Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik zařízení pro ochranu vod
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady hospodárného využití vodních zdrojů s využitím nejlepších dostupných technologií Písemné ověření
b Uvést důvody pro zavedení norem environmentální kvality (NEK) a požadavky na vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod Písemné ověření
c Obecně definovat závadné látky a uvést zvlášť nebezpečné látky, nebezpečné látky a příklady jejich emisních standardů Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat způsoby ochrany osob, majetku a krajiny před povodněmi (povodňové plány, vyhlašované stupně, činnost povodňové komise) Písemné ověření
e Uvést provozní data potřebná jako podklady pro zpracování havarijního plánu Písemné a ústní ověření
f Určit a vysvětlit rozdíl mezi povolením, souhlasem a vyjádřením vodoprávního úřadu a uvést příklady, kdy může být povolení odebráno Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat základní náležitosti provozního řádu vodního díla Písemné ověření
h Uvést, pro které látky znečišťující vody jsou stanoveny emisní limity v zákoně o integrované prevenci Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vody pro spotřebu u výrobce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky vodoprávního povolení a pravidla pro jeho získání Písemné ověření
b Uvést požadavky právních předpisů na rozvody vody a měření množství pitné a užitkové vody Písemné ověření
c Uvést požadavky právních předpisů na odběry vzorků vody, jejich rozbor a četnost Písemné ověření
d Uvést ukazatele jakosti pitné vody z vlastních zdrojů Písemné ověření
e Uvést a popsat pravidla pro stanovení ochranného pásma vodních zdrojů Písemné ověření
f Uvést a popsat technologie používané k úpravě vody pro průmyslové použití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky k povolení vypouštění odpadních vod Písemné ověření
b Rozlišit druhy odpadních vod u původce ve výrobní organizaci a popsat postupy jejich předúpravy Písemné ověření
c Charakterizovat možná znečištění technologických odpadních vod Písemné ověření
d Uvést příklady skupinových ukazatelů znečištění průmyslových odpadních vod, jejich stanovení a monitorování Písemné ověření
e Charakterizovat reprezentativní vzorek odpadní vody a popsat způsob odběru vzorku a druhy odebíraných vzorků Písemné ověření
f Vyhodnotit údaje z protokolu o rozboru odpadních vod a porovnat je s hodnotami stanovenými v povolení k vypouštění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy mechanického čištění průmyslových odpadních vod Písemné ověření
b Vysvětlit principy biologického čištění průmyslových odpadních vod Písemné ověření
c Vysvětlit principy fyzikálně-chemického čištění odpadních vod Písemné ověření
d Vysvětlit funkci zařízení k zachycování znečištění vod na místě vzniku Ústní ověření
e Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a možnost využití EMS k omezení znečištění vody Ústní ověření
f Popsat vazbu mezi zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů a interními předpisy k provozním činnostem pro nakládání s vodami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat odpady a kaly ze zařízení pro předúpravu vod z hlediska fyzikálních vlastností a nebezpečnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat označování, postup kontroly a zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů ze zařízení pro předúpravu vod Písemné ověření
c Uvést možnosti a předpoklady pro využití odpadů a kalů ze zařízení pro předúpravu vod Písemné ověření
d Uvést požadavky zákona o odpadech k využívání a odstraňování odpadů ze zařízení pro předúpravu vod Písemné ověření
e Popsat možnosti snižování množství a nebezpečnosti odpadů ze zařízení pro předúpravu vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace a evidence dat o vodách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit strukturu a úplnost údajů sledovaných v provozní evidenci k vodám v modelovém dokumentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést požadavky na data pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) pro vody Písemné ověření
c Popsat vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách Písemné ověření
d Uvést požadavky na data pro vodní bilanci odpadních, povrchových a podzemních vod a zajištění vodohospodářské bilance pro povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ústní ověření
e Vypočítat poplatky za odběr podzemních vod a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na modelovém příkladu Praktické předvedení
f Vysvětlit rozdíl mezi poplatkovým hlášením a poplatkovým přiznáním při vypouštění odpadních vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady bezpečnostních opatření pro pracovníky zařízení pro předúpravu vod a důvody těchto opatření Písemné ověření
b Uvést osobní ochranné pomůcky pro práci na zařízení ke shromažďování a předúpravě odpadních vod Písemné a ústní ověření
c Navrhnout ochranná opatření k zabránění úniku odpadních vod nebo závadných kapalných látek z výrobního podniku do životního prostředí na modelovém příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty apod.).

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové a vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, vzorky materiálů a odpadů, specifikace k odpadům, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce nejméně tři modelové situace pro praktické ověřování.

 

Kompetence Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech, kritérium f)

Autorizovaná osoba připraví modelová povolení, souhlas a vyjádření vodoprávního úřadu k určení rozdílů.

 

Kompetence Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku, kritérium f)

Autorizovaná osoba připraví pro potřebu zkoušky modelový protokol o rozboru odpadních vod kontrolní laboratoří a modelové povolení k vypouštění odpadních vod.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence dat o odpadních vodách, kritérium a)

Autorizovaná osoba připraví pro potřebu zkoušky modelový dokument k provozní evidenci ukazatelů a dat k odpadním vodám.

 

Kompetence Vedení dokumentace a evidence dat o odpadních vodách, kritérium e)

Autorizovaná osoba připraví pro potřebu zkoušky data a zadání pro výpočet poplatků za odběr a znečištění vod.

 

Kompetence Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod, kritérium c)

Příklady modelových situací:

Jaké postupy se používají k předúpravě průmyslových odpadních vod znečištěných těžkými kovy?

Jakým způsobem se zabezpečí provoz umístěný na volné ploše proti úniku zaolejovaných dešťových vod, které se shromažďují v záchytné jímce pod tímto provozem?

Jaká opatření se přijímají k zabránění úniku závadných látek ze skladů kapalných látek (např. ropných látek, tekutých odpadů, kapalných chemických látek, roztoků závadných látek)?

Jakými postupy se zabezpečí skládka odpadů před únikem průsakových vod?

Jaké preventivní postupy se v organizaci přijímají k předcházení znečištění životního prostředí závadnými látkami z dopravních prostředků?

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha