Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách kvality v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam norem kvality a popsat jejich obsah Ústní ověření
b Orientovat se v normách kvality pro kožedělnou výrobu, dohledat stanovené údaje v předložených dokumentech, ověřit potřebné údaje pomocí IT Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat senzoricky kvalitu předloženého výrobku, v případě zjištěných nedostatků vadu posoudit dle příslušných norem kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit kvalitu předloženého hotového výrobku, v případě nedostatků vadu definovat, určit způsob opravy výrobku, případně navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní technologie výroby pro stanovený kožedělný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit výrobní postup pro stanovený kožedělný výrobek, uvést jeho stručnou charakteristiku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy usní podle původu a technologie výroby, roztřídit je z hlediska použití Ústní ověření
b Určit na předložených vzorcích usní způsob povrchové úpravy, stanovit jejich použití na konkrétní výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat rozdíl mezi přírodními a umělými kožešinami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality surovin nebo materiálů, polotovarů a výrobků při vstupu do technologického procesu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat zkoušky kvality u hotových výrobků na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné zákony pro řešení reklamace v kožedělné výrobě Ústní ověření
b Vyhledat v normách a technické dokumentaci údaje pro řešení reklamačního řízení včetně zjišťování závad Praktické předvedení
c Předvést na modelové situaci základní dovednosti při běžné komunikaci se zákazníkem v rámci reklamačního řízení s využitím vhodné argumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat doklady potřebné pro řešení reklamace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat nové materiály pro kožedělnou výrobu, definovat jejich užitné vlastnosti Ústní ověření
b Dohledat nové módní materiály pro kožedělnou výrobu pomocí informačních technologií, porovnat cenové rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zákazníkovi formou modelové situace výhody výrobku zhotoveného z nových materiálů, určených pro kožedělnou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technické podklady pro posílení konkurenceschopnosti kožedělného výrobku na trhu Praktické předvedení
b Vypracovat marketingovou strategii podloženou technickými údaji pro úspěšné zavedení kožedělného výrobku na trh Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit na základě technických podkladů nabídkovou kolekci pro konkrétního odběratele s přihlédnutím k místu a času nabídky, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování na modelové situaci, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu čí případných problémů při používání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázejících zboží v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit příslušné prodejní dokumenty a dodací listy, zkontrolovat jejich úplnost a správnost provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vystavit doklady pro prodej sjednané zakázky Praktické předvedení
c Přijmout a zaevidovat objednávku na zboží od odběratele formou modelové situace s využitím PC a softwarového vybavení Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy smluv pro obchodování v rámci ČR i zahraničí dle platné legistlativy Ústní ověření
b Vyjmenovat základní body obchodní smlouvy, popsat možnosti zákonného odstoupení od plnění podmínek ve smluvním vztahu Ústní ověření
c Vypracovat návrh smlouvy na prodej stanoveného kožedělného výrobku Praktické předvedení
d Uzavřít obchodní smlouvu se zákazníkem formou modelové situace, během jednání používat odbornou terminologii v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání bude doplněn).

 

Vstupním požadavkem pro tuto kvalifikaci je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

U odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě, kritérium b), a u odborné kompetence Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech kožedělné výroby, kritérium b), určí autorizovaná osoba druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritéria a) a b), a u odborné kompetence Orientace v sortimentu usní a kožešin, kritéria b) a c), zadá autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů v kritériu c) zadá autorizovaná osoba k posouzení 1 vzotrek usně, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě, kritérium b), zadá autorizovaná osoba počet vzorků hotových výrobků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost, kritérium a), určí autorizovaná osoba druh jednoho kožedělného výrobku, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, kritérium a), stanoví autorizovaná osoba počet vzorků (v minimálním počtu 2 – maximálně 3 vzorky zboží), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě, kritérium c), stanoví autorizovaná osoba 1 vzorek kožedělného výrobku pro vypracování jedné kupní smlouvy, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u kompetencí: Uplatňování a vyřizování reklamací v kožedělné výrobě (včetně zjišťování závad), kritérium c); Sledování módních trendů v materiálech pro kožedělnou výrobu, kritérium c); Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, kritérium b); Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech provázející zboží v kožedělné výrobě, kritérium c); Uzavírání obchodních smluv v kožedělné výrobě, kritérium d).

 

Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení a k dodržování časového limitu. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání výrobce kožedělného zboží nebo výrobce obuvi + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou nebo plastikářskou a gumárenskou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace 32-027-M Kožařský technik obchodník + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, psací potřeby, tabule

Výkresová dokumentace

Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace)

Normy vztahující se ke kožedělné výrobě

Normy vztahující se ke kvalitě kožedělných výrobků

Tiskopisy, formuláře, vzory obchodních smluv, reklamačních protokolů a dodacích listů

Vzorky usňových, kožešinových a dalších materiálů, polotovarů a komponentů (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého)

Vzorky kožedělných dílců a součástí (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků)

Vzorky s materiálovými vadami vzniklými během výrobního procesu kožedělné výroby (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků)

Vzorky hotových kožedělných výrobků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků)

Reklamované zboží z oblasti kožedělné výroby

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava