetně volby nářadí, nástrojů, měřidel a dalších pomůcek k seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit programovatelný šicí stroj podle požadavků na provádění technologické operace šití (nastavit počet stehů zapošití na začátku a na konci šití, pozici jehly, zdvih patky, odstřih nitě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat bezpečnost práce při seřizování šicího stroje (respektovat návody k obsluze a seřizování strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), uklidit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna příslušenství šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výměnu příslušenství šicího stroje (výměnu jehly, nití, patky, stehové desky, chapače, vodiče, zakladače, chrániče) Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze, údržbě a seřizování strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), uklidit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění odborné instruktáže obsluhy šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu stroje pracovníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést na modelové situaci jednání s pracovníkem (předat pokyny a instrukce k obsluze, údržbě a seřizování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení evidence skladových zásob náhradních dílů šicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení skladové evidence zásob náhradních dílů, zaevidovat nový náhradní díl (založit novou skladovou kartu, provést záznam o příjmu a výdeji do skladové karty) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat interní objednávku na nákup náhradních dílů nebo provozního materiálu (vybrat z katalogu příslušnou položku, vyplnit formulář objednávky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit provádění inventury náhradních dílů a inventury strojů, vysvětlit údaje obsažené v inventurní sestavě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce jsou odborné kompetence ověřovány souhrnně vždy pro konkrétní šicí stroj – uchazeči je zadáno prověřit jeho technický stav (včetně záznamu o prohlídce), provést jeho údržbu a seřízení (podle zpracovávaného materiálu a požadavků na kvalitu vykonávané technologické operace šití) a předvést obsluhu stroje, dále provést výměnu možného příslušenství šicího stroje (podle technické dokumentace daného stroje).

Odborné kompetence jsou ověřovány minimálně na třech typech strojů: jednojehlovém stroji se stehem dvounitným vázaným, jednojehlovém stroji se stehem dvounitným řetízkovým a speciálním stroji v oděvní výrobě nebo speciálním stroji v kožedělné výrobě; minimálně jeden z nich je programovatelný.

Odborné kompetence jsou ověřovány na konkrétním materiálu a podle požadavků na kvalitu konkrétní technologické operace (která bude přiřazena ke každému stroji ve formě zhotoveného vzorku).

Pro ověřování odborných kompetencí si uchazeč materiál a konkrétní speciální stroj losuje z nabídky autorizované osoby.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (šicích strojů, které jsou k dispozici k losování), připraví technické podklady (návody k obsluze a údržbě), zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojního vybavení, technickými podklady a přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

Dále autorizovaná osoba připraví a nabídne k losování různé druhy materiálů (vzorky budou odpovídat materiálům, které lze na strojích zpracovávat) a příklady vhodných technologických operací šití formou zhotovených vzorků (které budou prezentovat požadavky na kvalitu šití) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče s materiály a příklady technologických operací rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat v odborné učebně (dílně). Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti, v písemném záznamu, čtení konkrétní technické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií formou „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice