Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič a asfaltér
Platnost standardu: od 30.1.2009 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci asfaltérských prací, čtení prováděcích výkresů asfaltérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a dokumentace asfaltérských prací Praktické předvedení s výkladem
b Číst prováděcí výkresy asfaltérských prací Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v konstrukčním řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit konstrukční řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Slovně nad výkresovou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
2

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
2

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení s výkladem
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení s vysvětlením
b Připravit podklad pod asfaltový povrch Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu Praktické předvedení s vysvětlením
d Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči Praktické předvedení s vysvětlením
e Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem Praktické předvedení s vysvětlením
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria c) a d) variantně dle zadání.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro asfaltérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Slovně s vysvětlením
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení malé mechanizace a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Znalost předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály zpracovávanými za tepla Slovně nebo písemně s vysvětlením
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky pro asfaltérské práce a jejich použití Slovně nebo písemně s vysvětlením
c Popsat prostředky PO používané při práci s asfaltovými materiály, vysvětlit jejich použití Slovně nebo písemně s vysvětlením
d Popsat pracovní pomůcky pro práci s asfaltovými materiály Slovně nebo písemně s vysvětlením
e Popsat první pomoc při úrazu způsobeném horkým asfaltem Slovně nebo písemně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR