Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku grafických (papírových) etiket, barevnost 6/0 (stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu: 800 mm, obvod tisku: 450 mm, papír bílý etiketový 60 g.m-², tisk na kotoučovém hlubotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjené na kotouč Ústní a písemné ověření
b Navrhnout správný technologický postup přípravy a tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku + přímých barev na hlubotiskovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu v každé tiskové jednotce) s ohledem na bezchybný technologický postup a kvalitu tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk papírových etiket s ohledem na bezchybný technologický postup podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít důležité údaje výrobního příkazu pro tisk papírových etiket eventuálně v souladu s požadavky na řezání, vysekávání nebo následné další dokončovací zušlechťování papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev u papírových etiket v souladu s technologickými předpisy a postupy tisku stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít tiskové formy – hlubotiskové válce a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození válců a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení hlubotiskových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk papírových etiket při průchodu hlubotiskovými jednotkami a dalšími funkčními celky stroje od odvíječe až po navíjení pásu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit navíjecí zařízení pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
d Založit hlubotiskové válce v předepsaném pořadí do jednotlivých tiskových jednotek podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Seřídit stěrače a barevníky hlubotiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev, popřípadě zkontrolovat konzistenci barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Nastavit přítlak tlakových válců v tiskových jednotkách podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést kontrolu zabarvení tisku s využitím denzitometrických a spektrofotometrických měření a imprimovaných nátisků na zkušebním tiskovém archu při tisku procesního čtyřbarvotisku v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Provést nastavení soutisku barev procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i Nastavit správnou funkci sušicího zařízení v tiskových jednotkách podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje a podle potřeb vyráběné tiskoviny podle zadání Praktické předvedení
j Překontrolovat v pomalém běhu stroje správnou funkci všech funkčních celků pro bezchybnou produkci a závěrečné navinutí pásu papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev potiskovaného pásu papírových etiket, případně provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést průběžnou kontrolu hodnoty správného zabarvení procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na vytištěném pásu papírových etiket a provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést průběžnou kontrolu správného vedení pásu a navinutí potištěného pásu papírových etiket na kotouč, provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Archivovat z vytištěného nákladu postupně signální výtisky bezchybně vytištěných papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces, postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků hlubotiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných papírových etiket a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků a tlakových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha řídící (RIP) a rycí a laserové jednotky včetně periférií, nastavení rycího a laserového osvitového zařízení v hlubotisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby tiskových forem pro tisk grafických (papírových) etiket, barevnost 6/0 (stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu: 800 mm, obvod tisku: 450 mm, papír bílý etiketový 60 g.m-², tisk na kotoučovém hlubotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjené na kotouč Ústní a písemné ověření
b Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro rytí nebo vypalování tiskové formy na elektronickém nebo laserovém zařízení – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů pro rytí nebo vypalování tiskové formy na elektronickém nebo laserovém zařízení v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry pro rytí nebo vypalování tiskové formy na elektronickém nebo laserovém zařízení v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Eclipse Print, a. s.