Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotoreportér
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní vlastnosti různých typů fotografických přístrojů, videokamer a příslušenství, popsat jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
c Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného druhu fotografické techniky pro reportážní fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry a výhody pro reportážní fotografii, včetně možnosti snímání krátkého videa Ústní ověření a praktické předvedení
b Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů, popsat jejich funkce a použití v reportážní fotografii Ústní ověření a praktické předvedení
c Předvést manipulaci a vysvětlit základní operace s fotografickým přístrojem a příslušenstvím vhodným pro reportážní fotografii Ústní ověření a praktické předvedení
d Popsat výhody různého fotografického příslušenství pro práci v jednotlivých oblastech reportážní fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Ústní a písemné ověření
b Zvolit vhodné stanoviště pro záběr s ohledem na správné zobrazení fotografovaného procesu nebo děje Praktické předvedení
c Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Ústní a písemné ověření
d Vyjmenovat obecně základní principy reportáže, popsat její charakteristickou skladbu a vysvětlit rozdíly sdělení mezi reportáží a dokumentární tvorbou Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování v interiéru a exteriéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný druh osvětlovacího zařízení pro reportážní fotografii, vysvětlit tuto volbu Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit základní funkce a možnosti externího blesku, popsat práci s bleskem při fotografování reportáže Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit rozdíly mezi přirozeným a umělým světlem, objasnit problematiku teploty chromatičnosti a význam funkce nastavení bílé Ústní a písemné ověření
d Změřit a nastavit správnou hodnotu expozice, vysvětlit co expozici ovlivňuje, vysvětlit využití plošného a selektivního měření hladiny osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti využití přirozeného světla při fotografování reportáže, způsoby přisvětlování a prosvětlování stínů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení reportážních snímků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup při snímání reportáže v exteriéru, interiéru Ústní ověření a praktické předvedení
b Zhotovit kompozičně správné reportážní snímky v běžných světelných podmínkách, bez použití pomocného přisvětlení Praktické předvedení
c Zhotovit snímky v obtížných světelných podmínkách s využitím přímého a odraženého světla externího blesku Praktické předvedení
d Předvést prezentaci snímků ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava snímku s využitím grafických programů bez ovlivnění dané reality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
b Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Ústní ověření
c Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
d Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava snímku pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předtiskovou úpravu snímku a převedení do tiskového modelu CMYK Praktické předvedení
b Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
c Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Ústní ověření
b Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
c Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
d Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava digitálního obrazu pro export na web

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a možnosti odesílání reportážních snímků ze stanoviště reportéra do počítače Ústní ověření
b Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
c Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
d Popsat a provést odeslání reportážních snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Archivování obrazového materiálu a digitálních dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní nebo písemné ověření
b Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
c Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
d Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
e Uvést možnosti obnovení digitálních dat smazaných fotografií z paměťového média Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k reportážní fotografii Ústní ověření
b Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
c Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitostí kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
b Prezentovat nabídkové portfólio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení
c Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Písemné ověření probíhá formou jedné písemné práce pro všechny jednotlivé kompetence dohromady rozložené do odpovídajících částí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání fotograf a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání fotograf a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti fotografie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor fotografie, nebo zaměřené na technický obor, např. optika, fyzikální chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti fotografie, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vhodnou fotografickou výbavu (digitální, zrcadlový fotografický přístroj s příslušenstvím, přiměřeně velké záznamové médium, sada výměnných objektivů, vhodný fotografický blesk). (Uchazeč použije vlastní fotografické zařízení, které bude při reportážích běžně používat).

Autorizovaná osoba zajistí vhodný PC včetně kvalitního monitoru pro praktické předvedení

reportážních snímků, software pro profesionální úpravu fotografie a dalších grafických úloh, tiskárnu a materiál pro tisk.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora fotografických živností

Slezská univerzita v Opavě

Institut tvůrčí fotografie

Matela Studio Photography & Visual Media

Střední škola Polygrafická Praha

Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s., Skalsko

Kráčmar foto

Deník Sport

Společenstvo drobného podnikání

Střední odborné učiliště služeb Praha 9

XERTECa.s.