Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Platnost standardu: od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování typologie postav a barevné typologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy postav (popsat jejich charakteristické rysy, uvést vliv na stylizaci oděvu a možnosti vizuální úpravy tělesných proporcí) Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat zásady barevné typologie a jejich vliv na stylizaci, popsat způsoby určování vhodného barevného spektra Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v trendech odívání a módní poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň pět českých a/nebo zahraničních časopisů nebo web stránek apod., ze kterých lze získat informace o současných módních a vizážistických trendech Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat alespoň tři národní a/nebo mezinárodní veletrhy, na kterých je možné se seznámit se současnými módními a vizážistickými trendy Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat tři světové a tři české návrháře, charakterizovat jejich tvorbu, její vývoj, popř. jakých ocenění dosáhli Písemné a ústní ověření
d Interpretovat módní trendy v odívání Písemné a ústní ověření
e Popsat historický vývoj pánského a dámského stylu odívání Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit pojmy módní trendy, móda, styl odívání, elegance, stylizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného typu a členění oděvu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor tělesných proporcí konkrétního klienta a rozlišit základní tvar postavy (odchylky od symetrie, případně od normálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řešení vizuálních úprav tělesných proporcí konkrétního klienta pomocí oděvu, zakreslit do návrhů oděvů vhodný tvar Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout optické korekce proporcí postavy konkrétního klienta pomocí střihového řešení oděvu, zakreslit do návrhů oděvů vhodné členění Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat, jak vyzdvihnout přednosti dané postavy, uvést, co danou postavu podpoří Praktické předvedení a ústní ověření
e Analyzovat dopady špatného výběru oděvu pro danou postavu, uvést, čeho se vyvarovat Praktické předvedení a ústní ověření
f Aplikovat návrhy typu oděvu a střihového řešení do navržené kolekce klienta na podporu eliminování nedostatků postavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodného materiálu a vhodné barevné kombinace oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat vhodné materiály (vzor a strukturu) pro konkrétního klienta Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor, který druh barevného spektra je vhodný pro konkrétního klienta (využít barevnice nebo šátkový test) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení optických korekcí tělesných proporcí konkrétního klienta pomocí vzorů a barev Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat dopady nevhodného výběru materiálu, barvy a vzoru pro danou postavu, uvést, čeho se vyvarovat Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat návrhy vhodných materiálů, barev a vzorů do navržené kolekce klienta na podporu eliminování nedostatků postavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování skladby šatníku konkrétního klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout správnou skladbu šatníku pro konkrétního klienta v souladu s jeho profesí, postavením a zájmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit vhodnou skladbu oděvů daného klienta pro různé příležitosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rozbor módních návrhů oděvu z hlediska stylizace klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vhodných oděvních doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat vhodné oděvní doplňky pro konkrétního klienta, druh oděvu a příležitost Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat tyto poznatky do skladby oděvních návrhů konkrétního klienta pro podtržení jeho osobnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce při realizaci oděvních návrhů ve firmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout varianty módního řešení a kombinací oděvů pro prezentaci firmy a merchandising (barvy, tvary, velikosti) Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat získané poznatky z praxe do oděvních návrhů – poradenství, doporučení pro marketing (velikost sérií, vazba na velikosti výrobků, nemoderní skladové výrobky, aranžování, obsluha klienta) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace návrhu oděvů a komunikace se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zákazníkovi skladbu oděvů pro různé příležitosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Obhájit návrh před klientem, zdůvodnit navrhované řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat vhodné a nevhodné řešení pro podporu nové stylizace klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Doporučit harmonické sladění doplňků, barvy vlasů a líčení k navržené skladbě oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče navrhovat vhodné tvarové a barevné řešení oděvů pro konkrétní klienty.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence sestaveny v jeden proces – uchazeči je zadáno navrhnout vhodné typy oděvů pro konkrétního klienta (uchazeč si typ konkrétního klienta losuje z nabídky autorizované osoby), tzn. provede rozbor tělesných proporcí klienta a určí typ postavy, provede barevnou typologii, dále pomocí ručního skicování nebo PC navrhne individuální řešení optické korekce postavy pomocí oděvu a navrhne vhodnou skladbu oděvů v návaznosti na vlastní analýzu klienta a módní trendy, návrhy provede včetně přiřazení vhodných oděvních materiálů a doplňků. Dále je uchazeči zadáno navrhnout varianty módního řešení a kombinací oděvů pro prezentaci firmy jako činnost stylisty pro firmu nebo firemní prodejnu (uchazeč si zaměření výrobní firmy zvolí sám).

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku několika (minimálně 10) odlišných typů klientů (různé tělesné proporce a barevné typy, také přiřadí potenciálnímu klientovi různé profese a zájmy) ve formě fotografie (nebo figuranta) a popisu.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek návrhové činnosti, tak na způsob předvedení činnosti. Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu. Při ověřování splnění kritérií způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ je třeba se zaměřit na kreativitu, invenci, celkový přehled a především vhodnost návrhu a výběru materiálů a doplňků; při ověřování splnění kritérií se požaduje i stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování splnění kritérií způsobem „Písemné a ústní ověření“ si uchazeč připraví v rámci přípravy na zkoušku písemnou přípravu, kterou u zkoušky ústně obhájí.

Při ověřování odborné kompetence „Prezentace návrhu oděvů a komunikace se zákazníkem“ se všechna kritéria ověřují pomocí simulace modelové situace jednání se zákazníkem.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti oděvnictví nebo se zaměřením na oděvní návrhářství nebo výtvarnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví nebo oděvnictví, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

b)Vyšší odborné vzdělání v oblasti oděvnictví nebo se zaměřením na oděvní návrhářství nebo výtvarnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví nebo oděvnictví, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

c)Vysokoškolské vzdělání v oblasti oděvnictví nebo se zaměřením na oděvní návrhářství nebo výtvarnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví nebo oděvnictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti oděvnictví nebo oděvního návrhářství nebo výtvarnictví, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

d)Profesní kvalifikace 31-072-M Oděvní stylista + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti umělecko-průmyslového výtvarnictví nebo oděvnictví, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici učebnu nebo atelier umožňující ověření všech kompetencí, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

psací a kreslicí potřeby, bílé čtvrtky formátu A4

PC, program (např. Lectra – Kaledo Style nebo Grafis)

barevnice a šátky pro barevnou typologii

vzorky textilních materiálů (minimálně 30 vzorků různých barev, vzorů a struktur)

probandy nebo barevné fotografie (minimálně 10) odlišných typů klientů (vhodné pro stanovení tělesných proporcí postavy a stanovení barevného typu) s uvedením profese a zájmů klienta

ukázky historických oděvů (minimálně 20 obrázků, fotografií nebo skic)

módní časopisy

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 70 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha

Moděva, o. d., Konice