Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace chovu koní a jezdeckého sportu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci jezdeckého sportu v ČR a jeho historii Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat klasické disciplíny jezdeckého sportu Písemné ověření
c Prokázat znalost a orientaci v legislativních dokumentech České jezdecké federace (ČJF) a pravidlech jezdeckého sportu Písemné ověření
d Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné ověření
e Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo vede evidenci, popsat vedení evidence Písemné ověření
f Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základech anatomie, fyziologie, kineziologie a biomechaniky u člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy z anatomie a fyziologie člověka Písemné ověření
b Charakterizovat pojem kineziologie a biomechanika člověka Písemné ověření
c Popsat reakce organismu člověka na fyzickou zátěž během jezdeckého výcviku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika prevence úrazů jezdce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rizikovost jezdeckého sportu Písemné ověření
b Klasifikovat nejčastější úrazy jezdce a jejich příčiny Písemné ověření
c Předvést dodržování zásad BOZP v přístupu ke koni a v jezdeckém výcviku Praktické předvedení
d Vyjmenovat ochranné pomůcky a vybavení jezdce a popsat jejich používání pro prevenci úrazů Písemné ověření
e Popsat zásady první pomoci při náhlém zranění nebo ohrožení zdraví jezdce Písemné ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele při pracovním úrazu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod pedagogické praxe při výcviku jezdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní psychologické aspekty vzdělávání jezdců Písemné ověření
b Sestavit strukturu vzdělávacího kurzu pro jednotlivce i pro skupinu jezdců s ohledem na jejich jezdeckou úroveň Písemné ověření
c Sestavit prezentaci pro výukový kurz jezdce, připravit rozbor příkladů z praxe s využitím praktických pomůcek, zejména koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nejčastější chyby v práci cvičitele a navrhnout jejich nápravu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování základních vlastností koně a jeho vhodnosti pro výuku jízdy na koni

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části těla, kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu, těžiště koně Písemné ověření
b Popsat mechaniku pohybu koně a základní postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vady pohybu koně Písemné a ústní ověření
d Předvést popis exteriéru koně Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit vhodnost koně pro přiděleného jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně, kontrolu končetin a kopyt a sestavit plán péče o kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění koně Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Písemné a ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
i Popsat zařízení a pomůcky pro práci s koňmi Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat a předvést péči o koně a jeho čištění před a po práci Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést denní kontrolu kopyt a sestavit plán péče o kopyta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv a posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit orientačně základní krmnou dávku pro zadanou kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadanou kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik jezdce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní vybavení jezdce a zdůvodnit jeho potřebnost Písemné a ústní ověření
b Popsat výběr vhodného koně pro jezdce v různém stupni výcviku dle jeho předpokladů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit metodický postup přípravy koně k výcviku Ústní ověření
d Sestavit plán základního výcviku jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést výuku začátečníka v přístupu ke koni při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést výuku začátečníka při čištění koně Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat výstroj koně a předvést výuku uzdění a sedlání koně před prací a oduzdění a odsedlání koně po práci Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést výuku předvedení koně na ruce Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést nácvik nasednutí a sesednutí jezdce z koně Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat výstroj koně pro lonžování začátečníka, předvést lonžování koně se začínajícím jezdcem a jeho výuku v jízdě na koni v základních chodech (krok, klus, cval) Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést výuku správného sedu jezdce, klasifikovat chyby v sedu jezdce a popsat cviky vedoucí k jeho zlepšení Praktické předvedení a ústní ověření
l Klasifikovat pomůcky a pobídky jezdce a jejich vliv na koně v jednotlivých chodech Ústní ověření
m Popsat práci cvičitele na jízdárně, popsat zásady jízdárenské práce a předvést povelovou techniku Praktické předvedení a ústní ověření
n Vysvětlit ovládání koně při cvicích a jízdárenských povelech Ústní ověření
o Předvést základní drezurní přípravu jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
p Předvést základní skokovou přípravu jezdce Praktické předvedení a ústní ověření
q Vysvětlit činnost jezdce při překonávání překážek na jízdárně v parkuru a v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
r Předvést výuku jezdce v terénu a popsat využití koní v agroturistice Praktické předvedení a ústní ověření
s Popsat zásady bezpečnosti při pohybu koně s jezdcem na veřejné komunikaci Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v ekonomice provozu stájí a organizace výuky jezdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení a pomůcky pro práci s koňmi Písemné a ústní ověření
b Popsat organizaci a vedení stáje a navrhnout organizaci vedení výuky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vedení administrace o výuce jezdců Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit plán práce koně využívaného k výuce jezdce Praktické předvedení
e Připravit plán práce cvičitele Praktické předvedení
f Vyhodnotit základní ekonomické informace o příjmech a výdajích stáje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně Ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat opravu drobné závady ve výstroji koně Ústní ověření
d Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jezdeckého koně pod sedlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a předvést koně pod sedlem v základních drezurních prvcích dle předepsané drezurní úlohy Praktické předvedení
b Připravit a předvést koně pod sedlem ve skoku z klusu Praktické předvedení
c Připravit a předvést koně pod sedlem ve skoku ze cvalu na skocích předepsaných výšek a šířek při dodržování určitého počtu cvalových skoků v jednotlivých distancích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

 

Vstupním požadavkem na uchazeče o tuto PK je střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou v zemědělském oboru se zaměřením na chov koní a agroturistiku nebo předložení osvědčení z profesní kvalifikace jezdec a chovatel sportovních koní.

 

Písemné ověření znalostí probíhá formou písemného testu - týká se kritérií, u kterých je uvedeno písemné ověření.

Soubor otázek stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla :

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různých kombinací testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny násladující podmínky:

Pro celkový soubor otázek, z nichž se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému cvičitelskému úkonu.

 

Zkouška se skládá s následujících částí:

A. Písemná část - formou písemného testu

B. Ústní zkouška - probíhá formou doplňujících otázek a komentářů v průběhu celé praktické zkoušky

C. Praktická část zahrnuje tyto úkoly:

Předvedení krmení a péče o koně

Základní posouzení přiděleného koně a jeho vhodnosti pro vyučovaného jezdce

Navrhnout organizační plán výuky jezdce dle jeho schopností a zkušeností a zapsat evidenci

Předvést vlastní praktickou dovednost v jízdě na koni pod sedlem:

a) absolvování předepsané níže uvedené drezurní úlohy

b) překonání níže uvedené skokové zkoušky

Důraz při hodnocení je kladen na sed jezdce, provedení drezurních cviků a vedení koně

Předvést vedení výcvikové hodiny začátečníka na lonžovaném koni

Předvést výuku pokročilého jezdce v základní drezuře

Předvést výuku pokročilého jezdce ve skokové přípravě

Důraz při hodnocení je kladen na dodržování bezpečnosti práce, používání ochraných pomůcek a ochrany zdraví vyučovaných osob.

 

Drezurní úloha (drezurní obdélník s rozměrem 20 x 40 m nebo 20 x 60 m)

A - vjezd pracovním klusem

X - stát, pozdrav, pracovním klusem vchod

C - na pravou ruku

MXK - změnit směr a kroky prodloužit

KA - pracovní klus

AC - vlnovka o třech obloucích

C - pracovní cval a velký kruh 20 m 1x kolem

CH - pracovní cval

HK - cvalové skoky prodloužit

KAF - pracovní cval

FXH - změnit směr s přechodem do klusu v X

XHC - pracovní klus

C - pracovní cval a velký kruh 20 m 1x kolem

CM - pracovní cval

MF - cvalové skoky prodloužit

FA - pracovní cval

A - pracovní klus

AKE - pracovní klus

E - obrat vpravo

X - stát, nehybnost, 3-4 kroky zpět a ihned pracovní klus

B - na levou ruku

MCH - střední krok

HB - změnit směr ve volném kroku na dlouhé otěži

BF - střední krok

F - pracovní klus

A - ze středu

X - stát, nehybnost, pozdrav, odchod z obdélníku v kroku na dlouhé otěži v A

 

Skoková zkouška : skákání z klusu, dále ze cvalu na určitý počet cvalových skoků

výška překážek max. do 100 cm

počet překážek/skoků 8-9

šířka oxerů max. do 110 cm

šířka trojbradlí max. do 130 cm

délka dráhy max. do 500 m

rychlost 350 m/min.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba zajistit:

2-4 koně a jezdce, kteří budou využiti jako figuranti - žáci při vedení výcvikových hodin a lekcí, kteří budou vybaveni kompletní jezdeckou výstrojí

Personál - obsluhu pro stavbu překážek a drezurního obdélníku

Dále je nutné přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, bezpečnosti jezdců, dodržování zásad bezpečnosti práce při zacházení se zvířaty a jejich welfare. Je důležité posuzovat nejen dosažený výsledek, ale především samostatnost rozhodování v jednotlivých situacích.

 

Je doporučeno toto rozvržení zkoušky:

Písemná zkouška - 1 hodina

Ústní zkouška - probíhá v průběhu celé praktické zkoušky

Praktická zkouška - 4 až 8 hodin

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v zemědělském nebo veterinárním oboru, platná jezdecká licence ČJF trenér nebo rozhodčí a dosažená vlastní sportovní výkonnost na stupni S a alespoň 5 let provozní praxe v oblasti chovu koní a jezdectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti .

b)Střední vzdělání s výučním listem v jiném než zemědělském nebo veterinárním oboru, minimální zemědělská kvalifikace (tři skládající profesní kvalifikace z oboru chovu koní), platná jezdecká licence ČJF trenér nebo rozhodčí a dosažená vlastní sportovní výkonnost na stupni S a alespoň 5 let provozní praxe v oblasti chovu koní a jezdectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti.

c)Vysokoškolské (magisterské, bakalářské) nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zemědělským nebo veterinárním zaměřením, platná jezdecká licence ČJF trenér nebo rozhodčí, dosažená vlastní sportovní výkonnost na stupni S a alespoň 5 let provozní praxe v oblasti chovu koní a jezdectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti.

d)Vysokoškolské (magisterské, bakalářské) nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném než zemědělském nebo veterinárním oboru, minimální zemědělská kvalifikace (tři skládající profesní kvalifikace z oboru chovu koní), platná jezdecká licence ČJF trenér nebo rozhodčí a dosažená vlastní sportovní výkonnost na stupni S a alespoň 5 let provozní praxe v oblasti chovu koní a jezdectví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Krytá jezdecká hala

Možnost ustájení pro vlastní koně kandidátů zkoušek

Místnost pro teoretickou písemnou zkoušku, vybavenou potřebnými didaktickými pomůckami - dataprojektor, PC, promítací plátno

Minimálně 2 koně pro praktickou zkoušku uchazeče

Záznamové archy pro sledování a hodnocení výstupu plnění úkolů

Pravidla jezdeckého sportu a zkušební řády plemenných knih

Startovní čísla pro označení uchazečů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MVDr. Eva Nesňalová, CSc., garant kurzů pro kvalifikaci cvičitel jezdectví

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Česká jezdecká federace