Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Ústní ověření
b Číst technickou dokumentaci závěsné dráhy v dole Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat z technické dokumentace závěsné dráhy údaje potřebné pro provoz a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Používat technologickou dokumentaci (servisní knížka závěsné dráhy např.: Závěsná dráha ZKD - 1000 nebo Závěsná dráha ZKDN - 1000 nebo Závěsná dráha ZD - 14 nebo závěsná lokomotiva ZDH 30D) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces údržby závěsné dráhy Ústní ověření
b Provést zkoušku brzdného systému závěsné dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu závěsných mechanizmů závěsné dráhy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba jednoduchých báňských strojů a dopravních tratí v podzemním dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž dopravní tratě, kotvení, zarážky, vyhýbky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž nosných jednotek soupravy a brzdicího vozíku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojem nosnost a zatížení závěsné dráhy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených úkonech údržby dopravní tratě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zamecnik-kolejovych-konst).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hornictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti údržby a oprav strojů a zařízení v dolech nebo ve funkci učitele praktického vyučování v dané oblasti.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hornictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti údržby a oprav strojů a zařízení v dolech nebo ve funkci učitele odborných předmětů v dané oblasti.

 

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o stání báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

 1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– předepsaný pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky zámečníka pro závěsnou dráhu v dole

– zkouška bude probíhat v reálném prostředí dolu, na pracovišti vybaveném závěsnou dráhou

 

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 • pracoviště vybavené dráhou pojezdu zavěšenou u stropu důlního díla
 • osobní ochranné pracovní prostředky zámečníka pro závěsnou dráhu v dole
 • břemena
 • vozíky ručně tlačené nebo mechanicky tažným lanem přípaně závěsnou lokomatívou
 • závěsná dráha tvořená kolejnicí nebo I profilem (např.: Závěsná dráha ZKD - 1000 nebo Závěsná dráha ZKDN - 1000 nebo Závěsná dráha ZD - 14 nebo závěsná lokomotiva ZDH 30D)
 • minimální polomer plynulého horizontálního i vertikálního oblouku u pojezdové dráhy tvořené kolejnicí nebo nosníkem musí být od 2 do 6m
 • maximální sklon při použití tažného lana 40°, úklon 20°
 • při použití závěsné lokomotivy úklon 30°
 • školicí pracoviště BOZP a PO na povrchu
 • technická, technologická, provozní a výkresová dokumentace k závěsné dráze v dole (servisní knížka závěsné dráhy např.: Závěsná dráha ZKD - 1000 nebo Závěsná dráha ZKDN - 1000 nebo Závěsná dráha ZD - 14 nebo závěsná lokomotiva ZDH)

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie