Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kadeřník
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést dialog se zákazníkem, zjistit požadavky a představy zákazníka Praktické předvedení
b Provést diagnózu vlasů, vlasové pokožky a zhodnotit kvalitu a stav vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit zákazníkovi účes s ohledem na jeho přání, kvalitu vlasů, vlasové pokožky a celkový vzhled a životní styl Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce v kadeřnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné přípravky, nářadí a pomůcky potřebné pro vytvoření zvoleného účesu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup zvoleného účesu a popsat efektivní organizaci práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mytí vlasů a vlasové pokožky Praktické předvedení
b Aplikovat vhodný druh regenerace a zdůvodnit její použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Aplikovat vhodný druh vlasové vody nebo vlasového tonika a provést ruční masáž pokožky hlavy a zdůvodnit volbu zvoleného přípravku vlasové kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání dámských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodné nářadí a pomůcky pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání pánských vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný druh střihu v souladu s vytvářeným účesem a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat nářadí a pomůcky vhodné pro zvolený střih a zdůvodnit svou volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střih vlasů v souladu se zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Barvení vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup provedení zkoušky citlivosti pokožky Ústní ověření
b Určit procento šedivosti vlasů a zvolit vhodný barevný odstín za použití vlasové barevnice (vzorníku barev) Praktické předvedení a ústní ověření
c Správně určit koncentraci peroxidu vodíku a namíchat barvu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Nanést připravenou barvu na vlasy podle zvoleného technologického postupu a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vymýt barvu z vlasů a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Melírování vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést techniky melírování vlasů a zvolit pomůcky a nářadí v souladu se zvoleným účesem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit si melírovací směs a použít vhodnou koncentraci peroxidu vodíku v souladu s návodem výrobce a kvalitou vlasů Praktické předvedení
c Vytvořit zvolenou technikou na vlasech melíry Praktické předvedení
d Vymýt z vlasů melírovací směs a provést regeneraci vlasů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění chemické preparace vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě diagnózy vlasů vybrat vhodný druh preparačního roztoku, vhodnou velikost natáček a určit dobu působení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést chemickou preparaci vlasů do tvaru účesu podle technologického postupu a návodu výrobce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování a konečná úprava vlasů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy vodové ondulace Ústní ověření
b Tvarovat účes technikou ondulace horkým vzduchem Praktické předvedení
c Tvarovat účes technikou vodové ondulace natáčení na natáčky Praktické předvedení
d Tvarovat účes technikou pokládané vlny a kroužkováním Praktické předvedení
e Vyjmenovat a předvést techniky žehlení, kulmování a krepování vlasů Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít u všech technik vhodné stylingové přípravky, předvést jejich aplikaci a uvést jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba společenských účesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat současné trendy dámských společenských účesů Ústní ověření
b Vytvořit dámský společenský účes Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Holení a úprava vousů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vousy na holení mydlením nebo napářkou s dodržením technologického postupu pro změkčování vousů Praktické předvedení
b Holit vousy břitvou po směru jejich růstu a přeholit vousy břitvou proti směru růstu Praktické předvedení
c Ošetřit pokožku po holení, zvolit vhodné přípravky k ošetření podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit vousy do požadovaného tvaru nůžkami, břitvou a elektrickým střihacím strojkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kalkulovat cenu poskytnutých služeb podle platného ceníku a provést výpočet Praktické předvedení
b Vystavit pokladní doklad a vysvětlit hotovostní a bezhotovostní způsob platby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapsat tržbu do záznamu evidence tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech bezpečnosti ochrany zdraví zákazníka i zaměstnance Písemné ověření
b Orientovat se v hygienických předpisech a zásadách osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Písemné ověření
c Orientovat se v předpisech požární ochrany Písemné ověření
d Uvést způsoby běžné údržby kadeřnických zařízení a pomůcek Písemné ověření
e Orientovat se v hygienických a bezpečnostních předpisech pro běžnou údržbu kadeřnické provozovny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kadernik#zdravotni-zpusobilost).

Všechny osoby, které se přímo účastní zkoušky musí mít platný zdravotní průkaz.

 

Autorizovaná osoba informuje, které nářadí, pomůcky a materiál potřebný pro výkon zkoušky si přinese uchazeč v minimálním počtu 1 kus:

nůžky

efilační nůžky

seřezávač

žiletková břitva

dámské hřebeny

pánský hřeben

hřeben se špičkou

oboustranný kartáč

kulaté kartáče na foukanou

pinety

natáčky na vodovou ondulaci

skřipce, sponky, vlásničky, gumičky

ozdoba společenského účesu

příčesek

pracovní oblečení a obuv

 

Chce-li uchazeč pracovat se svými elektrickými přístroji musí doložit revizi přístroje ne starší než jeden rok.

 

Po dohodě s uchazečem je možné, aby si uchazeč zajistil vlastní figuranty, vlastní fén s platnou revizí a vlastní barvicí, odbarvovací a melírovací přípravky

 

Kompetence Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče

Cílem kompetence je sladění požadavků zákazníka s možností profesionální úpravy vlasů. V této kompetenci bude vybrán vhodný typ účesu s ohledem na přání zákazníka.

 

Kompetence Barvení vlasů, Provádění chemické preparace vlasů a Tvarování a konečná úprava vlasů.

Uchazeč si musí efektivně zorganizovat práci tak, aby mohla být ověřena všechna kritéria jednotlivých kompetencí. Uchazeč musí zhotovit celý úkon

 

Kompetence Melírování vlasů

kritérium c) - technika melírování se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Kompetence Tvarování a konečná úprava vlasů

Cílem je ověření dovednosti zvládnutí techniky ondulace horkým vzduchem, vodové ondulace natáčením na natáčky, pokládané vlny a kroužkováním, žehlení, kulmování a krepování vlasů.

 

kritérium b) - technika ondulace horkým vzduchem se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium c) - technika vodové ondulace natáčením na natáčky se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium d) - technika pokládané vlny a kroužkování se předvede na minimálně deseti pramenech

kritérium e) - technika žehlení se předvede na minimálně deseti pramenech

- technika kulmování se předvede na minimálně deseti pramenech

- technika krepování vlasů se předvede na minimálně deseti pramenech

 

Písemná forma ověření se uskuteční formou testu s výběrem odpovědí.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se kompetence:

Dodržování zdravotních a hygienických předpisů BOZP a PO

 

Zkoušející při zkoušce sleduje dodržování technologických postupů, používání odborné terminologie, dodržování návodů výrobce, dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a hospodárné nakládání s materiálem.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOU kadeřnické, Praha 8

Kadeřnický salon H+M

Školicí centrum RT