Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních vozidel Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné ověření
c Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip činnosti a konstrukci vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
b Popsat pevné části vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
c Popsat pohyblivé části vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci příslušenství vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mazací a chladicí soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné ověření
b Popsat systémy přívodu vzduchu do motoru Písemné ověření
c Popsat palivovou soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné ověření
d Popsat systémy řízení zážehového motoru Písemné ověření
e Popsat systémy řízení vznětového motoru Písemné ověření
f Popsat výfukovou soustavu vznětového a zážehového motoru Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech pro snižování emisí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody zavádění systémů pro snižování emisí Písemné ověření
b Orientovat se v jednotlivých druzích a principech činnosti systémů pro snižování emisí u vznětových a zážehových motorů Písemné ověření
c Popsat vazby systémů pro snižování emisí na řízení motoru Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést úkony servisní prohlídky hnacích agregátů se zaměřením na přívod vzduchu, palivovou, mazací a chladicí soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní test řídicí jednotky pomocí sériové diagnostiky u hnacího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a vyhodnocení naměřených hodnot kompresních tlaků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést demontáž, diagnostiku a montáž pevných i pohyblivých částí spalovacího motoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výměnu rozvodové sady spalovacího motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava řízení a příslušenství motoru osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sériovou i paralelní diagnostiku částí systému řízení zážehového motoru včetně výměny vadné části a analýzy výsledků určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést sériovou i paralelní diagnostiku částí systému řízení vznětového motoru včetně výměny vadné části a analýzy výsledků určených autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu mazací soustavy a výměnu části, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu a výměnu hlavní části chladicí soustavy včetně odvzdušnění soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu funkce a ovládání turbodmychadla včetně kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu systému přívodu vzduchu a výměnu části, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy zážehového motoru určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy vznětového motoru se systémem common rail, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava systémů pro snižování emisí osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a odstranění závady systémů pro snižování škodlivých emisí zážehových motorů včetně analýzy výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést diagnostiku a odstranění závady start-stop systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést diagnostiku a odstranění závady systémů pro snižování škodlivých emisí vznětových motorů včetně analýzy výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

Závažná endokrinní onemocnění

Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému

Nemoci cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus

Poruchy vidění

Závažná onemocnění páteře

Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Závrať jakékoliv etiologie

Duševní poruchy

Poruchy chování

Závažná psychosomatická onemocnění

Drogová závislost v anamnéze

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Závažná nervová onemocnění

Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

Raynaudův syndrom

Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin

Prognosticky závažné poruchy vidění

Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze

Záchvatovité a kolapsové stavy

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

-dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

-nakládání s nebezpečnými odpady

-kvalitu odvedené práce

-pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

-plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Provádění pravidelné údržby hnacích agregátů osobních automobilů, kritérium c) - vyčtení paměti závad, pravidla pro vymazání paměti závad, nastavení intervalu servisní prohlídky

Diagnostika a oprava mechanických částí vznětových a zážehových motorů osobních automobilů, kritéria b) a c) - motor demontován z vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Renault ČR

Stroje Polák, s. r. o.

AD Technik

ISŠ automobilní Brno