Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér zateplovacích systémů
Platnost standardu: Od 4.3.2013 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Ústní ověření nad stavební dokumentací
b Číst prováděcí výkresy zateplovacích systémů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech pro zateplování budov Ústní ověření a praktické předvedení práce s předpisy
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na tepelnou ochranu budov (ČSN 73 05 40 – 2) Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek zateplování obvodového pláště budov kontaktními systémy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup práce při zateplování obvodového pláště budov kontaktním systémem Písemně s ústní obhajobou
b Posoudit technologické podmínky pro zateplovací práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro zateplovací práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Udržovat nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připravit materiál před zpracováním – upravit tvary a rozměry izolačních materiálů, namíchat lepidlo Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výpočty zateplovaných ploch a spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat zateplované plochy z údajů naměřených na stavbě nebo zjištěných ve výkresové dokumentaci Písemné ověření s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Písemné ověření s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava podkladu pro zateplovací systém

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat a připravit podklad pod izolační vrstvu – kontrola rovinnosti a pevnosti podkladu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Upravit podklad a provést penetrační nátěr Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zateplování obvodového pláště budov kontaktním systémem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup Ústní nebo písemné ověření
b Připravit nářadí a pracovní pomůcky k použití Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Osadit soklové lišty Praktické předvedení
d Namíchat lepidlo Praktické předvedení
e Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení
f Lepit izolační desky na podklad v souladu s technickými podmínkami Praktické předvedení
g Mechanicky kotvit izolační desky v souladu s technickými podmínkami Praktické předvedení
h Upevnit výztužnou síť na izolační desky Praktické předvedení
i Nanést krycí vrstvu lepidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění povrchových úprav kontaktního zateplovacího systému omítkami včetně barevných nátěrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Srovnat podklad a penetrovat podklad před nanesením tenkovrstvé omítky Praktické předvedení
b Nanést tenkovrstvou omítku hladkou nebo strukturovanou Praktické předvedení
c Provést hydrofobizační nebo barevný nátěr omítky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zateplování vodorovných konstrukcí – podlah a stropů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zateplování vodorovných konstrukcí a používané materiály Ústní nebo písemné ověření
b Provést zateplení vodorovné konstrukce podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zateplování podzemních částí budov a soklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v projektové dokumentaci informace o zateplení podzemní části nebo soklu budovy Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Upravit podklad pod tepelnou izolaci Praktické předvedení
c Upravit rozměr a tvar tepelně izolačních desek Praktické předvedení
d Upevnit tepelnou izolaci pomocí lepidla nebo asfaltu Praktické předvedení
e Mechanicky kotvit izolační desky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101806&kod_sm1=41).

Hodnoticí standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné profesní nebo profesní kvalifikace. Hodnoticí standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

 

Kritériem hodnocení může být:

§ proces (např. pracovní postup)

§ výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

§ proces i výsledek (pracovní postup, na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-část1 – Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2 – Požadavky

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu – Specifikace

EN 13500 (72 7102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace

TPZ 2001-1 Technická pravidla CZB 2001. Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS (vnějších kompozitních zateplovacích systémů); CZB, Praha, 2000

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví