Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Dopravce dříví
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při práci s hydraulickým jeřábem při manipulaci s dřívím v lese a na manipulační lince Ústní ověření
b Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
c Provést denní údržbu hydraulického jeřábu podle návodu výrobce a kontrolu bezpečnosti jeřábu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést nakládání a vykládání dlouhých kmenů Praktické předvedení
e Předvést nakládání a vykládání krátkých kmenů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvoz dříví nákladními automobily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při odvozu dříví nákladními automobily Ústní ověření
b Charakterizovat motorová vozidla v modifikacích určených pro lesní hospodářství, přípojná vozidla, vybavení vozidel a nakládací zařízení Ústní ověření
c Provést kontrolu a doplnění provozních kapalin nákladního automobilu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu tachografu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést údržbu návěsu nebo přívěsu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést přípravu odvozní soupravy před započetím nakládky a vykládky dříví Praktické předvedení
g Zajistit náklad a provést přepravu dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání surového dřeva či sortimentů na nákladní vagony

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při nakládce vagónů a jejich zajištění Ústní ověření
b Předvést přeložení dříví z odvozní soupravy na nákladní vagon Praktické předvedení
c Provést zajištění dříví na vagonu Praktické předvedení
d Popsat postup nakládání a zajištění nákladu u ostatních druhů vagonů a úklid pracoviště Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit záznam o provozu vozidla a běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s dopravou dříví Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat oběh dodacích listů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dopravce-drivi#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro konání zkoušky je nutné zajistit dostatečné množství kmenů dříví pro ověření dovednosti práce s hydraulickým jeřábem. Zkouška se bude konat na lesním skladě se zásobou dlouhých i krácených kmenů a železniční vlečkou.

 

Uchazeč bude při předání návodu výrobce nákladního automobilu a návodu výrobce hydraulického jeřábu krátce proškolen k provozu uvedených prostředků.

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem skupin C + E.

 

U kompetence Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince se v kritériu d) dlouhým kmenem rozumí výřez o délce 8 až 12 m. V kritériu e) je krátkým kmenem výřez o délce 2 až 5 m. Při zkoušce předvede zkoušený nakládání a vykládání 2 m výřezů a výřezů

v délce 4 nebo 5 m.

 

U kompetence Odvoz dříví nákladními automobily se v kritériu b) přípojnými vozidly rozumí přívěsy, polopřívěsy a návěsy. Vybavením vozidel se rozumí opleny, klanice a poutací zařízení. Nakládacím zařízením se rozumí hydraulická ruka.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.

Dále musí být držitelem jeřábnického průkazu (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičského průkazu skupin C + E.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • odvozní souprava s hydraulickým jeřábem a návěsem nebo přívěsem
 • návod výrobce hydraulického jeřábu
 • návod výrobce nákladního automobilu
 • stahovací popruhy k zajištění nákladů
 • kmeny surového dříví, dlouhé i krátké výřezy - 10 m3 surového dříví v délkách 8 až 12 m,10 m3 surového dříví v délkách 4 nebo 5 m,10 m3 surového dříví v délce 2 m
 • manipulační sklad
 • železniční vlečka, vagon
 • OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro uchazeče i zkoušejícího
 • pohonné hmoty a další provozní kapaliny
 • záznamy o provozu vozidla a pracovní záznamy

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.