Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Při pohybu strojů dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení s ústním ověřením
b Popsat hlavní zásady organizace práce na pracovišti a BOZP Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kácení a zpracování kácených stromů Praktické předvedení
b Předvést vyvážení dříví a jeho ukládání na skládku Praktické předvedení
c Charakterizovat základní sortimenty dříví vyráběné těžebním strojem Ústní ověření
d Popsat nasazování kolopásů a kolových řetězů Ústní ověření
e Zadat data sortimentace dříví do počítačového programu řídicí jednotky těžebního stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Seřizování, ošetřování a údržba těžebního stroje, hydraulické ruky a kácecí hlavice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit řezací lištu, řetěz a hydraulickou hadici Praktické předvedení
b Popsat základní funkce těžebních strojů Ústní ověření
c Popsat úkony údržby těžebních strojů a provést základní údržbu stroje Ústní ověření s praktickým předvedením
d Pracovat s návodem k obsluze a servisním katalogem Praktické předvedení
e Provést kalibraci měřicího zařízení Ústní ověření s praktickým předvedením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha hydraulické ruky a kácecí hlavice na harvestoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ovládací prvky a jednotlivé části hydraulické ruky a kácecí hlavice Ústní ověření
b Popsat ovládání hydraulické ruky Písemné ověření
c Předvést funkci hydraulické ruky a kácecí hlavice Praktické předvedení
d Předvést práci stroje při kácení stromu, odvětvování a sortimentaci surového kmene na obchodní sortiment Praktické předvedení
e Předvést nakládání a vykládání sortimentů na vyvážecí soupravu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha hydraulické ruky na vyvážecí soupravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ovládací prvky a jednotlivé části hydraulické ruky Ústní ověření
b Předvést práci stroje při nakládání a vykládání sortimentů dřív Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101775&kod_sm1=43).

 

Zkoušku je nutné absolvovat v lesním porostu, kde lze ověřit dovednosti v ovládání těžebních strojů.

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem skupiny T.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti lesnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti lesnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti lesnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•Harvestor a vyvážecí souprava, návod k obsluze, servisní katalog

•Lesní porost

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.