Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Prodavač
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v nabízeném zahradnickém a doplňkovém sortimentu zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní skupiny rostlin dle morfologické stavby, způsobu pěstování a uplatnění v zahradnické praxi (letničky, dvouletky, trvalky, skalničky, vodní a bahenní rostliny, kaktusy a sukulenty, cibuloviny a hlíznaté rostliny, pokojové květiny) Ústní ověření
b Determinovat dle aktuální nabídky v zahradním centru vždy nejméně po pěti druzích rostlin z uvedených pěstitelských kategorií Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozdělit hnojiva dle skupenství, vyjmenovat základní makroprvky a jejich význam ve výživě rostlin Písemné ověření
d Uvést rozdělení pesticidů dle použití proti jednotlivým skupinám patogenů Písemné ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat základní sortiment zahradnického nářadí a strojů určených pro práci na zahradě Ústní ověření
f Vyjmenovat a charakterizovat běžný sortiment doplňkového zboží v oblasti floristiky, nádob k pěstování rostlin a pomůcek pro ruční práce v zahradnictví Ústní ověření
g Charakterizovat běžně nabízené substráty pro pěstování rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování optimálního prostředí pro rostliny nabízené k prodeji a jejich ošetřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat vřesovištní rostliny, objasnit postup při vytváření vřesovišť se zřetelem k sortimentu zboží zahradního centra Písemné a ústní ověření
b Provést ošetření skupiny interiérových rostlin včetně volby jejich optimálního umístění v prodejně z hlediska vegetačních faktorů, nezbytné výměny či doplnění zboží Praktické předvedení
c Provést ošetření vybrané skupiny venkovních rostlin včetně stručné charakteristiky jejich hlavních rodů a druhů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování kvalifikované poradenské činnosti zákazníkům zahradního centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést sortiment živých rostlin dle zájmu zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Nabídnout zákazníkovi zahradnický doplňkový sortiment a nové druhy zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytnout kvalifikované informace o zakoupeném zboží včetně doporučení k dalšímu pěstování či použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží s ohledem na jeho charakter Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit fyzický stav zásob Praktické předvedení
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava a aranžování zboží v zahradním centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zboží pro aranžování prostoru v zahradním centru Praktické předvedení
b Připravit prostor pro aranžování Praktické předvedení
c Aranžovat zboží v zahradním centru Praktické předvedení
d Zvolit vhodnou kompozici rostlinného materiálu a zahradnického doplňkového sortimentu Praktické předvedení
e Doplnit cenovky, popisky a aktuální informace k nabízenému zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka a skladování zboží a manipulace se zásobami v zahradním centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zboží (kvalitativně, kvantitativně) Praktické předvedení
b Zkontrolovat stav živých rostlin při přejímce zejména s důrazem na zjevné poškození rostlin nebo na napadení škůdci Praktické předvedení
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zboží Praktické předvedení
d Manipulovat se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí Praktické předvedení
e Pracovat s přístroji a jiným zařízením (závlaha, stínování apod.) zahradního centra Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování prodeje zahradnického zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zboží k nabídce a prodeji; u živých rostlin provést kontrolu stavu a ošetření Praktické předvedení
b Balit zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka; u živých rostlin se zřetelem na klimatické podmínky daného ročního období Praktické předvedení
c Zpracovat základní informace o zakoupeném zboží včetně doporučení k dalšímu pěstování nebo použití zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zkouška bude probíhat na vybraném sortimentu zahradnického zboží blíže specifikovaném v oddíle Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Vzhledem k tomu, že u kompetencí jde často o navazující činnosti, je třeba při ověřování kritérií hodnocení tuto návaznost dodržet. Ověřování musí proběhnout v reálném provozu zahradního centra s důrazem na dodržováním pravidel týkajících se BOZP a PO.

 

Při ověřování kompetence "Orientace v nabízeném zahradnickém a doplňkovém sortimentu zboží" je nezbytné, aby měl uchazeč možnost seznámit se s nabídkou zboží v tom zahradním centru, kde bude vykonávat zkoušku. Při ověřování kritéria hodnocení b) se využije aktuální sortiment rostlin, který je k dispozici v zahradním centru. U cibulovin a hlíznatých rostlin je možno využít i cibule a hlízy; u skupin rostlin, které nejsou k dispozici, fotografie. Při ověřování kritéria hodnocení g) se jedná o nabídku substrátů dle skupin rostlin (vřesovištní, růže, jehličnany, citrusy, balkonové rostliny, zelenina) nikoli o znalost obchodních názvů. Uchazeč musí charakterizovat předpokládané vlastnosti substrátů (pH, přibližný poměr živin, orientačně složení z jednotlivých komponentů) vzhledem k nárokům jednotlivých skupin rostlin a doporučit jejich využití.

 

Pro ověřování kritéria hodnocení b) u kompetence "Zajišťování optimálního prostředí pro rostliny nabízené k prodeji a jejich ošetřování" provede uchazeč identifikaci skupiny rostlin pro interiérové využití a následně je ošetří např. zálivkou, přihnojením, odstraněním suchých popř. odkvetlých či mechanicky poškozených částí rostlin. V případě zjištění škůdců či chorob odstraní rostliny z nabídky, stejně jako v případě zjištění uhynulých rostlin. Obdobné platí pro kritérium hodnocení c).

 

Při ověřování kompetencí "Poskytování kvalifikované poradenské činnosti zákazníkům" a "Orientace v nabízeném zahradnickém a doplňkovém sortimentu zboží" se doplňkovým sortimentem myslí např. keramika, svíčky, přízdoby k různým příležitostem, floristické pomůcky, umělé květiny, nádoby pro pěstování i dekorační, papírové a textilní doplňky, proutěné doplňky, dekorační kameny, drátěné doplňky aj. dle aktuálního sortimentu v příslušném zahradním centru.

 

Při ověřování kompetence "Úprava a aranžování zboží v zahradním centru" se předpokládá volný prostor 4 x 4 m s možností umístění polic, stojanů k výškovému rozčlenění expozice. Pro expozici mohou být využity interérové i venkovní rostliny - květiny i dřeviny.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač nebo zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podání žádosti o udělení autorizace.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu nebo zahradnictví a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu nebo zahradnictví a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, ekonomii, obchod a služby nebo zahradnictví a alespoň 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se sortimentem zahradnického zboží, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 5. Profesní kvalifikace 66-040-H Prodejce v zahradním centru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nákupu a prodeje zahradnického zboží a živého materiálu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Inventář a vybavení zahradního centra

Sortiment zahradnického zboží umístěný v prodejních prostorách:

 • Květiny - pokojové okrasné květem i listem, venkovní (letničky, dvouletky, trvalky), orchideje, kaktusy a sukulenty, citrusy, vodní a bahenní rostliny
 • Zelenina - sadba
 • Dřeviny - okrasné stromy a keře (jehličnany, listnaté opadavé a stálezelené), ovocné stromy a keře
 • Substráty
 • Nádoby pro pěstování rostlin
 • Hnojiva
 • Pesticidy
 • Osivo květin a zeleniny
 • Zahradní jezírka a bazény
 • Sekačky trávy, vertikutátory, pily, křovinořezy, plotostřihy, ruční zahradnické nářadí
 • Sortiment zboží pro zavlažování
 • Aranžerský materiál, nářadí a pomůcky
 • Doklady potřebné pro oběh zboží
 • Pokladna
 • Fotografie sortimentu rostlin

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradní centrum Chládek

Gardencentrum Adam, Ostrava

Zahradnictví Korner

Střední zahradnická škola, Ostrava