Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci Ústní a písemné ověření na výkrese nebo schématu
b Popsat podle výkresové dokumentace funkce jednotlivých bloků nabíjecí stanice Ústní a písemné ověření na konkrétním elektrotechnickém výkresu
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat montáž nabíjecí stanice podle zadání Aos Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zvolit a zdůvodnit metody prověření funkčnosti a parametrů jednotlivých komponentů nabíjecí stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zvolit pro zadaný úkol odpovídající měřicí přístroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje k měření parametrů nabíjecí stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést měření v souladu s předepsanými postupy při měření a doporučením výrobce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a zapojování nabíjecích stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést elektromechanické práce na konkrétní nabíjecí stanici Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Montáž příslušné elektrické i mechanické části nabíjecí stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů všech částí nabíjecí stanice včetně rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Připojit nabíjecí stanici k elektrické síti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy nabíjecích stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost a nastavení parametrů nabíjecí stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Diagnostikovat a rozhodnout o postupu odstranění závady na nabíjecí stanici Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Odstranit poruchu na nabíjecí stanici Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést předepsanou profylaktickou kontrolu nabíjecí stanice dle provozních předpisů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit záznam o provedené montáži nabíjecí stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zhotovit záznam o uvedení nabíjecí stanice do provozu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zhotovit záznam o provedené opravě nabíjecí stanice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Autorizovaná osoba informuje, které další doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

K přezkoušení kompetencí Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice až Montáž a zapojování nabíjecích stanic a Údržba a oprava nabíjecích stanic určí zkoušející část nabíjecí stanice.

K přezkoušení kompetence Údržba a opravy nabíjecích stanic zkoušející simuluje závadu na určené části nabíjecí stanice.

 

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení zásad BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČSZE Praha

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Eprona, a. s.