Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník cenotvorby
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat informačně-technologické vybavení pracoviště - kanceláře Ústní ověření
b Předvést postupy práce na výpočetní technice při spouštění software cenotvorba Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést obsluhu technického a softwarového vybavení na cenovém oddělení potřebného k cenotvorbě Praktické předvedení a ústní ověření
d Vstupovat do obchodního systému firmy a odesílat zpracované ceny elektronickou cestou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijímat doklady od jednotlivých dodavatelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Přijímat doklady z vlastní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Archivovat prvotní doklady dle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Archivovat vytvořené ceníky dle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovování cen poskytovaných služeb či zboží (cenové kalkulace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny pěti výrobků z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení
b Vypočítat prodejní cenu pěti výrobků na základě kalkulačního listu Praktické předvedení
c Přecenit pět druhů zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení
d Přepočítat cenu pěti druhů zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení
e Orientovat se ve vnitřních předpisech pro tvorbu cen Ústní ověření
f Vysvětlit pojem přirážka, marže a platné sazby DPH a jejich použití při výpočtu ceny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování rozsáhlých ceníků včetně jejich průběžné aktualizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady tvorby ceníků Ústní ověření
b Vysvětlit členění ceníků dle sortimentu a dodavatelů Ústní ověření
c Vysvětlit členění ceníků dle sortimentu vlastní výroby Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést způsob průběžné aktualizace ceníků a tvorby dodatků k základnímu ceníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob tvorby číselných řad základních ceníků, jejich aktualizaci a tvorbu jejich dodatků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v katalogu výrobků a zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob seznámení se se sortimentem prodávaného zboží v katalogu výrobce nebo dodavatele Ústní ověření
b Předvést vyhledávání pěti výrobků v katalogu vlastních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vyhledávání pěti výrobků v katalogu dodavatelských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat možnosti získání informací o výrobku pro stanovení ceny Ústní ověření
e Popsat možnosti získání informací o slevách a bonusech od dodavatelů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s výrobou nebo nákupem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnou komunikaci s oddělením nákupu a odbytu Ústní ověření
b Popsat možnou komunikaci s oddělením kalkulace výrobků Ústní ověření
c Vysvětlit způsob oběhu prvotních dokladů mezi odděleními nákupu, odbytu, kalkulace a cenovým oddělením Ústní ověření
d Předvést práci s jednotlivými prvotními doklady od příjmu po archivaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče při přihlášení ke zkoušce na jakém cenovém software bude zkouška probíhat. Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

Součástí zkoušky je ověření znalosti práce na výpočetní technice při spouštění software cenotvorba, práce s textovým editorem a tabulkami excelovského typu.

Při ověřování kompetence "Příjem a kompletace dokladů a podkladů pro tvorbu a aktualizaci ceníků" je pro ověření kritéria

a) požadováno přijmout minimálně 5 dokladů od jednotlivých dodavatelů, např. dodací listy, faktury nebo nabídkové listy v papírové formě nebo v elektronické formě v tabulkách excelovského typu

b) požadováno přijmout minimálně 5 dokladů, např. dodací listy nebo kalkulační listy

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti ekonomiky a obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činností v oblasti ekonomiky a obchodu, nebo ve funkci učitele odborných ekonomických předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení licence.

b)Vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomiky a obchodnu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činností v oblasti ekonomiky a obchodu, nebo ve funkci učitele odborných ekonomických předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení licence.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ekonomiku a obchod a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti ekonomiky a obchodu, nebo ve funkci učitele odborných ekonomických předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení licence.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Materiálně-technické vybavení musí být minimálně v tomto rozsahu:

- kancelářské prostory vybavené počítačem, monitorem, tiskárnou a připojením na internet

- softwarové vybavení – obchodní software obsahující systém cenotvorby

- pro ověření znalostí je dále nutno zajistit potřebné psací potřeby

- pro ověření orientace v podkladových materiálech je nutno zajistit dodací listy, popř. kalkulační list výrobku pro ověření orientace v těchto tiskopisech

- prostory pro písemnou přípravu

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota Uherský Ostroh

ČSOB

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o.

Kaufland

Automotive Lighting