Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník evidence zásob a materiálu
Platnost standardu: od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit dodací listy Praktické předvedení
b Přijmout a evidovat objednávku na zboží či materiál od odběratele s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit doklady spojené s odběrem a přejímkou zboží či materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat a evidovat vyhotovené doklady s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout a evidovat požadavek na výdej zboží či materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu, nabídka prodávaného sortimentu, včetně poskytování informací odběratelům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Evidovat seznam dodavatelů a odběratelů včetně stavu pohledávek s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Informovat průběžně odběratele o nabízeném zboží a materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit druh a kvalitu dodaného zboží či materiálu, včetně porovnání s dokumentací a zkontrolovat senzoricky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřizovat reklamaci zboží a materiálu v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s reklamací zboží a materiálu, např. zápis o vadách Praktické předvedení
d Vystavit protokol o reklamačním řízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
b Zjistit skutečný stav zboží a materiálu převážením, přeměřením, přepočítáním Praktické předvedení
c Porovnat fyzický stav zásob zboží a materiálu se stavem účetním a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení
d Spolupracovat při odstraňování nedostatků zjištěných inventurou podle pokynů nadřízeného v souladu s předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu na základě předpokládaného odbytu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést evidenci o pohybu zboží a materiálu ve skladu Praktické předvedení
b Sledovat poptávku odběratelů po jednotlivých druzích zboží a materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a za materiál od odběratelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohodnout smluvně způsob platby s odběratelem Praktické předvedení
b Přijmout hotovost, ověřit platnost měny Praktické předvedení
c Vyúčtovat platbu odběrateli, přijatou hotovost uložit a zaevidovat předepsaným způsobem Praktické předvedení
d Vystavit a zaevidovat doklad o hotovostní nebo bezhotovostní platbě Praktické předvedení a ústní ověření
e Odstranit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet hygienu osobní i hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržett sanitační řád během provozu i po jeho ukončení Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeči budou zadány konkrétní činnosti a úkoly z oblasti evidence zboží a materiálu, které si autorizovaná osoba předem připraví, konkretizuje a rozpracuje podle kritérií.

Uchazeč koná zadané úkoly, při nichž budou hodnoceny postupy, organizace a kvalita práce při plnění jednotlivých úkolů, vyhotovování příslušné dokumentace, společenské a profesionální chování.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky manipulace, dodržování časového harmonogramu.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (v některých případech na oboje).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na skladování nebo technologie manipulace s materiálem a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe ve funkci mistra (vedoucího) skladu, provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti skladového hospodářství, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie manipulace s materiálem nebo skladového hospodářství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na logistiku nebo provoz a ekonomiku dopravy nebo obchodní provoz a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci mistra (vedoucího) skladu, provozu nebo úseku zahrnujícího pracoviště s činnostmi v oblasti skladového hospodářství, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technologie manipulace s materiálem nebo logistiky nebo skladového hospodářství nebo obchodního provozu, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na logistiku nebo ekonomii dopravy nebo obchodní provoz a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti logistiky nebo skladového hospodářství nebo obchodního provozu nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti technologie manipulace s materiálem nebo logistiky nebo skladového hospodářství nebo obchodního provozu, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici:

Skladové prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Vhodné pracovní oblečení a pomůcky bezpečnosti práce

Manipulační a mechanizační prostředky

Manipulační jednotky

Příjemky, výdejky, dodací listy, reklamační list

Běžný skladový inventář a vybavení

Zboží a materiál určené k příjmu

Zboží a materiál určené k expedici

Výpočetní techniku

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

Česká logistická asociace, o. p. s.