Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Pracovník zařízení pro ochranu vod
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o vodách: povrchové a podzemní vody, vodní zdroj, norma environmentální kvality, odpadní vody Písemné ověření
b Vybrat z předloženého seznamu nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky, které mohou být obsaženy ve vodách Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést typy znečištění vod a příklady zdrojů znečišťování vod v různých výrobních procesech, např. při výrobě kovů, v potravinářském průmyslu Ústní ověření
d Uvést rozdíly v požadavcích na kvalitu pitné, užitkové a provozní vody Ústní ověření
e Uvést, které látky se nemají nebo nesmějí vypouštět do kanalizace, a jak se toto omezení projeví v předpisech přijatých organizací, např. pravidla pro mytí dopravních prostředků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření veličin, množství, kvality a znečišťování vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel požadavků na měřené veličiny u odpadních vod vypouštěných do vod povrchových nebo podzemních Ústní ověření
b Uvést požadavky na údržbu odběrných míst a osoby, které mohou provádět kontrolní odběr pro potřeby původce Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: stanovená měřidla, etalony a kalibrace Ústní ověření
d Uvést vlastnosti vody, které jsou zjistitelné smysly člověka Ústní ověření
e Popsat proces sledování spotřeby teplé a studené vody Ústní ověření
f Změřit pH, teplotu, měrnou vodivost vody pomocí přenosného analytického přístroje s použitím návodu k přístroji Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předúprava a způsoby čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy koagulant a flokulant a vybrat z předloženého souboru vzorků materiály používané jako flokulanty a koagulanty Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat s pomocí předložených schémat technické vybavení předúpravy, mechanické úpravy odpadních vod, vstupy a výstupy z tohoto zařízení Ústní ověření
c Vyjmenovat základní metody čištění splaškových odpadních vod Ústní ověření
d Popsat účel aerobního čištění odpadních vod a vstupy a výstupy z tohoto zařízení Ústní ověření
e Popsat účel anaerobního čištění odpadních vod a vstupy a výstupy z tohoto zařízení Ústní ověření
f Uvést, jaká průvodní dokumentace je požadována u chemických látek a směsí, které jsou používány jako činidla k čištění vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady ze zařízení na ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést dva příklady pevných odpadů, které vznikají na zařízeních pro shromažďování a předúpravu odpadních vod Ústní ověření
b Uvést požadavky na shromažďovací prostředky a místa pro pevné odpady ze zařízení k zachycování znečištění vod z hlediska nebezpečných vlastností odpadů Ústní ověření
c Zdůvodnit omezené možnosti využívání pevných odpadů a kalů ze zařízení pro shromažďování a předúpravu odpadních vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Shromažďování dat k vedení dokumentace a evidence k zařízení na ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím modelových dokumentů údaje, které jsou zaznamenávány do provozní evidence odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a uvést na základě modelového provozního řádu údaje ke spotřebě vod a množství produkovaných odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit sledování spotřeby pomocných surovin k úpravě kvality vod a jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování požadavků na bezpečnost práce v zařízení pro ochranu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technická opatření k zabránění úniku neupravených odpadních vod ze zařízení na ochranu vod při běžném provozu Ústní ověření
b Vybrat z předloženého souboru doporučené osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla při práci na zařízení k zachycení znečištění vod a shromažďování odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nestandardní situace, které je možné očekávat na zařízení na ochranu vod a způsoby jejich řešení Ústní ověření
d Popsat komponenty olejových a chemických havarijních souprav Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty a formuláře apod.). Bude se hodnotit schopnost uchazeče vyhledat požadovaný dokument, orientovat se v něm a vysvětlit jeho účel.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové/vzorové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování.

 

Kompetence Orientace v požadavcích na ochranu vod, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce seznam dvaceti závadných látek (z nichž některé jsou nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné látky), které mohou být obsaženy ve vodách.

 

Kompetence Předúprava a způsoby čištění odpadních vod, kritérium a)

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce soubor deseti vzorků nejčastěji používaných koagulantů a flokulantů označených názvem.

 

Kompetence Shromažďování dat k vedení dokumentace a evidence k zařízení na ochranu vod, kritérium a)

Autorizovaná osoba připraví modelový dokument provozní evidence odpadních vod.

 

Kompetence Shromažďování dat k vedení dokumentace a evidence k zařízení na ochranu vod, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví modelový dokument provozního řádu.

 

Kompetence Dodržování požadavků na bezpečnost práce v zařízení pro ochranu vod, kritérium b)

Autorizovaná osoba připraví soubor doporučených osobních pracovních prostředků k ochraně dýchacích orgánů, očí, rukou a ostatních částí těla.

 

Zkoušející může podle orientace uchazeče zpřesnit zaměření zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Centrum inovací a rozvoje, Praha

Asociace energetických manažerů, Praha