Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku plakátu formátu B2, barevnost 4/0 (přímé barvy), formát tiskového archu B2, nehlazený papír, plošná hmotnost 150 g.m-² libovolně na automatickém nebo poloautomatickém archovém sítotiskovém stroji Ústní a písemné ověření
b Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku plakátu na archovém sítotiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk plakátu na archovém sítotiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu plakátu pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování tiskového archu a aplikovat jej při rozkresu tiskového archu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk plakátu se zřetelem na příslušné normativy podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít potiskovaný materiál pro tisk na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít tiskové formy pro tisk plakátu a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození forem a úplnost pomocných prvků pro bezchybný technologický postup tisku a dokončovací zpracování plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít tiskové barvy pro tisk plakátu přímými barvami a provést kontrolu jejich čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení sítotiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků, transport archu pro bezchybný a plynulý průběh tisku na automatickém archovém sítotiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit vzduchové charakteristiky nakládání, transportu a vyložení tiskového archu u příslušných funkčních celků archového sítotiskového stroje s ohledem na plošnou hmotnost potiskovaného archu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Založit sítotiskové barvy v žádaném pořadí do prostoru barviště tiskové formy pro tisk plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Založit sítotiskové formy v žádaném pořadí do tiskových jednotek a provést nastavení soutisku tiskových barev při tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Seřídit funkce sítotiskového tříče včetně předplňovacího tříče při zabarvování potiskovaného materiálu pro správný přenos tiskové barvy na papír při tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést na zkušebním tiskovém archu vizuální kontrolu zabarvení včetně porovnávání s imprimovanými nátisky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků stroje pro bezchybnou produkci tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na tiskovém archu při tisku plakátu, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení na vytištěných arších při tisku plakátu, provést manuální korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Postupně vyjmout a archivovat z nákladu signální bezchybně vytištěné tiskové archy plakátu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných archů včetně přídavků pro tisk a dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí tiskového stroje v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtS) (Computer to screen) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení v sítotisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtS (Computer to screen) pro tisk plakátu formátu B2, barevnost 4/0 (přímé barvy), formát tiskového archu B2, nehlazený papír, plošná hmotnost 150 g.m-² Ústní a písemné ověření
b Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro osvit tiskových forem na zařízení CtS – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy pro ofsetovou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů osvitu v sítotiskové tiskové technice podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry osvitu tiskových forem v sítotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Eclipse Print, a. s.