Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, materiálů a pomůcek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postup u stanovené pracovní operace koželužského procesu při dodržení zásad BOZP a vyhodnotit jeho správnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku usně, zhodnotit jejich vlastnosti z hlediska kvality, zdůvodnit jejich použití a vhodnost pro skupinu výrobků v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ekologické zpracování koželužského odpadu Ústní ověření
d Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pracovní pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Zkontrolovat funkčnost stanoveného koželužského stroje, připravit ho pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry, uvést konkrétní stroj do chodu s ohledem na předpisy BOZP Praktické předvedení
c Popsat složení stanoveného koželužského stroje a obsluhovat stroje a zařízení potřebné pro výrobu holiny usní a kožešin podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů a dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést základní údržbu stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací Ústní ověření
b Popsat pracovní postup u jednotlivých operací používaných při výrobě a opracování holiny Ústní ověření
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro výrobu a opracování holiny v souladu s technologií výroby a za dodržení BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé úpravy a zpracování usní a kožešin, navrhnout způsob konečné úpravy pro stanovený materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat způsob úpravy u předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup pracovní operace napínání, stanovit účel práce a předvést tuto operaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat pracovní postup a předvést pracovní operaci sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku koželužské výroby.

 

Při ověřování odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a pomůcek v koželužské výrobě, kritérium d), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria minimálně 2 a maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní koželužské výroby a místa konání zkoušky.

Při ověřování odborné kompetence Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě, kritérium c), určí autorizovaná osoba konkrétní pracovní operaci, kterou bude uchazeč vykonávat.

Při ověřování odborné kompetence Úprava a zpracování usní a kožešin po činění, určí autorizovaná osoba, zda bude ověřování kompetence prováděno v technologickém procesu výroby kožešin nebo při zpracování usní. Dále při ověřování odborné kompetence Úprava a zpracování usní a kožešin po činění, kritérium b), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria minimálně 2 a maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní koželužské výroby a místa konání zkoušky.

 

Zkouška bude probíhat v koželužské dílně, při konkrétních pracovních operacích a na koželužských strojích. Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti uchazeče. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, celková kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu uchazeče je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání výrobce kožedělného zboží nebo chemik + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže nebo aplikovaná chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace 32-031-E Dělník v koželužské výrobě + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení ústní časti zkoušky

Ochranné pracovní pomůcky

Dílna vybavená koželužskou technikou a technologií a to v souladu s ekologickým provozem, připojená k energetickým zdrojům

Stroje a zařízení potřebné k výrobě holiny, činění a úpravě usní a kožešin

Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace)

Vzorky kožešin, exotických usní, usňových a vrchových a podšívkových materiálů s různými povrchovými úpravami (minimálně 2 – maximálně 5 vzorků od každého druhu materiálu)

Vzorky činících látek (minimálně 2 – maximálně 5 vzorků)

Pracovní oděv si uchazeč zajistí sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.