Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotolaborant
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s nevyvolaným světlocitlivým fotografickým materiálem Praktické předvedení
b Připravit a založit fotografický materiál do vyvolávacího zařízení (filmový, pozitivní materiál) Praktické předvedení
c Předvést manipulaci se zpracovaným fotografickým materiálem (film, fotografie) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční zpracování černobílých fotografických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zpracování černobílých fotografických materiálů a funkci jednotlivých lázní pro černobílé materiály Ústní a písemné ověření
b Předvést manipulaci s vývojnicí a filmovým materiálem, vyvolat film Praktické předvedení
c Popsat zvětšovací přístroj a jeho funkce, zhotovit fotografickou zvětšeninu Ústní ověření a praktické předvedení
d Popsat vybavení potřebné pro zpracování fotografie, vyvolat fotografii Ústní ověření a praktické předvedení
e Provést konečné úpravy a adjustaci fotografie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro zpracování konkrétního fotografického materiálu Praktické předvedení
b Provést denní seřízení stroje (minilabu), popsat jeho základní funkce, doplnit spotřební materiál Ústní ověření a praktické předvedení
c Popsat druhy zpracovatelských zařízení a jejich základní funkce, vysvětlit volbu vybraného typu zařízení, provést zpracování daného druhu materiálu Ústní ověření a praktické předvedení
d Předvést manipulaci s filmovým materiálem po zpracování ve vyvolávací lince Praktické předvedení
e Zhotovit pozitivy Praktické předvedení
f Vyhodnotit po zpracování výsledné fotografie a opravit barevně a hustotně obraz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný typ zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna) Praktické předvedení
b Přenést digitální obraz z fotoaparátu, nebo jiného média do počítače, případně minilabu Praktické předvedení
c Naskenovat film pomocí skeneru Praktické předvedení
d Provést v počítači minilabu ořez, korekce barev, hustoty a kontrastu obrazu, případně jeho doostření Praktické předvedení
e Popsat funkci minilabu, jeho součásti a druhy Ústní a písemné ověření
f Popsat rozdíl mezi fotografickým zpracováním a tiskem obrazu Ústní a písemné ověření
g Uvést druhy materiálů pro zhotovení konečných fotografií Ústní a písemné ověření
h Zhotovit konečnou fotografii dle zadání Praktické předvedení
i Posoudit kvalitu pozitivů a opravit barevně a hustotně obraz Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Ústní a písemné ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní a písemné ověření
c Provést seřízení zpracovatelského zařízení Praktické předvedení
d Provést kalibraci monitoru a kontrolu kopírovacího zařízení Praktické předvedení
e Vyvolat a vyhodnotit test zpracovatelského procesu Praktické předvedení
f Připravit tiskárnu a nastavit funkce pro tisk fotografického obrazu Praktické předvedení
g Vytisknout a vyhodnotit vytištěný obraz a provést konečné úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skládání barev v barevných modelech RGB, CMYK, LAB

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit princip modelu Lab, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
d Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Digitalizování analogových obrazových vstupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy skenerů, vysvětlit jejich princip, popsat vlastnosti a rozdíly Ústní a písemné ověření
b Nastavit vhodné funkce skeneru pro daný druh analogového vstupu (negativ, diapozitiv, fotografie) Praktické předvedení
c Naskenovat obraz z fotografie a filmu do počítače Praktické předvedení
d Nastavit funkce nástrojů pro automatickou retuš při skenování Praktické předvedení
e Popsat datové formáty používané v grafických programech pro ukládání skenovaného obrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Ústní a písemné ověření
c Zvolit formát obrazu a jeho kvalitu (rozlišení) Praktické předvedení
d Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
e Provést jednoduché opravy obrazu pomocí nástrojů pro retuš Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Senzitometrická kontrola vyvolávacích procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyvolat kontrolní test a vyhodnotit údaje Praktické předvedení
b Zkontrolovat a nastavit potřebnou regeneraci lázní Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní a písemné ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy fotografických roztoků a pravidla při manipulaci s chemickými látkami, jejich označování a balení, s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup při manipulaci s nebezpečnými látkami a chemickými odpady Praktické předvedení
c Uvést možnosti likvidace odpadů ve fotografii s ohledem na ochranu životního prostředí Ústní ověření
d Uvést možnosti využití fotografických odpadů jako druhotných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření probíhá formou jedné písemné práce pro všechny jednotlivé kompetence dohromady rozložené do odpovídajících částí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio Photography & Visual Media

Střední škola Polygrafická Praha

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., Skalsko

Kráčmar foto

Deník Sport

Společenstvo drobného podnikání

Střední odborné učiliště služeb Praha 9

XERTECa.s.