Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hodnocení nároků ovocných druhů ve vztahu k lokalitě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat lokality vhodné pro výsadbu konkrétního hlavního ovocného druhu z hlediska podmínek zejména geografických, půdních, teplotních, srážkových a dalších Ústní ověření
b Zhodnotit konkrétní lokalitu z ovocnářského hlediska a navrhnout ovocné druhy, které je v ní možné pěstovat a zdůvodnit proč Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat klimatické a půdní poměry s pomocí atlasu pro zadanou lokalitu a uvést ovocné druhy, jejichž pěstování by v dané lokalitě bylo vhodné Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování pěstitelských technologií ve vazbě k režimu pěstování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdíl mezi intenzivním a extenzivním pěstováním ovocných kultur včetně pěstování pod krytem Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat pěstování ovoce v režimu integrované a ekologické produkce a zdůraznit specifika ochrany proti chorobám a škůdcům, důležitost při výběru odrůd, podnoží a pěstitelského tvaru Ústní ověření
c Zhodnotit význam, typy a provoz závlahových technologií v ovocných výsadbách a vypočíst spotřebu vody Praktické předvedení a ústní ověření
d U vybrané pěstitelské skupiny popsat hlavní způsoby pěstování a vytvořit modelový projekt s přihlédnutím ke tvaru, sponu, podnoži a odrůdě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava pozemku před založením ovocného sadu a výběr konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup přípravy pozemku při zakládání nebo obnově ovocného sadu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebu základního hnojení před založením sadu na základě předloženého rozboru půdy Praktické předvedení
c Uvést zásady a postup při aplikaci fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku, organických hnojiv do půdy a vysvětlit význam zeleného hnojení Ústní ověření
d Uvést principy při volbě orientace řad při zakládání ovocných výsadeb Ústní ověření
e Rozměřit podle zadání část pozemku o výměře 50 až 150 m² pro ovocný sad Praktické předvedení
f Charakterizovat potřebu opěrných konstrukcí a navrhnout typ konstrukce ve vazbě na zadaný konkrétní ovocný druh, tvar a použitou podnož, způsob sklizně a oblast využití produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr odrůd ovoce podle pomologických charakteristik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria výběru odrůd pro zakládání intenzivních ovocných výsadeb podle opylovacích poměrů, režimu konvenčního nebo ekologického pěstování, uplatnění produkce i dalších specifik důležitých pro výběr odrůd Ústní ověření
b Podle zadaných podmínek uvést příklady vhodných kombinací odrůd a podnoží u zvolených druhů a zhodnotit jejich vlastnosti ve vazbě k rozdílným půdním podmínkám a zamýšlené pěstitelské technologii Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat opylovací poměry u hlavních ovocných druhů a využití hmyzu k opylování Ústní ověření
d Vyjmenovat méně pěstované druhy ovoce a uvést příklady jejich využití Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: pomologie, odrůda, klon, vegetativní a generativní podnož, mezištěpování, afinita Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Množení a charakteristika výsadbového materiálu ovocných dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvary školkařských výpěstků vhodných pro zakládání intenzivních i extenzivních výsadeb a specifikovat rozdíly mezi nimi ve vazbě na pěstitelské tvary: štíhlé vřeteno, dutá koruna, volně rostoucí zákrsek a ovocná stěna Ústní ověření
b Uvést parametry kvalitního výsadbového materiálu z hlediska vnitřní i vnější kvality Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat všechny běžné způsoby množení ovocných druhů včetně in vitro, a přiřadit jejich použití k druhu Písemné a ústní ověření
d Předvést základní druhy štěpování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výsadba ovocných rostlin včetně ošetření před i po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést jednotlivé typy výsadeb a zhodnotit jejich uplatnění s ohledem na kvalitu a množství produkovaného ovoce ve vazbě na pěstitelskou technologii Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést předvýsadbovou úpravu ovocného výpěstku, včetně zdůvodnění zásahu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysadit modelově ovocný výpěstek s popisem a zdůvodněním jednotlivých kroků pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Ošetřit vysazené rostliny po výsadbě a vysvětlit rozdíly mezi jarním a podzimním termínem výsadby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řez, tvarování a další způsoby regulace růstu a plodnosti u ovocných dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady výchovného řezu jádrovin a peckovin Ústní ověření
b Vysvětlit zásady řezu ovocných keřů Ústní ověření
c Uvést zásady udržovacího řezu hlavních pěstitelských tvarů jádrovin, včetně modelového předvedení se zohledněním růstových charakteristik odrůd Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly v udržovacím řezu hlavních druhů peckovin a předvést řez Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat oblast použití zmlazovacího řezu a jeho zásady Písemné ověření
f Vysvětlit důvody pro aplikaci letního řezu Písemné ověření
g Specifikovat oblasti použití mechanizovaného řezu Písemné ověření
h Určit a popsat pomůcky pro tvarování korun včetně způsobů jejich použití a porovnat jejich výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést možnosti regulace intenzity růstu a plodnosti, vysvětlit principy jejich účinku a zásady použití, popsat zejména použití rostlinných hormonů, význam probírky plodů, nařezávání kmene a řezu kořenů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Management údržby ovocných sadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nároky ovocných druhů na půdní a listovou výživu Ústní ověření
b Vyjmenovat technologie pro přihnojování ovocných kultur a uvést jejich výhody a nevýhody a vyjmenovat živiny, pro které je vhodná pozemní aplikace, pro které fertigace a pro které a kdy aplikace listové výživy Ústní ověření
c Zhodnotit výživový stav sadu na základě předložených půdních rozborů, listových rozborů i rozboru plodů a navrhnout potřebná opatření a vypracovat roční plán hnojení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady pro aplikaci dusíku do ovocných kultur a podle zadání vypočíst potřebu hnojení dusíkem, navrhnout schéma dávkování, včetně doporučených forem dusíku Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam vápníku při produkci jablek a stanovit zásady správné pěstitelské praxe v tomto ohledu Ústní ověření
f Vysvětlit význam mikroprvků pro ovocné kultury Ústní ověření
g Vyjmenovat klíčové choroby a škůdce u zkoušejícím zadaného ovocného druhu a navrhnout postup ochrany proti nim, včetně způsobu monitoringu, prevence a vyhodnocení možné škodlivosti patogenu Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést hlavní způsoby boje proti plevelům, možnosti údržby příkmenných pásů a managementu údržby meziřadí ovocných sadů Písemné a ústní ověření
i Uvést zásady správného používání přípravků na ochranu rostlin a související rizika pro životní prostředí, pracovníky provádějící ochranu rostlin i necílové organismy Ústní ověření
j Vysvětlit pojmy: ochranná lhůta, rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (MLR) ve vazbě na praktické provádění ochrany v ovocných kulturách Písemné a ústní ověření
k Uvést možné způsoby probírky plodů a zdůvodnit její potřebu Písemné a ústní ověření
l Charakterizovat mechanizační prostředky využívané pro údržbu a ochranu ovocných sadů a dále sklizeň ovoce a následnou manipulaci s ním mimo sad Ústní ověření
m Vypracovat plán roční údržby sadu, včetně určení vhodné mechanizace a předvést jednu vybranou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace sklizně, třídění a skladování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy konzumní a sklizňová zralost včetně uvedení způsobů jejich zjišťování Písemné ověření
b Předvést určení zralosti ovoce škrobovým testem Praktické předvedení
c Uvést požadavky na třídění ovoce ve vazbě na platné normy EU a parametry konzumního ovoce a požadavky u ovoce na zpracování Písemné a ústní ověření
d Navrhnout možnosti třídění ovoce a použití obalů pro velko i malobalení u hlavních ovocných druhů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady skladování ovoce, charakterizovat typy skladů na ovoce a vysvětlit možné příčiny vzniku skládkových chorob Písemné a ústní ověření
f Vypracovat podle zadaných kritérií plán organizace sklizně, navrhnout způsob sklizně, potřebu pracovních sil, obalů a přepravní techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace podnikové ekonomiky při pěstování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby využití jednotlivých druhů ovoce pro přímý konzum i zpracování a související způsoby jejich expedice Ústní ověření
b Vyjmenovat rizikové faktory při výrobě ovoce včetně uvedení možností jejich předcházení Ústní ověření
c Uvést možnosti získání dotačních podpor pro oblast ovocnářství a možnosti získávání odborných informací Ústní ověření
d Charakterizovat faktory, které ovlivňují tvorbu cen ovoce, současně popsat možnosti odbytu včetně využití odbytových organizací podle pravidel Společné organizace trhu s ovocem v EU Ústní ověření
e Uvést hlavní nákladové položky při pěstování ovoce, charakterizovat hlavní investice uplatňované v pěstitelských technologiích a posklizňové úpravě a specifikovat základní faktory ovlivňující rentabilitu pěstování ovoce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zahradnictví. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací. Zkouška musí být rozdělena do dvou nebo třech termínů v rozdílných ročních dobách. Některé praktické činnosti budou provedeny na rostlinném materiálu upraveném pro potřeby zkoušky, aby bylo možné ve dvou nebo třech zvolených termínech zkoušku kompletně uskutečnit.

- V kompetenci Hodnocení nároků ovocných druhů ve vztahu k lokalitě v kritériu hodnocení ad c) postačí běžný školní atlas ČR, pokud není k dispozici podrobný Atlas krajiny ČR vydaný v roce 2009 VÚKOZ v Průhonicích a MŽP ČR.

 

- V kompetenci Navrhování pěstitelských technologií ve vazbě k režimu pěstování ovoce v kritériu hodnocení ad d) vybranou skupinou se rozumí jedna z těchto: jádroviny, peckoviny, drobné ovoce nebo skořápkoviny, zadání modelového projektu specifikuje podnože, odrůdy a jejich poměrné zastoupení a rozložení v sadu, pěstitelský tvar, spon a orientaci řad, management údržby meziřadí a příkmenných pásů, popř. opěrný systém a závlahu (hnojivou závlahu).

 

- V kompetencích Příprava pozemku před založením ovocného sadu a výběr konstrukcí a Management údržby ovocných sadů se využívají rozbory půd eventuálně rozbory listů a plodů v souvislosti s výživou rostlin a potřebou hnojení. K těmto kritériím se doporučuje modelově využit jakýchkoliv starších výsledků zpracovaných specializovanou laboratoří, které bývají v praxi běžně využívány.

 

- V kompetenci Množení a charakteristika výsadbového materiálu ovocných dřevin u kritéria hodnocení ad b) se rozumí v souvislosti s hledisky vnější a vnitřní kvality výsadbového materiálu popsání kategorií C - (včetně vysvětlení rozdílů mezi školkařským výpěstkem certifikovaným se zdravotní třídou VF (virus free) a materiálem CAC (Conformitas Agraria Communitatis)) a dalších podle zákona 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby a vyhlášky MZe č. 332/2006 Sb., v platném znění (vhodná je na toto téma i praktická příručka Mze – Speciální plodiny, ISBN 80-7084-568-6).

 

- V kompetenci Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření před i po výsadbě se ovocnou rostlinou rozumí zejména dřeviny. Jahodník může být zahrnut, pokud nebude jediným příkladem a jediným ovocným druhem, o kterém se bude při ověřování uvažovat. U všech kritérií bude tedy v souvislosti s ovocnou rostlinou primárně vždy uvažováno o dřevinách se zaměřením na nejčastější druhy pěstované v ČR.

 

- V kompetenci Řez, tvarování a další způsoby regulace růstu a plodnosti u ovocných dřevin v kritériu hodnocení ad h) bude v souvislosti s tvarováním korun vysvětleno používání závaží, drátu, kolíčků, rozporek, vyvazování ke konstrukci apod.

 

- V kompetenci Organizace sklizně, třídění a skladování ovoce v kritériu hodnocení ad b) je širší oblast testování zralosti ovoce zúžena na dnes nejvyužívanější škrobový test, ke kterému je zapotřebí jodid draselný, ten kápneme na příčně rozřízlé jablko a po několika minutách vyhodnotíme podle barevného zabarvení (míra přechodu škrobu na jednoduché cukry) stupeň zralosti.

- V kritériích hodnocení ad c) a ad d) se platnými normami EU dnes rozumí nařízení EK 543/2011, pokud dojde k jeho novelizaci nebo úpravám, rozumí se, že bude využit předpis, který toto nařízení nahradí.

- V kritériu hodnocení ad f) jsou zadanými kritérii při zpracování plánu organizace sklizně myšleny zejména: specifikace ovoce, výnos, velikost a kvalita plodů, dopravní vzdálenost, počet pracovníků, sklizňová mechanizace v závislosti na výkonu a počtu obsluhujících osob, koeficient vlivu počasí, způsob sklizně jako například 1. probírka a podobně.

 

- V kompetenci Aplikace podnikové ekonomiky při pěstování ovoce v kritériu hodnocení ad b) se jedná o protikrizový management v případech krup, mrazu, sucha, karantény a podobně. V kritériu hodnocení ad c) jsou nejčastějšími zdroji informací webové stránky Ministerstva zemědělství (MZe), Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a odborných svazů, v tomto případě zejména Ovocnářské unie ČR (OUČR). Doporučuje se také využití materiálu vydávaného pravidelně MZe - Situační a výhledová zpráva ovoce, která je také dostupná v digitální formě na stránkách Ministerstva zemědělství.

- V kritériu hodnocení ad d) je v době tvorby standardu aktuálním podkladem nařízení Evropské komise 543/2011. U tohoto předpisu se rozumí pro případ jeho novelizací a úprav, stejně jako u všech jiných legislativních norem, jejichž platnost nebývá dlouhodobá, že budou využity předpisy, které tato nařízení nahradí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na zahradnictví s alespoň jedním předmětem státní závěrečné zkoušky zaměřeným na ovocnářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru zaměřeném na zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeném na zemědělství s alespoň jedním předmětem státní závěrečné zkoušky zaměřeným na ovocnářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti zahradnictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru zaměřeném na zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí mít dále oprávnění provádět kurzy k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin v souladu se zákonem č. 199 /2012 Sb., o rostlinolékařské péči.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení provozovny ovocnářskou mechanizací, stroji a ručním nářadím, traktorem a speciální technologií na závlahy a přihnojování v ovocných sadech a technologickým vybavením k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v ovocných sadech, potřebné vybavení pro sklizeň a kvalitní ruční nářadí - to je pilka s otočným listem, zahradnické nože a nůžky, pomůcky k rozměřování pozemku, mulčovač, rosič, speciální traktor vhodný do ovocných sadů, penetrometr, refraktometr, pomůcky pro škrobový test, kalibrační mírky pro třídění plodů, základní meteorologická stanice a monitorovací prostředky jako lepové desky, feromonové lapače, sklepávadlo

Vybavení technologickými stavbami, jako jsou sklady a haly

Ovocný sad o výměře minimálně 1 ha v intenzivním pěstebním režimu a alespoň modelový porost podobný porostům v ovocné školce. (Tento modelový porost může být z nakoupených rostlin a může být založen výhradně pro potřeby zkoušky. Počet kusů v něm musí být tak velký, aby bylo umožněno splnění všech praktických kompetencí. Rostliny mohou být vhodně upraveny například odlistěním tak, aby modelově simulovaly potřebnou podobu rostlin pro období, v němž by se zásah měl správně provádět).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 18 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradnických společenstev

Ovocnářská unie ČR

Sempra Praha, a. s.

Zahradnická fakulta v Lednici Mendelovy univerzity v Brně