Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik odpadového hospodářství
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadacích na nakládání s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinnosti původce odpadů stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a činnosti, které původce může vykonávat pouze se souhlasem, pověřením nebo na základě rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska orgánu veřejné správy Ústní ověření
b Definovat pojem odpad a nebezpečný odpad Písemné ověření
c Uvést a popsat skupiny látek, které činí odpad nebezpečným Písemné ověření
d Popsat značení nebezpečných odpadů Písemné ověření
e Popsat postup posuzování odpadů podle skutečných vlastností a předvést postup klasifikace a zatřídění odpadů podle katalogu odpadů na modelovém příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit, k čemu se využívají informace ze základního popisu odpadu a z identifikačního listu nebezpečného odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat povinnosti původce při předávání odpadů oprávněným osobám Ústní ověření
h Uvést povinnosti stanovené vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, které se především týkají původce odpadů, včetně doby archivace dokumentů Ústní ověření
i Popsat povinnosti při nakládání s výrobky s ukončenou životností, včetně rozdílu mezi zpětným odběrem a odděleným sběrem a požadavků na archivaci dokumentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a standardech přijatých pro ochranu zdraví lidí a složek životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a uvést příklad využití environmentálních indikátorů Písemné ověření
b Popsat postupy provádění kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí Písemné ověření
c Popsat obsah a účel referenčních dokumentů (BREF) k nejlepším dostupným technikám (BAT), jejich přístup k možnostem řídit množství a nebezpečnost odpadů a jejich využití Ústní ověření
d Popsat vazbu mezi zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů a interními předpisy k provozním činnostem Ústní ověření
e Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a na vzorových dokumentech ukázat možnosti využití EMS k omezení množství a nebezpečnosti odpadů a k jejich využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálových tocích na vstupu a výstupu z technologického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria k rozlišení výrobku, vedlejšího produktu a odpadu a použít je na modelových příkladech Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit účel hierarchie nakládání s odpady Ústní ověření
c Uvést a vysvětlit důvody pro stanovení požadavků na vlastnosti odpadů, které mají být přednostně využity Ústní ověření
d Vysvětlit možné přístupy k předcházení vzniku odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat v předloženém vzorku znečištění odpadů kovů a odpadů plastů shromažďovaných u původce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat základní povinnosti původce při předávání vytříděných odpadů, včetně požadavků na dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit, jaká kritéria či požadavky určují postup třídění a počet tříděných druhů odpadů Ústní ověření
d Popsat identifikaci a dokumentační vybavenost míst skladování nebo shromažďování odpadů (ostatních i nebezpečných) Ústní ověření
e Zdůvodnit postup kontroly a zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů Ústní ověření
f Vysvětlit rozdíly mezi shromažďováním a skladováním nebezpečných odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace přepravy odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a obsah Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Ústní ověření
b Popsat požadavky na balení a označování nebezpečných odpadů při přepravě Ústní ověření
c Uvést a popsat požadavky na přepravu nebezpečných odpadů a její ohlašování a evidenci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a evidence odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit obsah předloženého dokumentu k provozní evidenci odpadů u původce z hlediska požadavků zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit obsah předloženého ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky na vedení evidence a vykazování obalů a odpadů obalů podle zákona o obalech a prováděcích předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení databází odpadů u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky a kritéria na hlášení o produkci a přenosu znečištění v odpadech pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) Ústní ověření
b Popsat data shromažďovaná pro ohlašování produkce a nakládání s odpady a způsob jejich ohlašování Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce při shromažďování, skladování a přepravě odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést 5 příkladů nebezpečných látek obsažených jako znečištění v odpadech a jejich vliv na lidský organismus Písemné ověření
b Popsat zajištění údržby a havarijní připravenosti shromažďovacích míst odpadů a jejich vybavení v souladu s předpisy Písemné ověření
c Uvést základní povinnosti k zajištění bezpečnosti práce v souvislosti s provozem shromažďovacích a skladovacích míst pro nebezpečné odpady Písemné ověření
d Uvést osobní ochranné pomůcky požadované při shromažďování, skladování a přepravě odpadů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty apod.).

Při písemném ověřování je uchazeči zadáno kritérium, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení nebo zdůvodnění.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové či vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování.

 

Kompetence Orientace v zákoně o odpadech a navazujících předpisech, kritérium e)

 • Autorizovaná osoba vybere uchazeči tři odpady, z toho jeden kategorie nebezpečný odpad, na kterých se předvede postup zařazování odpadů podle katalogu odpadů.

 

Kompetence Orientace v zákoně o odpadech a navazujících předpisech, kritérium f)

 • Autorizovaná osoba připraví pro potřeby výběru minimálně tři identifikační listy nebezpečných odpadů a tři základní popisy odpadů.

 

Kompetence Orientace v zákoně o odpadech a navazujících předpisech, kritérium h)

 • Autorizovaná osoba připraví seznam povinností stanovených zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady pro původce odpadů a pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, ze kterého uchazeč vybere povinnosti původce.

 

Kompetence Orientace v normách a standardech přijatých pro ochranu zdraví lidí a složek životního prostředí, kritérium e)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový registr environmentálních aspektů a vzor dokumentu k odpadům pro fiktivní výrobní organizaci se zavedeným EMS. Uchazeč posoudí, jaká opatření k hierarchii nakládání s odpady tyto dokumenty obsahují.

 

Kompetence Orientace v materiálových tocích na vstupu a výstupu z technologického zařízení, kritérium a)

 • Modelové příklady:
  • Z jakých důvodů se stejná movitá věc, která vzniká při výrobě, může stát buď odpadem nebo vedlejším produktem?
  • Musí se stát výrobek, který nemá požadované vlastnosti (zmetek), odpadem?
  • V jakém okamžiku se movitá věc stává odpadem?
  • Musí se nespotřebovaná surovina stát odpadem, než je znovu použita ve stejném technologickém procesu?
  • Kdy odpad přestává být odpadem?

 

Kompetence Třídění odpadů, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví vzorek odpadů oceli a litiny, znečištěný odpad hliníku, plastů nedemontovanými malými součástkami, vhodný k vizuálnímu posouzení; vzorek odpadů několika druhů plastů znečištěný oddělitelnými i neoddělitelnými odpady kovů, odpady skla, vhodný k vizuálnímu posouzení.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence odpadů u původce, kritérium a)

 • Autorizovaná osoba připraví modelový dokument k provozní evidenci odpadů u původce, který nemá všechny náležitosti požadované zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. Úkolem uchazeče je např. posoudit, zda původce vede zvlášť evidenci za každý druh odpadu, jak často provádí záznamy a navrhnout změny vedení dokumentace.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence odpadů u původce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba připraví modelové roční hlášení o produkci a nakládání s odpady u původce podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, které neobsahuje všechna požadovaná data.
 • Úkolem uchazeče je navrhnout doplnění požadovaných dat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.