Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Skladník
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 10.6.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.4.2017 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět odběr a přejímku zboží či materiálu dle sortimentu Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu a množství zboží či materiálu a porovnat fyzicky zjištěný stav s údaji na průvodních dokladech Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijímat, skladovat a ošetřovat zboží a materiál podle sortimentu Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
b Kontrolovat záruční dobu skladovaného zboží a materiálu a dodržovat předepsanou dobu skladování Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
c Připravit zboží nebo materiál k výdeji na základě evidovaného požadavku na výdej Praktické předvedení
d Připravit zboží či materiál k expedici Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Odbavování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohlížet při nakládce a vykládce zboží a materiálu Praktické předvedení
b Zajistit komplexní předávky a přejímky dopravních prostředků a manipulačních jednotek Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit za dodržení bezpečnostních zásad manipulační (nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky) a technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
b Používat vhodná manipulační a technologická zařízení pro konkrétní činnosti při manipulaci se zbožím a materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
c Zabezpečit manipulační a technologická zařízení po ukončení provozu v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
d Vykonávat běžnou údržbu manipulačních prostředků a ostatního skladového zařízení, kontrolovat termíny revizí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní i hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
b Dodržovat sanitační řád během provozu i po jeho ukončení Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
c Používat vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Uchazeči budou zadány konkrétní činnosti a úkoly při manipulaci se zbožím a materiálem, které si hodnotitel předem připraví, konkretizuje a rozpracuje podle kritérií.

Uchazeč připraví pracoviště a potřebné zboží a materiál, formuláře, softwarové vybavení. Zvolí vhodné mechanizační prostředky, manipulační jednotky a techniku manipulace. Koná zadané úkoly, při nichž bude hodnocena technika manipulace se zbožím a materiálem, odběr a přejímka zboží a materiálu a jeho uskladnění, vyhotovení administrativní dokumentace, organizace práce, společenské a profesionální chování. Bude provedena kontrola kvality vykonané práce.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky manipulace, dodržování časového harmonogramu.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces nebo na výsledek (v některých případech na oboje).

Na tvorbě standardu se podíleli

Svaz spedice a logistiky ČR Praha 8

ČSAD Hodonín a.s.

ZAT a.s. Příbram

Univerzita Pardubice

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

Střední škola technická Ostrava – Hrabůvka

SOŠ a SOU Mladá Boleslav

SOU obchodu a služeb Teplice

Národní ústav odborného vzdělávání