Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam servisních prohlídek lyží a snowboardů Písemné ověření
b Popsat a charakterizovat pracovní postup a uvést výčet úkonů kompletní servisní prohlídky lyží a snowboardů s určením závad zjištěných prohlídkou Ústní ověření
c Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponent vázání a dalšího příslušenství lyží a snowboardů. Zdůvodnit význam jejich dodržování Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat jednotlivé stroje a zařízení, nezbytné pro údržbu a opravy lyží a snowboardů, popsat jejich funkci a údržbu Písemné ověření
e Uvést potřebné nástroje pro provozování skiservisu a popsat jejich funkci a údržbu Písemné ověření
f Uvést a charakterizovat druhy maziv, lepidel a čisticích prostředků nutných pro provoz skiservisu a uvést jejich užití Písemné ověření
g Uvést požadavky a zásady pro nakládání s odpady vzniklých při provozu skiservisu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních normách a postupech potřebných pro mechanika skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci, servisní příručky a manuály k výkonu profese skiservismena Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech nutných pro práci ve skiservisu Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech, které popisují zimní sportovní výstroj Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat základní typy a druhy lyží a snowboardů a popsat jejich konstrukční specifika Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava lyží a snowboardů pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup vybalení, očištění a vizuální kontroly lyží, snowboardů a vázání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat montáž vázání na snowboard Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat montáž vázání na běžky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat montáž vázání na sjezdové lyže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit lyžařskou zdatnost, tělesné parametry a věk zákazníka Praktické předvedení
b Zjistit speciální požadavky zákazníka a jeho lyžařský styl Praktické předvedení
c Doporučit zákazníkovi vhodnou úpravu skluznic a hran sjezdových a běžeckých lyží a snowboardu Praktické předvedení
d Doporučit zákazníkovi vhodný vosk pro finální úpravu skluznice sjezdových a běžeckých lyží a snowboardu Praktické předvedení
e Popsat a předvést údržbu lyží a snowboardů a charakterizovat její význam a vliv na životnost vybavení a bezpečnost uživatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž bezpečnostního vázání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup demontáže použitého vázání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat opravu otvorů po šroubech případně dalšího poškození vzniklého při demontáži vázání Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat vázání na staré lyže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení bezpečnostního vázání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé modely vázání různých výrobců, uvést způsoby nastavení a seřízení bezpečnostního vázání Ústní ověření
b Uvést potřebné parametry pro určení jednotné kalibrované stupnice nastavení vypínacích sil DIN hodnoty nastavení vázání Ústní ověření
c Určit v jednotné kalibrované stupnici nastavení vypínacích sil DIN správnou hodnotu pro seřízení vázání na modelovém příkladu Praktické předvedení
d Provést seřízení sjezdového vázání dle jednotné kalibrované stupnice nastavení vypínacích sil DIN Praktické předvedení
e Provést vizuální i mechanickou kontrolu vázání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní materiály a pomůcky používané pro opravu skluznic lyží a snowboardů Písemné ověření
b Provést očištění a odmaštění skluznice lyží a snowboardů Praktické předvedení
c Provést nanesení a zatavení opravného materiálu na skluznice lyží a snowboardů Praktické předvedení
d Provést seříznutí přebytečného opravného materiálu Praktické předvedení
e Provést přebroušení opravovaného místa na skluznici lyží a snowboardů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu hran na modelovém páru lyží a snowboardu, výrazné poškození zapravit ručně pilníkem Praktické předvedení
b Popsat a předvést způsob nastavení, čištění a údržby brousicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést nastavení úhlu broušení spodní hrany lyží a snowboardu dle jejich zaměření, případně specifického přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést nastavení úhlu broušení boční hrany lyží a snowboardu dle jejich zaměření, případně specifického přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést samotné broušení hran na brousicím stroji Praktické předvedení
f Provést ruční broušení hrany speciálním brouskem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení skluznice lyží a snowboardů na servisních strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést obsluhu brusného stroje tak, aby šetrně opracoval skluznici lyží a snowboardu po celé ploše Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rozdílný způsob přípravy skluznice běžeckých lyží pro klasickou techniku a pro bruslení Ústní ověření
c Provést finální úpravu struktury na skluznici pomocí speciálního brusného kamene Praktické předvedení
d Vyjmenovat potřebné pomůcky pro úpravu skluznic běžeckých lyží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Voskování skluznic lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat základní typy vosků pro sjezdové lyže a snowboardy, jejich určení a způsob nanášení Písemné ověření
b Popsat způsob určení mazací komory běžeckých lyží pro klasickou techniku Písemné ověření
c Popsat a předvést nanesení základního vosku na skluznici pomocí voskovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést ruční zažehlení vosku do skluznice Praktické předvedení
e Provést stažení přebytečného vosku ze skluznice pomocí speciální škrabky Praktické předvedení
f Provést vyleštění navoskované skluznice Praktické předvedení
g Uvést a charakterizovat typy vosků pro běžecké lyžování, jejich určení a způsob nanášení v závislosti na běžecké technice Písemné ověření
h Uvést pomůcky potřebné k nanášení vosků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Finální úprava lyží a snowboardů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést očištění lyží a snowboardů od vosku, vazelíny a jiných nečistot Praktické předvedení
b Zkontrolovat lyže a snowboard před odevzdáním zákazníkovi Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní ochranné pracovní pomůcky a vhodný pracovní oděv.

 

Pokud není explicitně uvedeno, je výraz „lyže“ v tomto standardu chápán jako zároveň lyže běžecké a sjezdové.

 

U praktického předvedení kompetencí (Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu; Montáž a demontáž bezpečnostního vázání; Seřízení bezpečnostního vázání; Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů; Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení; Broušení skluznice lyží a snowboardů na servisních strojích; Voskování skluznic lyží a snowboardů; Pro ověřování kompetence Finální úprava lyží a snowboardů) lze použít makety (modely) lyží a snowboardů.

Při ověření kompetence Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů lze uchazeči předložit obrazové předlohy.

 

Kompetence Orientace v základních normách a postupech potřebných pro mechanika skiservisu, kritérium a)

Ověřuje se v průběhu celé zkoušky.

 

Kompetence Rozlišování jednotlivých typů a druhů lyží a snowboardů, kritérium a)

Užívání a orientace v pojmech bude sledováno autorizovanou osobou po celou dobu zkoušky.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritérium b)

Snowboardem je chápán běžný komerční typ snowboardu.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritéria b), c)

Uchazeč bude provádět montáž vázání pro konkrétní osobu, tj. na konkrétní příklad.

 

Kompetence Příprava lyží a snowboardů pro prodej, kritéria b), c), d)

Montáž je také možné provádět na modelu lyží a snowboardu.

 

Kompetence Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu

Bude veden rozhovor se zkoušejícím nebo figurantem.

 

Kompetence Seřízení bezpečnostního vázání, kritérium c)

Hodnota se určuje na základě rozhovoru dle kompetence Komunikace se zákazníky pro potřeby pracovníka skiservisu, kritérium a).

 

Kompetence Oprava poškozené skluznice lyží a snowboardů

Oprava skluznice je možná buď na sjezdových nebo běžeckých lyžích nebo na snowboardu, tj. pouze na jednom typu.

 

Kompetence Broušení hran lyží a snowboardů na servisních strojích, případně ruční broušení, kritéria a), c), d), e), f)

Lze provádět buď na sjezdových lyžích nebo snowboardu.

 

Kompetence Voskování skluznic lyží a snowboardů, kritérium c)

Lze provádět na obou druzích lyží nebo na snowboardu.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sport Oskar Otrokovice

SENZA Sport, s. r. o.

Cyklo - Ski - Sport Vávra Roman, Bystřice pod Hostýnem

Petr Havrda Consulting