Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Dělník v oděvní výrobě
Platnost standardu: od 14.10.2015 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 14.03.2020. Od 14.01.2020 lze také zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění jednoduchých pracovních operací při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště a připravit jednotlivé materiály, součásti nebo polotovary oděvu Praktické předvedení
b Zopakovat pracovní postup předvedené technologické operace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění přípravných prací při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit textilní materiál a připravit pro výstřih dílů a součástí konkrétního oděvu – tj. urovnat, složit, vytvořit vrstvu apod. (postupovat podle jednoduchého technického popisu nebo zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
b Přichystat drobnou oděvní přípravu pro výrobu konkrétního oděvu (postupovat podle jednoduchého technického rozpisu nebo zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce při práci, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Tvarování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit díly a součásti oděvu Praktické předvedení
b Zažehlit díl nebo součást oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení
c Provést mezioperační rozžehlování a žehlení Praktické předvedení
d Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění dokončovacích prací při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít ruční šití: zastehovat záložku, zapošít záložku, přišít knoflík, přišít ozdobné prvky oděvu Praktické předvedení
b Začistit švy odstříháváním nití (tzv. konečkování), odstranit pomocné stehování Praktické předvedení
c Označit oděvní výrobek visačkou (postupovat podle jednoduchého technického popisu nebo pokynů pro adjustaci) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zabalit oděvní výrobek do přepravního obalu Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při práci, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola kvality při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu šití (posoudit, zda švy odpovídají požadavkům na kvalitu), v případě zjištění výrobní vady vrátit výrobek k opravě Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu podlepování a žehlení (posoudit, zda díly odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje nebo zařízení (potřebné pro provedení dané operace) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení
b Odvinout materiál pomocí odvíjecího zařízení Praktické předvedení
c Provést údržbu podlepovacího lisu v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení
d Provést údržbu žehlicího pracoviště (např. vyčistit povrchy žehličky a stolu, provést výměnu nábalu na tvarovce) Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zkoušce jsou ověřovaná kritéria sestavena v dílčí pracovní procesy (povedení pracovní operace) – uchazeči je zadáno provést přípravné, tvarovací a dokončovací práce na konkrétním (libovolném) oděvu a jeho polotovarech. Následující operace budou uchazeči předvedeny a následně uchazečem zopakovány: odměřit textilní materiál dle zadání a připravit pro výstřih dílů oděvního výrobku; přichystat drobnou oděvní přípravu pro zadaný výrobek; podlepit díl oděvu; rozžehlit hřbetový šev a zažehlit výpustek na zvoleném dílci; zastehovat záložku, zapošít ručně záložku, přišít knoflík, přišít ozdobné prvky oděvu; okonečkovat, označit a zabalit výrobek.

 

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví oděvní materiál a drobnou přípravu, hotový oděvní výrobek (např. dámské sako) a jeho polotovary potřebné pro prováděné operace, dále připraví zadání pro modelové situace (jednoduchý technický popis nebo zadání pro přípravu výstřihu a přichystání drobné oděvní přípravy, pokyny k adjustaci).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojů a zařízení (které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operace, tak na výsledek pracovní činnosti. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu a správnost provádění operace, klást důraz na rozvržení pracovní plochy, úsporu pohybů a jednotlivých úkonů a dále je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice