Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník valcíř kovů
Platnost standardu: od 7.3.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při tváření (válcování) kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro válcování kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při tváření (válcování) kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy tváření kovů Ústní ověření v technické dokumentaci
d Popsat druhy vstupů a jejich charakteristiky Písemné ověření se slovní obhajobou
e Popsat druhy válcovaných výrobků a jejich charakteristiky Písemné ověření se slovní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) ve válcovně Praktické předvedení se slovní obhajobou
b Dodržovat bezpečnost práce Praktické předvedení se slovní obhajobou
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných ve válcovnách a tažírnách kovů Praktické předvedení se slovní obhajobou v provozním, nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení ve válcovně a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek ve válcovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mechanické, chemické a defektoskopické zkoušky prováděné ve válcovnách Ústní ověření
b Odebrat a odeslat vzorek Praktické předvedení se slovní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vstupů pro válcovací tratě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné vady vstupů Ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu vstupů, definovat a odstraňovat povrchové vady Praktické předvedení se slovní obhajobou
c Obsluhovat manipulační mechanizmy a ohřívací pece pro vstupy Praktické předvedení se slovní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba válcovacích stolic, dělících, rovnacích frézovacích a úpravárenských linek při výrobě válcovaných kovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě válcovacích stolic a tratí Praktické předvedení se slovní obhajobou
b Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě dělicích, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek Praktické předvedení se slovní obhajobou
c Vést evidenci o průběhu válcování a stavu zařízení Praktické předvedení
d Spolupracovat při výměně válců, ložisek nebo válcovací armatury Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria (a) + c) + d)), nebo (b) + c) + d)).
3

Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí a dalších zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení válcovacích tratí Praktické předvedení se slovní obhajobou
b Obsluhovat dělicí, rovnací, frézovací a úpravárenské linky Praktické předvedení se slovní obhajobou
c Obsluhovat ohřívací pece Praktické předvedení se slovní obhajobou
d Obsluhovat žíhací pece, nastavit žíhací teploty a doby žíhání pro úpravu metalografické struktury materiálů Praktické předvedení se slovní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=95&kod_sm1=36).

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí.

Zkoušející sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, a dále informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí a jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejlépe odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.