Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Vrtač
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní ustanovení a bezpečnostní opatření vztahující se na bezpečnost práce vrtače pro trhací práce Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků vrtače pro trhací práce Ústní ověření
c Popsat bezpečnostní opatření proti pádu při práci ve výškách a nad volnou hloubkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s vrtným nářadím na pracovní plošině při vrtání, zapouštění, tažení nářadí a stěhování vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úkony spojené s přesunem vrtné soupravy na nové pracoviště Písemné a ústní ověření
b Připravit k přepravě vrtnou soupravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat úkony a bezpečnostní opatření související s ustavením a zakotvením vrtné soupravy do správné polohy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha vrtné soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vrtnou soupravu a vysvětlit její funkci Ústní ověření
b Řídit a kontrolovat chod při zahájení provozu vrtné soupravy, při provozu vrtné soupravy a při odstavení z provozu vrtné soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů informujících o průběhu činnosti vrtné soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit parametry vrtání (rotace a přítlak) podle druhu horniny, správné vrtné nástroje, nářadí či pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat správné uložení a údržbu nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při činnosti vrtných souprav Ústní ověření
f Kontrolovat, ošetřovat, udržovat a vykonávat drobné provozní opravy vrtné soupravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst projekt a technologický postup vrtných prací, vrtný deník, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací Písemné a ústní ověření
b Číst návod k obsluze, vyčíst z nich především úkony běžné údržby a drobných oprav Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provozu vrtné soupravy a jejich výkonech Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedené údržbě a opravách vrtné soupravy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Další podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí a vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LB MINERALS, s. r. o.

Obvodní báňský úřad v Plzni

GEKON, spol. s r. o.