Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník tažeč kovů
Platnost standardu: od 7.3.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné prostředky pracovníka (OOPP) v tažírně Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dodržovat bezpečnost práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Normalizace při výrobě a lití kovů v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při tváření (tažení) kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy tváření kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Popsat druhy vstupů a jejich charakteristiky Písemné ověření s ústní obhajobou
e Popsat druhy tažených výrobků a jejich charakteristiky Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných ve válcovnách a tažírnách kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním, nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení v tažírnách a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek v tažírnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné v tažírnách Ústní ověření
b Odebrat a odeslat vzorek Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vstupů pro tažné tratě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné vady vstupů Ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu vstupů, definovat vady Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Obsluhovat manipulační mechanizmy a ohřívací pece pro vstupy Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba tratí na výrobu drátů, dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek při výrobě tažených kovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě tažných tratí Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě dělicích, rovnacích a úpravárenských linek Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vést evidenci o průběhu tažení a o stavu zařízení Praktické předvedení
d Spolupracovat při výměně matric Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro tažení, předehřívání a obsluha dalších zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat předehřívací zařízení polotovarů před tažením Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat jednoduché a vícenásobné stroje a zařízení na tažení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Nastavit základní parametry a provádět průběžnou kontrolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Obsluhovat úpravárenské linky a zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=96&kod_sm1=36).

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Arcelor Mittal, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.